Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

CẨM KHÊ DI HẬN

HỒI 86

 

Quyển I

Quyển II

Quyển III

Quyển IV

 

In ra

QUYỂN III

 HỒI THỨ TÁM MƯƠI SÁU

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhĩ đẳng hành khan thủ bại hư.


(Lư Thường-Kiệt)

Dịch-nghĩa:

Cớ sao, lũ giặc đến xâm phạm?
Chúng bay sẽ bị đánh bại tan nát.

 

Phật-Nguyệt truyền y sĩ săn sóc Công-tôn Thiệu, Vũ Chu. Bà nói với Sún Hô:

– Sư đệ đem bọn tù nhân đi hỏi cung, để biết tin tức.Sún Hô vâng lệnh ra ngoài, cùng với Vi Lan.

Phật-Nguyệt truyền làm tiệc mời Đào vương phi, Chu Tái-Kênh, Tây-vu tiên tử. Trong tiệc, hai bên trao đổi tin tức về t́nh h́nh Lĩnh-Nam, t́nh h́nh Hán. Chu Tái-Kênh hào sảng như một đấng trượng phu. Bà thuật những ngày cùng anh trai khởi nghĩa, lực lượng chỉ có ba trăm tráng đinh, đánh úp được một huyện. Không ngờ khi tiến về đánh Bắc-đái th́ bị thất bại. Bà kể tiếp đến cuộc khởi nghĩa với con rể, con gái, rồi bị Lê Đạo-Sinh xếp đặt kế hoạch đánh lừa, biến bà thành một thứ tay sai cho y mà không biết.

Tiệc tan. Phật-Nguyệt lo nghĩ đến Kinh-châu không ít. Chu Tái-Kênh kinh lịch nhiều. Bà nói:

– Chúng ta vào thăm Công-tôn Thiệu xem bệnh t́nh y ra sao đă.

Phật-Nguyệt dẫn mọi người vào. Vũ Chu đă tỉnh dậy. Ông dựa lưng vào đầu giường nói với Phật-Nguyệt:

– Công chúa! Ôi thôi! Đất Thục tan tành hết rồi!

Phật-Nguyệt kinh hoàng hỏi:

– Cái ǵ đă xảy ra?

Vũ Chu khóc, thuật:

– Trường-sa vương được tin Thục đế lâm bệnh nặng, e khó qua khỏi. Người giao binh quyền cho tôi, trở về Thành-đô thăm sư huynh. Không ngờ người về đến nơi, th́ Tây-cung quí phi sai đóng chặt cửa Hoàng-thành không cho ai vào. Trường-sa vương không biết làm sao, định trở về Kinh-châu, th́ được chiếu chỉ tuyên triệu cùng với tất cả Thiên-sơn lục hùng, sư huynh Nhiệm Măng và Thái-tử Công-tôn Tư. Chiếu chỉ nói rơ: Hoàng thượng bệnh t́nh khó qua khỏi, triệu huynh đệ để ủy thác việc lớn. Mọi người về đến nơi, Tây-cung quí phi đặt tiệc mời. Sau tiệc, sẽ vào triều kiến hoàng thượng. Mọi người đều ăn uống. Duy Trường-sa vương Công-tôn Thiệu, Hán-trung vương Vương Nguyên giả đau, không ăn chỉ uống rượu. Quả thực, ăn xong, mọi người đều trúng độc. Tây-cung quí phi truyền trói lại hết. Tây-cung quí phi tuyên triệu triều thần, cáo việc hoàng thượng băng hà. Hoàng thượng truyền di chiếu nhường ngôi cho đệ nhị thái tử Công-tôn Thi. Quần thần không ai dám nói ǵ. Công-tôn Thi được pḥ lên ngôi vua. Y truyền đem Thiên-sơn lục hùng ra chém. Song Trường-sa vương, Hán-trung vương chỉ bị trúng độc nhẹ. Đêm, hai người cắt dây trói cho các vị huynh đệ. Sáu người cùng sư huynh Nhiệm Măng, thái tử Công-tôn Tư đánh chiếm hoàng cung. Ngự lâm quân chia làm hai. Một nửa tin chiếu chỉ giả của Tây-cung quí phi, một nửa tin Thiên-sơn lục hùng. Hai bên đánh nhau, rung động Thành-đô. Phía Công-tôn Thi được Lê Đạo-Sinh, với đệ tử giúp sức. Trận chiến kéo dài ba ngày, các vị Công-tôn Khôi, Điền Sầm, Tạ Phong, Triệu Khuôn, Nhiệm Măng đều bị giết. Chỉ c̣n Công-tôn Thiệu, Vương Nguyên sống sót. Hai vị bảo nhau, ai về địa phương người ấy, đem quân hỏi tội Công-tôn Thi.

Phật-Nguyệt lắc đầu:

– Không kịp mất rồi! Thế là hỏng hết.

Vũ Chu nói:

– Công chúa biết hết ư?

Phật-Nguyệt thở dài:

– Tôi đoán ra thôi. Lê Đạo-Sinh, Phong-châu song quái vốn cực kỳ xảo quyệt. Họ làm quân sư cho Công-tôn Thi, ắt họ dự trù: Trong khi bắt giam các vị, họ đem chiếu chỉ, cử chân tay ra trấn thủ Hán-trung, Trường-an thay thái tử Công-tôn Tư. Một mặt truyền chỉ gọi Vương Lộc, Vương Thọ về giữ chức vụ khác, và cử người thay thế. Mặt Kinh-châu họ tuyên triệu tướng quân về, và cử người trấn nhậm. Có đúng thế không?

Vũ Chu thở dài:

– Công chúa đoán không sai. Sứ giả đến nam Ích-châu truyền chỉ. Vương Lộc, Vương Thọ là những người tinh khôn, hai ngướ đoán trước được sự việc. Hai người truyền bắt sứ giả và tướng tân trấn thủ tra khảo. Sứ giả khai thực. Vương Lộc, truyền giữ vững thành tŕ, chém sứ giả với tướng tân trấn thủ. Vừa đúng hai hôm sau Hán-trung vương Vương Nguyên trở về. Hiện sư huynh Vương Nguyên đang đem quân đánh Thành-đô.

Vũ Chu bật thành tiếng khóc:

– Mặt Kinh-châu, tôi đâu có ngờ tới. Thấy sứ giả tuyên chiếu gọi về lĩnh ấn trấn thủ Trường-an, tôi tin là thực. Tôi giao binh quyền cho y. Tôi lên đường tới Xuyên-khẩu th́ gặp Trường-sa vương chạy trở ra. Bấy giờ tôi mới biết ḿnh trúng kế. Tôi định trở lại chiếm Kinh-châu, th́ bị một đạo binh đuổi bắt. Chúng tôi chiến đấu thập tử nhất sinh mới thuất khỏi ṿng vây, rồi vượt Trường-giang, xuống đây nương nhờ công chúa. Giữa đường tôi lại gặp đội thị vệ Hán bao vây. May mà gặp Đào vương phi cứu thoát.

Chu Tái-Kênh thở dài:

– Không biết hiện giờ ai trấn thủ chín quận Kinh-châu?

Vũ Chu đáp:

– Chính là Vũ Hỷ với vợ y. Khi vợ chồng y tới nhận bàn giao, tôi không biết mặt chúng. Thấy sứ giả, chiếu chỉ, cũng tưởng chúng được lệnh triều đ́nh. Có ngờ đâu...

Công-tôn Thiệu đă tỉnh lại. Ông nói trong mệt nhọc:

– Lê Đức-Hiệp được cử trấn thủ Trường-an. Hàn Thái-Tuế trấn thủ Hán-trung. Ngô Tiến-Hy trấn thủ Phù-phong. C̣n Lê Đạo-Sinh th́ trấn thủ Thành-đô.

Phật-Nguyệt lo lắng:

– Không biết Công-tôn Thi chỉ muốn được làm vua, rồi thôi. Hay y c̣n có ư định ǵ khác?

Chu Tái-Kênh nhảy phắt dậy:

– Hỏng mất! Hỏng mất! Vương Nguyên tất cầu cứu với lạc vương Tượng-quận. Hàn Bạch sẽ cử Đào Hiển-Hiệu đem quân giúp Vương Nguyên. Với tài dùng binh của Vương, Lê Đạo-Sinh sẽ bị bại. Thêm vào tướng sĩ các nơi bất phục, kéo quân về Thành-đô, bấy giờ Công-tôn Thi tứ bề thọ địch, y sẽ đầu hàng Quang-Vũ. Quang-Vũ mượn cớ đó đem quân cứu Thi. Khi quân Hán vào Thành-đô, họ chỉ trở tay một cái là chiếm được Thục.

Bà nói với Phật-Nguyệt:

– Nếu bây giờ, cháu giúp Trường-sa vương chiếm lại Kinh-châu ắt tướng sĩ Kinh-châu một nửa theo Trường-sa vương, một nửa theo Vũ Hỷ. Tài dùng binh Vũ Hỷ thua Công-tôn vương gia xa. Ta sợ Vũ Hỷ dâng thành cho Mă Viện.

Phật-Nguyệt đứng dậy, nét mặt bà cương quyết:

– Bây giờ có bốn việc phải làm: Thứ nhất truyền lệnh bài đi các nơi, báo động, chỉnh bị binh mă sẵn, đề pḥng quân Hán tràn xuống. Thứ nh́, báo cho công chúa Thánh-Thiên biết để đề pḥng mặt Nam-hải. Thứ ba, truyền thư tới bảy đạo quân Lĩnh-Nam. Thứ tư, thượng biểu về triều tâu với Hoàng đế, xin chỉ dụ : Nên tái chiếm Kinh-châu hay không?

Sún Hô sai thư lại viết biểu, thư cho Thần-ưng mang thư đi liền. Phật-Nguyệt an ủi Công-tôn Thiệu, Vũ Chu:

– Chúng ta đă dùng hiệp nghĩa mà ở với nhau, lại cùng mưu đem hạnh phúc cho dân. Các vị hăy dưỡng bệnh, đợi khỏi rồi, hăy bàn đến việc tái chiếm Kinh-châu sau.

Chiều hôm đó, Phật-Nguyệt đang kiểm điểm binh mă, th́ Đào Ngũ-Gia báo:

– Có Thần-ưng từ Phiên-ngung tới.

Bà mở thư ra, đó là lệnh của Bắc-b́nh vương Đào Kỳ:

Thục có biến động. Lê Đạo-Sinh giả qui y theo Bồ-tát Tăng-giả Nan-đà. Y học được Thiền-công của ngài. Vơ công của y trở thành cao thâm khôn lường. Y bỏ Tăng-giả Nan-đà trốn vào Thục, giúp Công-tôn Thi đánh thuốc độc giết Thục đế, hăm hại mất bốn trong Thiên-sơn thất hùng. Nhiệm Măng, Công-tôn Tư bị hại. Đă báo động khắp nơi, chỉnh bị binh mă. Xin công chúa Phật-Nguyệt tuần tra biên giới cực kỳ nghiêm mật. Giao Trường-sa cho lăo bá Chu Tái-Kênh, về Phiên-ngung họp khẩn cấp.

Phật-Nguyệt, đưa thư cho Chu Tái-Kênh, Đào vương phi coi, rồi nói:

– Phiền hai vị cùng với sư bá Tiên-yên trấn giữ Trường-sa dùm. Tôi phải về Phiên-ngung. Nếu có biến động ǵ, th́ sai Thần-ưng báo tin cho tôi biết liền.

Bà lên ngựa đi ngay, không mang theo tùy tùng. Ngựa phi suốt một ngày rưỡi mới tới Phiên-ngung. Vào trong thành, thấy giáp sĩ uy nghiêm, quân khí hùng tráng, dân chúng sống thanh thản. Bà tự than:

– Đào Kỳ thực xứng tài đại tướng. Không trách đại ca Trần Tự-Sơn sủng ái y là phải. Ngay tại kinh đô Lạc-dương, quân Hán vẫn không kỷ luật bằng quân Việt ở đây.

Bà đang định hướng ṭa đại tư mă đến, th́ một thiếu niên dáng người hùng vĩ, phong tư tiêu sái, lưng đeo bảo kiếm, cỡi ngựa cạnh quận chúa Lư Lan-Anh đi tới. Lư Lan-Anh xuống ngựa kính cẩn chào bà:

– Quận chúa Lư Lan-Anh tham kiến công chúa.

Phật-Nguyệt xuống ngựa, đáp lễ. Bà đưa mắt nh́n thiếu niên, thấy dáng điệu hơi quen, mà bà không nhớ tên. Bà hỏi:

– C̣n vị này... là?

Thiếu niên lên tiếng:

– Sún Lé đây! Sư tỷ quên em rồi à?

Phật-Nguyệt à lên một tiếng:

– Mới hơn năm qua, mà em lớn mau quá. Chị không nhận ra. Em tôi cao lớn, hùng vĩ thế này đây!

Sún Lé chỉ Lư Lan-Anh:

– Chị chưa biết đấy thôi. Em mới lấy vợ. Anh Đào Kỳ đứng chủ hôn nhà trai. Nam-hải vương Trần Nhất-Gia chủ hôn nhà gái. Lễ cưới ngày hôm qua.

Lư Lan-Anh cười:

– Chúng em được lệnh đón chị vào phủ đại tư mă.

Phật-Nguyệt kinh hăi hỏi:

– Chị đi bí mật, trời không biết, đất không hay. Sao Đào Kỳ biết, mà sai các em ra đón chị?

Lư Lan-Anh chỉ lên trời. Phật-Nguyệt nh́n theo: Một Thần-ưng đang bay lượn. Đào Nhất-Gia (Sún Lé) nói:

– Con Thần-ưng này đưa thư cho chị, rồi bay theo hộ tống. Dọc đường chị có ǵ, nó về báo tin cho em. Đào đại ca chỉ việc ngồi trong trướng nh́n trời, thấy Thần-ưng hộ tống ai bay đến, th́ biết người đó tới.

Phật-Nguyệt đến phủ Đại tư mă. Đào Kỳ, Hồ Đề cùng ra đón vào pḥng họp. Đă có mặt đủ bảy đại tướng thống lĩnh bảy đạo binh Lĩnh-Nam. Sáu vị tư mă sáu vùng thêm Trần Quốc, Vương Phúc, Tử Vân là ba người có trách nhiệm thống lĩnh hải quân trấn ngự bờ biển Lĩnh-Nam.

Đào Kỳ đứng dậy, kính cẩn nói:

– Thưa các vị sư bá, sư thúc, sư huynh, sư tỷ. Thục có đại nạn. V́ vậy tôi phải mời các vị về họp, hầu giải quyết mọi biến chuyển.

Tiếp theo, công chúa Bát-Nàn Vũ Trinh-Thục đứng lên tường thuật mọi tai ương trên đất Thục, từ khi Thục-đế bị Lê Đạo-Sinh giết chết đến giờ. Cuối cùng bà kết luận:

– Hiện một nửa Ích-châu nằm trong tay Lê Đạo-Sinh. Nhưng y không phải là đối thủ của Vương Nguyên, v́ vậy Vương đánh gần tới Thành-đô. Tôi ước tính: Với tài dùng binh của Vương Nguyên th́ Công-tôn Thi với Lê Đạo-Sinh ắt bị bại. Bị bại tất chúng chạy vào Hán-trung. Tại Hán-trung, th́ phía bắc chúng bị Ngô Hán ép, mặt nam th́ bị Vương Nguyên đánh. Trước nguy cơ ấy, nhất định Công-tôn Thi sẽ hàng Hán. Nhân dịp này, Hán không ngần ngại ǵ mà không đem đại quân giả cứu Công-tôn Thi rồi chiếm lại Trường-an, Phù-phong, Hán-trung. Vương Nguyên chỉ chiếm được nửa Ích-châu, phải đối phó với Công-tôn Thi đă khó khăn lắm rồi. Nay thêm Ngô Hán nữa, ắt Vương bại trận. Thục coi như không c̣n nữa. C̣n t́nh h́nh Kinh-châu thế nào, xin Phật-Nguyệt cho biết.

Phật-Nguyệt tŕnh bày tỉû mỉ diễn biến của Kinh-châu. Bà kết luận:

– Tất cả các thái thú thuộc chín quận Kinh-châu, đều là đệ tử Thiên-sơn thất hùng. Sư phụ của họ bị Công-tôn Thi giết, họ chưa biết. Nếu họ biết, ắt sẽ kéo quân về giết Vũ Hỷ. Vũ Hỷ đâu phải không biết việc đó? Chắc chắn y sẽ t́m cách hại họ. V́ vậy tôi đă cho người bí mật liên lạc với họ. Giờ này có lẽ, họ đă trở cờ, chống Vũ Hỷ. Tôi chỉ sợ một điều duy nhất: Vũ Hỷ nhanh tay hơn tôi mà thôi. Dù trường hợp nào chăng nữa, Kinh-châu cũng rối loạn. Mă Viện nhân dịp này, y chăún cần đợi chỉ dụ của Quang-Vũ, y xua quân xuống chiếm Kinh-châu. Phía đông, Lưu Long, Đoàn Chí cùng đánh về, ép Kinh-châu.

Đào Kỳ hỏi:

– Xin các vị Đại tư mă cho biết: Chúng ta phục hồi đă được hơn một năm. Vậy t́nh trạng huấn luyện tráng đinh đă đến đâu rồi?

Binh-bộ thượng thư Chu Bá nói:

– Các lạc hầu, lạc công đều có trường huấn luyện thiếu niên nam-nữ tổ chức thành lực lượng riêng, khi cần chúng ta có thể lấy tráng đinh bổ xung. Quân của các vị lạc vương khá mạnh, đủ sức giữ lănh thổ, để quân Lĩnh-Nam lưu động đánh giặc. Quân của các lạc vương, mỗi nơi lên tới năm vạn, trường hợp khẩn cấp chúng ta có thể tập trung được mười vạn, với ba mươi vạn của các đạo binh Lĩnh-Nam, thành bốn mươi vạn.

Vừa lùc đó, tướng giữ cửa thành vào báo:

– Có bốn người đàn bà lạ mặt xin vào yết kiến Bắc-b́nh vương, họ không chịu xưng tên, chỉ nói có việc quân khẩn cấp.

Đào Kỳ truyền lệnh dẫn tới.

Một lát, bốn người đi vào. Đào Kỳ trông thấy, vương thất kinh hồn vía, định qú xuống làm lễ. Người đàn bà đi đầu nháy mắt, phất tay. Vương kính cẩn mời vào trong. Bốn người đàn bà bỏ nón ra. Bây giờ quần hùng mới biết là vua Trưng, Trưng Nhị, Phương-Dung, Vĩnh-Hoa. Vua Trưng phán:

– Xin các vị sư bá, sư thúc, sư huynh, sư tỷ miễn lễ. V́ quân t́nh khẩn cấp trẫm phải bí mật lên đây. Tuyệt đối không cho ai biết. Nào chúng ta tiếp tục nghị sự.

Giao-chỉ vương Trưng Nhị bàn:

– Trước hết phải xét t́nh h́nh Hán đă. Trên toàn đất Trung-nguyên, hiện yên tĩnh, không giặc giă. Bao nhiêu binh hùng tướng mạnh đều dồn ra mặt Trường-an, Nam-dương đối phó với Công-tôn Thi, Công-tôn Thiệu. Mặt Trường-an, quân Ngô Hán nhiều hơn quân Công-tôn Thi. Hai bên đều có tài dùng binh. Mặt Kinh-châu, Mă Viện với Công-tôn Thiệu, quân số ngang nhau. Tài dùng binh của Mă hơn Công-tôn. Mặt đông Lưu Long, Đoàn Chí quân số gấp bốn lần công chúa Thánh-Thiên, vơ công chúng rất cao. Tài dùng binh không thua ǵ Mă Viện.

Ngưng lại một lúc bà tiếp:

– Trước hết, cần phải biết ư định của Quang-Vũ như thế nào đă ? Chắc chắn biến động ở Thục, Quang-Vũ sẽ xua quân đánh Kinh-châu, Trường-an. B́nh thường lực lượng Thục, đă không phải là đối thủ của Hán. Huống hồ bây giờ chia làm hai. Giả thử truyện này xảy ra, chúng ta phản ứng như thế nào?

Đào Nhất-Gia vốn thân với Công-tôn Thiệu. Chàng đứng dậy nói:

– Trước đây, Tây-vu Thiên-ưng lục tướng, sau này chính Trưng hoàng-đế, Trưng vương, sư tỷ Vĩnh-Hoa, Phương-Dung mở đầu cuộc hợp tác Thục, Lĩnh-Nam. Trong thời gian vừa qua, Thục gửi Vương Phúc, Sa-Giang sang giúp Lĩnh-Nam. Hai bên ước hẹn: Hán đánh Thục, th́ Lĩnh-Nam đánh lên. Hán đánh Lĩnh-Nam, th́ Thục kéo quân từ Trường-an, Kinh-châu về. Bây giờ nếu Hán đánh Thục. Tôi đề nghị chúng ta kéo hai đạo quân đánh lên. Đạo thứ nhất công chúa Thánh-Thiên từ Nam-hải đánh lên Mân, Triết. Công chúa Thánh-Thiên chỉ giỏi dùng binh, c̣n vơ công kém Lưu Long, Đoàn Chí xa. Cần phải gửi thêm một số cao thủ theo trợ chiến. Chúng ta có lăo bà Chu Tái-Kênh, sư thúc Chu Bá, Tiên-yên, sư tỷ Phương-Dung, Phật-Nguyệt, Trần Năng, Lê Ngọc-Trinh đủ sức đàn áp bọn chúng. Tôi xin đi trợ chiến.

Chàng nh́n Vương Phúc tiếp:

– Đạo thứ nh́, sư huynh Vương Phúc, sư tỷ Trần Quốc, dùng thủy quân đánh Phúc-ḥa, Tuyền-châu. Hán bị uy hiếp, tất rút binh không đánh Thục nữa.

Công chúa Thánh-Thiên lắc đầu:

– Lời sư đệ bàn thực phải. Nếu Thục c̣n sư huynh Công-tôn Thuật làm hoàng đế. Đương nhiên chúng ta phải giúp. Bây giờ, Thục do Công-tôn Thi làm vua. Trong khi Thi dùng bọn Lê Đạo-Sinh, giết hết bốn trong Thiên-sơn thất hiệp, thêm Nhiệm Măng, thái tử Công-tôn Tư. Tướng sĩ, dân chúng không phục. Chúng ta có tiếp y cũng vô ích mà thôi.

Phùng Vĩnh-Hoa vốn cảm t́nh với Thục. Bà cùng Công-tôn Tư có t́nh tri âm. Bà đứng lên nói:

– Chúng ta xuất quân từ hồ Động-đ́nh giúp Công-tôn Thiệu đoạt lại Kinh-châu. Một mặt xua quân giúp Vương Nguyên, diệt Công-tôn Thi, để Nguyên ổn định lại đất Thục.

Phương-Dung lắc đầu:

– Không ổn. Nếu chúng ta kéo quân đánh Vũ Hỷ, tất y đầu hàng Mă Viện. Bấy giờ chúng ta phải chống với đạo quân Mă Viện, thêm đạo Kinh-châu của Thục. Quân hai đạo này hợp lại, lên tới ba mươi vạn người. Chúng ta vét hết quân Trường-sa, chưa quá mười vạn, như vậy có khác ǵ trứng chọi với đá không? Mặt khác Công-tôn Thi tuy thua, nhưng y vẫn c̣n hai mươi vạn binh. Chúng ta kéo năm vạn quân Tượng-quận, giúp Vương Nguyên. Với tài Vương Nguyên, Đào Hiển-Hiệu, tất Công-tôn Thi bại. Thi bại, y sẽ đầu hàng Hán. Bấy giờ Vương Nguyên, Hiển-Hiệu phải chống với Ngô Hán lẫn Công-tôn Thi, thực là nguy.

Quần hùng phân vân chưa biết giải quyết sao, th́ có tiếng cười khanh khách trên mái ngói vọng xuống. Tiếp theo, có tiếng nói:

– Anh hùng tài trí đông thế mà không nghĩ ra! Chỉ cần hỏi Tây-cung quí phi, hoặc đám Đặng Vũ, Mă Vũ ắt biết chủ tâm của Hán. Khi biết chủ tâm của Hán rồi, bấy giờ quyết định ắt thành công.

Đào Kỳ kinh hăi hỏi:

– Cao nhân giá lâm Phiên-ngung, mà tiểu vương không biết để nghêng đón thực có lỗi.

Ông chĩa ngón tay lên nóc nhà, vận Lĩnh-Nam chỉ phóng đến véo một tiếng. Trong khi đó Chu Bá cùng đám anh hùng ra khỏi đại sảnh đường. Mọi người nh́n lên nóc nhà, thấy một người mặc áo xám, mặt bịt bằng miếng vải. Y đang múa kiếm chống với đoàn Thần-ưng.

Đào Nhất-Gia kinh hăi nói với Đào Kỳ:

– Tam ca! Dường như người này không phải kẻ thù. V́ vậy y ngồi trên nóc nhà, Thần-ưng không báo động. Kịp khi tam ca dùng Lĩnh-Nam chỉ đánh y, Thần-ưng mới nhập cuộc.

Vũ Trinh-Thục nhận ra người mặc áo xám. Bà nói với Đào Nhất-Gia:

– Em gọi Thần-ưng ngưng tấn công. Y là người nhà đấy.

Quần hùng nhớ ra, hồi trước người mặc áo xám đă đột nhập bản doanh của bà, báo cho bà nhiều tin tức. Cho đến khi Lê Đạo-Sinh tập kích giết Đặng Thi-Sách, cũng người này xuất hiện, đánh chết hai tướng Hán tên Hầu Mạnh-Đức, Triệu Thiết.

Đào Kỳ, Phương-Dung nghe biết người mặc áo xám thuộc loại cao nhân tiền bối phái Cửu-chân. Ông vọt người lên mái nhà, cung kính chắp tay:

– Không ngờ tiền bối giá lâm. Tiểu bối không biết trước để nghinh tiếp. Kính mong tiền bối đại xá.

Người đó cười nhạt, vung chưởng tấn công Đào Kỳ. Ông nhận ra đó là chiêu Hải triều lăng lăng. Biết người ấy vơ công cao thâm không lường. Ông không dám chần chờ, vận đủ mười thành công lực cùng phát chiêu Hải triều lăng lăng. B́nh, cả hai người bật lùi trở lại.

Quần hùng kinh hăi, bật lên những tiếng la. V́ với công lực Đào Kỳ, hiện trên thế gian này chỉ Khất đại phu đỡ được mà thôi. Không ngờ hôm nay, có người bí mật, vơ công ngang với ông.

Trên nóc nhà hai người đấu với nhau đến lớp thứ tư. Cả hai cùng bật lùi lại. Đến lớp thứ năm. Chưởng phong ép mạnh đến độ những người đứng dưới sân muốn nghẹt thở. B́nh một tiếng nữa. Cả hai đều lùi lại.

Người bịt mặt cười lớn:

– Giỏi thực! Giỏi thực ! Không ngờ hậu sinh khả úy. Được! Ta xuống với các ngươi.

Người đó nhảy xuống, vào đại sảnh. Phương-Dung sai lấy ghế, mời ông ngồi ngang với các vị lạc vương. Bà hỏi:

– Như lời tiền bối dạy, chắc tiền bối biết chủ ư của Quang-Vũ về việc này rồi. Xin tiền bối dạy cho mấy lời.

Người áo xám cười:

– Trời ơi! Ta nghe nói, đất Lĩnh-Nam có ba cái đầu kinh thiên động địa, Quang-Vũ nghe đến tên cũng phải sợ hăi, đó là Trưng Nhị, Phương-Dung, Vĩnh-Hoa. Thế mà không nghĩ ra ư? Này, ta dạy dỗ cho: Dù các ngươi có giết Quang-Vũ này, lập tức có Quang-Vũ khác. Người Trung-Nguyên họ tự hào là con trời. Dân chúng khắp thiên hạ phải tôn phục họ. V́ vậy lúc nào Quang-Vũ với Triều Hán cũng ŕnh rập. Thục, Việt hở cơ, lập tức họ xua quân đánh chiếm.

Người đó lại cười lớn hơn:

– Lê Đạo-Sinh với đám đệ tử, vốn có chân tài, chỉ v́ công danh, mà lầm đường. Chúng nhận sắc phong của Quang-Vũ trở về đánh các người, chúng bị thua. V́ sợ bị giết, Lê giả qui y theo Tăng-giả Nan-đà, học Thiền-công. Sau đó vào ngục cứu học tṛ, ăn cắp năm dàn Thần-nỏ nhưng không dâng cho Quang-Vũ. Quang-Vũ sai chúng vào Thục giúp Công-tôn Thi. Nếu Thi được, th́ chính nghĩa mất. Bấy giờ Quang-Vũ mới đem quân đánh. Nhược bằng Thi thua, Lê dụ y đầu hàng. Quang-Vũ có chính nghĩa đem quân chiếm Thục. Sau khi chiếm Thục xong, Quang-Vũ sẽ dùng Lê Đạo-Sinh đánh Lĩnh-Nam.

Phùng Vĩnh-Hoa hiểu ra. Bà nói:

– Vậy bây giờ phải hành động thế này: Thà ta đem quân cứu Thục, đánh được thành nào hay thành ấy. Đánh quân Hán một trận, làm tinh lực của chúng tiêu hao. Chúng sẽ để Lĩnh-Nam yên một thời gian, c̣n hơn án binh bất động để Quang-Vũ được Thục, dùng đám hàng tướng, hàng binh đánh ḿnh.

Trưng Đế ban chỉ dụ:

– Trẫm quyết định: Đại tư mă Đào hiền đệ tổng chỉ huy đại quân đánh Hán, cứu Thục. Chúng ta cứu Thục, cho phải đạo nghĩa.

Đào Kỳ đứng lên nói với Đại tư mă Tượng-quận Hàn Đức:

– Xin sư bá khẩn trở về truyền lệnh các lạc công, lạc hầu giữ vững thành tŕ, trang ấp, để Đào Hiển-Hiệu đem quân cứu Thục.

Ông ra lệnh cho Đào Hiển-Hiệu:

– Em đem đạo binh Tượng-quận, vượt Độ-khẩu vào giúp sư thúc Vương Nguyên. Vẫn để đạo kỵ binh của Đào Chiêu-Hiển, Đào Đô-Thống, Đào Tam-Lang trấn giữ Độ-khẩu như thường, pḥng Hán đánh úp mất đường về. Với tài dùng binh của sư bá Vương Nguyên và của em, ắt đánh bại Lê Đạo-Sinh dễ dàng.

Đào Hiển-Hiệu hỏi lại:

– Trường hợp Công-tôn Thi hàng Hán, em phải đối phó thế nào?

Đào Kỳ đáp:

– Trường hợp đó sư bá Vương Nguyên với em phải đương đầu với Ngô Hán. Vơ công Ngô không cao, song tài dùng binh của Ngô hơn Vương sư bá với em nhiều. Quân y đă đông, thêm quân Công-tôn Thi nữa... Em với Vương sư bá cố gắng giữ thành. Với quân đoàn sáu Tây-vu yểm trợ, giữ thành, th́ một ngh́n lần Ngô Hán cũng không vào Thục được.

Ông ra lệnh cho công chúa Thánh-Thiên:

– Sư tỷ hiện có hai đạo Nhật-nam, Nam-hải, thêm đạo thủy quân của Vương Phúc, Sa-Giang, xin Công-chúa đánh thẳng vào mặt đông Kinh-châu. Nhớ dùng Thần-ưng canh pḥng mặt biển cẩn thận.

Ông ra lệnh cho công chúa Phật-Nguyệt:

– Thái sư thúc giúp Công-tôn Thiệu chiếm lại Kinh-châu. Trường hợp Vũ Hỷ đầu hàng, Mă Viện ắt đem quân vượt Trường-giang chiếm hồ Động-đ́nh, đánh bọc phía nam Kinh-châu. Xin Thái sư thúc chặn đánh y.

Trưng hoàng-đế phán:

– Công chúa Phật-Nguyệt lĩnh nhiệm vụ rất quan trọng. Đạo Nam-hải, Tượng-quận, đều đánh vào đất Hán, đất Thục. Chỉ duy đạo Trường-sa là đánh Hán trên đất Lĩnh-Nam. Bất cứ giá nào Phật-Nguyệt cũng phải thắng, dù hy sinh bao nhiêu chăng nữa. Phật-Nguyệt bại, là Lĩnh-Nam bại. Lĩnh-Nam bại, dân chúng nghĩ rằng ḿnh luôn yếu hơn Hán.

Phật-Nguyệt tâu với Trưng Đế:

– Quân chủ lực ở Trường-sa, Linh-lăng, hồ Động-đ́nh có đạo Hán-trung, do Trung-dũng đại tướng quân, Động-đ́nh công Đô Thiên chỉ huy. Hiện Đô tướng quân bị bệnh nặng. Xin cho một tướng khác thay thế.

Đào Kỳ hướng vào Đô Dương:

– Đô đốc thống lĩnh thủy quân hồ Động-đ́nh hiện là Đinh Bạch-Nương, Đinh Tĩnh-Nương. Chúa tướng bộ binh, thủy binh cần hợp tính, mới dễ thành công. Vậy thay thế cho Đô tướng quân, phải có một trong các sư huynh của đệ như Nghi-Sơn, Biện-Sơn, Dương-Đức hoặc các sư đệ Hiển-Hiệu, Quí-Minh, Phương-Dung. Ngặt v́ những người này đều đang giữ trọng trách đối diện với quân Hán. Xin đại ca cho sư đệ Quách Lăng ra thay Đô Thiên. Không biết có trở ngại cho Cửu-chân không?

Đô Dương gọi Quách Lăng:

– Ta biết ư Đào tam đệ rồi. Hai cô em Bạch-Nương, Tĩnh-Nương, tính khí cương quyết, khó ai làm cho hai nàng nể phục, ngoài sư huynh, sư đệ đồng môn. Vậy hiền đệ hăy theo công chúa Phật-Nguyệt thống lĩnh đạo Hán-trung thay thế Trung-dũng đại tướng quân Đô Thiên. Ta đề nghị gửi Đô Thiên vào Cửu-chân thay Quách Lăng ngay.

Quách Lăng đứng dậy tạ ơn Đô Dương, Đào Kỳ.

Trưng Đế hỏi người mặc áo xám:

– Xin cao nhân cho biết đại danh được chăng?

Người ấy thở dài nói:

– Các ngươi là hậu bối, mà cứu nước thành công. Ta làm tiền bối, mà hóa ra người vô dụng. Thôi ta xin đứng ngoài, trợ giúp các ngươi. Biết tên cũng chẳng ích ǵ. Ta nói cho mà biết: Ta làm quan rất lớn ở triều Hán. Thế cũng đủ rồi. Thôi ta đi đây.

Thấp thoáng một cái, người đó, đă vọt ra cửa biến mất.

Trước khi giải tán cuộc họp. Trưng hoàng-đế hỏi:

– Có ai đề nghị ǵ nữa không?

Phương-Dung nói nhỏ vào tai ngài mấy câu. Ngài tủm tỉm cười, vẫy tay gọi Quách A:

– Sư muội, ta sẽ cử Binh-bộ thượng thư, sư thúc Chu Bá tổng trấn Luy-lâu thay cho sư muội. C̣n sư muội hăy lên hồ Động-đ́nh trợ chiến với sư tỷ Phật-Nguyệt. Đào Ngũ-Gia với sư muội là một đôi uyên ương, cần sát cánh chống giặc, chứ để hai người xa nhau, ta lấy làm ái ngại.

Quách A tạ ơn, theo Phật-Nguyệt đi hồ Động-đ́nh.

....

Quân mă thuộc khu Trường-sa, Linh-lăng, hồ Động-đ́nh đă chỉnh bị sẵn sàng. Hai hôm sau, tế tác cho biết: Thái thú Nam-quận, Tương-dương, Bạch-đế chống lại Vũ Hỷ. Phật-Nguyệt thăm bệnh Công-tôn Thiệu, Vũ Chu, hai người vẫn chưa b́nh phục.

Chu Tái-Kênh bàn:

– Triều đ́nh quyết định vậy là phải. Giữa lúc Công-tôn Thi đang rối loạn, tướng sĩ, dân chúng bất phục. Ta giúp Vương Nguyên, Công-tôn Thiệu đánh chiếm lại Thục. Công-tôn Thi lúc đầu chắc chưa hàng Hán. Khi ta chiếm nửa đất Thục, Kinh-châu, bấy giờ Công-tôn Thi mới đầu Hán. Ít ra ta cũng được mấy thành, c̣n hơn để đó ít lâu, Công-tôn Thi chỉnh bị quân mă, liên kết với Hán, sai bọn Lê Đạo-Sinh đánh Lĩnh-Nam. Bấy giờ Lĩnh-Nam lưỡng đầu thọ địch, ắt nguy mất.

Phật-Nguyệt đánh trống, truyền các tướng tụ tập nghe lệnh. Bà kính cẩn nói với Đào vương phi, Chu Tái-Kênh, Tây-vu tiên tử:

– Luật Lĩnh-Nam định rằng: Các tướng sĩ trên đường làm phận sự mà gặp giặc th́ phải đánh. Vậy ba vị qua đây, xin giúp tôi một tay trong trận giặc này.

Chu Tái-Kênh vỗ tay vào bao kiếm:

– Trọn đời ta, ta chỉ mong được giết giặc. Hôm nay gặp trận hồ Động-đ́nh, c̣n ǵ vui bằng. Ta sẵn sàng nghe lệnh cháu.

Phật-Nguyệt nói với Công-tôn Thiệu:

– Các thái thú Nam-quận, Bạch-đế, Tương-dương giữ thành tŕ, chống lại Vũ Hỷ. Họ chống Vũ Hỷ tức chống Công-tôn Thi. V́ họ không biết Vương gia hiện ra sao. Nếu Vương gia cho người liên lạc với họ, th́ ta đă được ba quận. Chúng ta chỉ c̣n phải đánh có ba quận nữa là Kinh-châu được b́nh định. Không biết thái thú ba quận đó, đối với Vương gia thế nào?

Công-tôn Thiệu đáp:

– Các thái thú đều xuất thân từ phái Thiên-sơn. Họ ở dưới tôi một vai. Thái thú Nam-quận tên Điền Phong, đệ tử của sư đệ Điền Sầm. Thái thú Tương-dương, tên Vương Ḥa, đệ tử của sư đệ Tạ Phong. Thái thú Bạch-đế tên Chu Đang đệ tử của Nhiệm Măng.

Phật-Nguyệt hỏi:

– Vương gia ước tính xem, họ c̣n trung thành với vương gia không?

Công-tôn Thiệu đáp:

– Trung thành hay không th́ tôi khó đoán nổi. Có điều tôi dám quả quyết, họ là kẻ thù của Công-tôn Thi và thầy tṛ Lê Đạo-Sinh. Bây giờ tôi bí mật liên lạc với họ.

Sún Hô lắc đầu:

– Công-tôn đại ca. Em với đại ca t́nh như ruột thịt. Em không để cho đại ca đem thân vạn thặng vào chốn hang hùm. Biết đâu các thái thú họ trở mặt. Khi đại ca xuất hiện. Họ hô quân bắt đại ca, có phải việc lớn hỏng hết không?

Chu Tái-Kênh vỗ tay nói:

– Cháu tính vậy thực phải. Bây giờ chúng ta vượt sông, tới Tương-dương trước. Chúng ta giả trang, ẩn thân. Trước dọ thám động tĩnh, thấy Vương Ḥa c̣n trung thành với Vương gia, th́ xuất hiện. C̣n Vương Ḥa có ư ǵ khác, th́ chúng ta giết y, đoạt thành.

Phật-Nguyệt quyết định:

– Phải làm thế này: Chúng ta chia làm hai toán. Toán thứ nhất do Công-tôn vương gia cùng với Đào Ngũ-Gia, Đào vương phi thám thính Tương-dương. Toán thứ nh́ do sư huynh Vũ Chu cùng với Tây-vu tiên tử, sư bá Tái-Kênh thám thính Nam-quận. Chúng ta dùng Thần-ưng liên lạc với nhau. Sau khi được Tương-dương, Công-tôn sư huynh sai sứ giả liên lạc với Chu Đang ở Bạch-đế. Công-tôn sư huynh sẽ điều động quân ba nơi kéo về chiếm lại Kinh-châu.

Công-tôn Thiệu tỏ ư lo lắng:

– Tôi sợ gặp Mă Viện đang dồn quân ở Nam-dương, khi y thấy Tương-dương kéo quân về Kinh-châu. Y sẽ xua quân đánh tràn xuống. Trong khi Lưu Long đóng ở bờ hồ Phiên-dương, Đoàn Chí đóng ở Nam-xương, đồng xuôi Trường-giang, đánh mặt sau tôi.

Phật-Nguyệt mỉm cười:

–- Sư huynh đừng lo. Lĩnh-Nam với Thục như môi với răng. Khi Công-tôn sư huynh khởi binh. Tôi sẽ kéo quân từ hồ Động-đ́nh đánh lên, cắt ngang Trường-giang. Thánh-Thiên, từ Nam-hải đánh vào. Từ biển Vương Phúc, Trần Quốc đánh phía sau Lưu Long, Đoàn-Chí. Nếu chúng kéo quân về Kinh-châu, coi như chúng tự tử.

Tiên-yên nữ hiệp bàn:

– Chúng ta chỉ c̣n sợ một điều duy nhất: Nếu Công-tôn Thi đầu hàng Hán, y ra lệnh mở cửa các thành, cho quân Mă Viện, Đoàn Chí vào. Bấy giờ chắc chắn sẽ có trận đánh long trời lở đất giữa Lĩnh-Nam, Thục với Hán.

Sau khi Công-tôn Thiệu, Vũ Chu cùng đám anh hùng lên đường. Phật-Nguyệt truyền các tướng vào nghe lệnh. Bà tường tŕnh sơ lược biến cố cho tướng sĩ nghe, rồi dẫn giải, có hai trường hợp xảy ra: Thứ nhất Công-tôn Thi hàng Hán. Tất quân Mă Viện, Lưu Long, Đoàn Chí tiến vào Kinh-châu. Chúng ta trở thành trực điện với Hán. Thứ nh́ nếu Công-tôn Thi không đầu Hán, chúng ta đem quân qua sông giúp Công-tôn Thiệu đàn áp phe Công-tôn Thi, ta sẽ trấn nhậm thay Thiệu, để Thiệu đem quân b́nh định Thục.

Bà hỏi các tướng:

– Ai có ư kiến ǵ?

Đinh Bạch-Nương đứng lên nói:

– Trường hợp Công-tôn Thi đầu hàng Hán. Chúng ta không mang quân qua sông cứu viện Công-tôn Thiệu ư?

Phật-Nguyệt lắc đầu:

– Chúng ta ước hẹn chia ba thiên hạ với Thục. Nếu Hán đánh Lĩnh-Nam, Thục khởi binh đánh từ Trường-an, Kinh-châu lên. Ngược lại Hán đánh Thục, Lĩnh-Nam theo ngả Nam-hải đánh lên bắc. Bây giờ Thục có biến loạn là biến loạn giữa họ với nhau. Công-tôn Thi hàng Hán, chúng ta kéo quân lên đánh Kinh-châu, là chúng ta đánh Thục. Chúng ta đă không đủ quân đánh với Hán, lại phải kiêm thêm Thục, th́ nguy hiểm vô cùng. Tôi họp các vị ở đây, chỉ bàn trường hợp Công-tôn Thi hàng Hán. Hán đánh chúng ta bằng ba mặt Nam-hải, Kinh-châu, Độ-khẩu. Mặt Độ-khẩu đă có Đào Hiển-Hiệu, Đào Quí-Minh. Mặt Nam-hải có Nguyễn Thánh-Thiên, Trần Quốc. Chúng ta chỉ lo mặt Kinh-châu đánh xuống, và... rất có thể từ Mân, Triết đánh về. Vậy ai có ư kiến ǵ?

Một thiếu niên đen thủi đen thui, đầu trọc lóc, dơ tay xin phát biểu ư kiến. Nó hỏi:

– Tướng chỉ huy quân đoàn bảy Tây-vu là sư huynh Đào Ngũ-Gia tức Sún Hô. Bây giờ Sún Hô đi với Công-tôn Thiệu. Vậy ai thay thế, làm tướng soái?

Phật-Nguyệt liếc nh́n, biết đó là Trâu Đen, sư trưởng Thần-ưng, mới mười sáu tuổi.

Nguyên Hồ Đề chuyên đi thu lượm những trẻ mồ côi, cha mẹ v́ phản Hán, phục Việt bị giết chết... Đem về nuôi. Nàng đặt cho mỗi đứa một tên, gọi cho vui: Lục Sún, Lục Hầu, Thập Ngưu v.v. Trâu Đen là một trong mười đứa trẻ, nàng đặt cho cái tên Trâu: Trâu Đen, Trâu Trắng, Trâu Lồng, Trâu Ngủ, Trâu Ngáp, Trâu Cầy, Trâu Vàng, Trâu Đỏ, Trâu Xanh, Trâu Mập.

Quân đoàn bảy Tây-vu do Sún Hô chỉ huy, dưới có tám sư trưởng. Hắc-Hổ, Hắc-báo, Hắc-phong, Xích-Hầu, Vi Đại-Nham là năm người, nàng đă biết trong dịp ṭng chinh Trung-nguyên. Có ba sư trưởng mới: Trâu Đen sư trưởng Thần-ưng, Hồ Nam sư trưởng Thần-tượng và Vi Lan sư trưởng Thần-long. Phật-Nguyệt chỉ Xích-Hầu tướng nói:

– Ta chỉ định B́nh-nam hầu, tức Xích-Hầu tướng. Trước đây, trong lần ṭng chinh Trung-nguyên, Tây-vu Thiên-ưng lục tướng xuất sắc nhất, rồi tới Tây-vu lục hầu tướng. Lục hầu tướng đă được sư bá Đinh Đại thu làm đệ tử, văn vơ kiêm toàn, hiện có tài đại tướng. Ta hy vọng Xích-Hầu tướng làm trọn nhiệm vụ.

Đinh Bạch-Nương hỏi Xích-Hầu:

– Trận đánh kinh thiên độc địa Trường-an, chủ lực chính là các tướng Tây-vu. Bấy giờ Lục-tướng Tây-vu c̣n chiến đấu lẻ tẻ, thiếu phối hợp. Các tướng soái chưa kinh nghiệm. Bây giờ lục tướng Tây-vu chia làm tám sư. Mỗi sư do một tướng chỉ huy thống nhất. Trên cao Xích-Hầu chỉ huy, phối hợp nhịp nhàng. Chúng ta từng luyện tập hơn năm qua. Bây giờ chắc chắn sẽ làm cho địch kinh sợ. Xích hiền đệ, em tŕnh bày cho biết khả năng quân đoàn bảy Tây-vu đi.

Xích-Hầu tuổi đă mười chín, dáng người to lớn kềnh càng. Chàng đứng lên, ưỡn ngực ra, hai tay đập vào ngực ḿnh b́nh, b́nh giống như con đười ươi, làm ai cũng ph́ cười. Các tướng đi họp, đều đem theo tùy tùng. Duy Xích-Hầu mang theo một đười ươi khổng lồ, với một con vượn bạch. Chàng đứng lên tŕnh bày, th́ đười ươi khoanh tay đứng sau, lưng đeo bảo kiếm. Vượn trắng cầm cuộn trúc lụa treo lên tường. Chàng chỉ vào sơ đồ nói:

– Thưa sư bá, sư huynh, sư tỷ, cùng các sư muội, sư đệ. Tôi xin tŕnh bày về khả năng yểm trợ của quân đoàn bảy Tây-vu. Quân đoàn chia làm tám sư. Mỗi sư do một tướng chỉ huy. Tướng lớn tuổi nhất là sư bá Vi Đại-Nham, bảy mươi lăm tuổi, là sư trưởng Thần-ngao. Sư Ngao có ba trăm chó sói. Nhỏ tuổi nhất là Vi Lan, mười sáu tuổi sư trưởng Thần-long gồm năm ngàn vừa trăn, vừa hổ lửa, mai gầm đủ loại. Hiện tám sư đều sẵn sàng chờ lệnh tham chiến.

Phật-Nguyệt hài ḷng. Bà đứng lên nói:

– Tướng sĩ Trung-nguyên họ mong lập công, kiếm giàu sang, họ tranh dành, kèn cưa nhau. Duy chúng ta, chúng ta mưu t́m hạnh phúc cho trăm họ, đối xử với nhau bằng tinh thần vơ đạo, bằng t́nh huynh đệ. Ta xin hỏi các vị có mặt ở đây: Ví thử quân Hán, từ Nam-xương, Kinh-châu tràn xuống, đánh chúng ta. Chúng ta phải đối phó như thế nào?

Vi Đại-Nham đứng dậy nói:

– Thưa công chúa, theo ư kiến lăo, chúng ta cần đem quân đón đường giặc mà đánh, đừng để chúng đặt chân lên nước ḿnh. Chiến tranh, người chết, nhà cháy, nếu trận chiến xảy ra trên đất Hán, th́ nhà Hán cháy, người Hán chết. C̣n dân ḿnh, vô sự.

Cao Cảnh-Khê lắc đầu:

– Trưng hoàng đế có dạy: Ta với Hán khác nhau như nước với lửa. Hán tàn bạo, ông vua ngồi trên, ban phúc, giáng họa cho thiên hạ. Lĩnh-Nam không thế. Vua do anh hùng cử lên. Chúng ta mưu hạnh phúc cho dân. Nếu bây giờ giặc chưa đến, mà chúng ta xua quân tràn sang Trung-nguyên. Chúng ta trở thành một thứ Quang-Vũ, Triệu Đà thứ nh́.

Trâu Đen đứng lên:

– Lời của Vi lăo bá đúng, lời của Cao sư huynh cũng đúng. Theo em nên dung ḥa cả hai. Một mặt ḿnh chuẩn bị quân mă, dàn ra ở cửa Du-giang làm như đổ bộ đánh Kinh-châu. Một mặt dàn quân ở gần Hạ-khẩu làm như sắp đánh vào Nam-xương. Hán thấy ḿnh mạnh, bỏ ư định đánh xuống th́ thôi. Nhược bằng muốn đánh, chúng tưởng rằng ḿnh ngu, bỏ trống hồ Động-đ́nh. Chúng cho quân vượt Trường-giang vào hồ Động-đ́nh, đánh chiếm Trường-sa. Phía bắc hồ Động-đ́nh đến Trường-giang, có khu đất bỏ hoang, không dân, không nhà. Chúng ta lừa địch vào hồ, bấy giờ hai ngả Hạ-khẩu, Du-giang chặn đường về của chúng.

Quần hùng vỗ tay vang dội. Họ trố mắt nh́n Trâu Đen. Không ai ngờ, một thiếu niên mười sáu tuổi, mà lại có kiến thức như thế.

Riêng Phật-Nguyệt, bà không lạ lùng ǵ. Bà đă có kinh nghiệm của Lục Sún, Lục Hầu. Chúng ở tuổi đang lớn, dễ thu nhận kiến thức. Ngày nào chúng cũng dự các cuộc họp, luận bàn quân sư. Suốt hơn năm qua, chúng học hỏi được biết bao nhiêu tinh hoa của người lớn.

Đinh Tĩnh-Nương chỉ lên tấm lụa vẽ bản đồ khu hồ Động-đ́nh:

– Tôi xin bổ túc ư kiến Trâu Đen. Chúng ta bỏ trống khu bắc hồ Động-đ́nh. Địch tất theo sông Trường-giang đổ quân lên núi Quân-sơn, Tam-sơn, c̣n thủy quân chúng sẽ đóng ở bắc hồ. Đương nhiên chúng chia quân làm ba cánh. Hai cánh bộ binh, kị binh đánh bọc theo hai ngả đông, tây của hồ, một cánh thủy quân đánh thẳng xuống. Bây giờ ta cho Thần-ưng truyền đến hai đạo đóng ở Du-giang, Hạ-khẩu, đánh chặn đường về, cắt đường tiếp vận từ bắc sang. Ta lại phục sẵn hai đạo quân Tây-vu ở trong rừng bắc hồ. Khi hai đạo quân đóng ở Quân-sơn, Tam-sơn vừa xuất trại, ta cho đạo Tây-vu đánh ép hai bên. Địch mất đường về, bị đánh tập hậu, chỉ có đường rơi xuống sông mà chết. C̣n đạo thủy quân, ta dàn từ phía nam hồ đánh lên, xử dụng Giao-long binh, Thần-ưng, Nỏ-thần. Chúng ta cần diệt thủy quân Hán, để sau này chúng muốn đánh xuống nam th́ không c̣n tinh lực nữa.

Phật-Nguyệt quyết định:

– Ư kiến lăo tướng Vi Đại-Nham, của sư huynh Cao Cảnh-Khê với Trâu Đen, thêm ư kiến Đinh Tĩnh-Nương đă thành kế hoạch toàn hảo. Tôi chỉ thêm một vài chi tiết mà thôi. Nếu Hán đánh xuống, tất họ dùng thủy quân của Thục mới đầu hàng, hợp với thủy quân từ hồ Phiên-dương. Cộng lại thủy quân của họ đông gấp đôi ta. Nếu ta dàn thủy quân ở phía nam hồ, đánh với Hán, ta thất bại. V́ vậy ta cần chia làm đôi. Một chủ lực cầm cự với đạo Nam-xương. Một chủ lực đánh tan đạo binh thục đầu hàng. Sau đó ta quay lại diệt đạo Nam-xương sau.

Cuộc họp giải tán.

Hôm sau có tin, Đào Kỳ cho Đào Phương-Dung, Lê Ngọc-Trinh điều động đạo Giao-chỉ đến Linh-lăng làm trừ bị. Sẵn sàng tiếp ứng cho khu Động-đ́nh hồ. Minh-Giang cùng Trần-gia tam-nương điều đạo Quế-lâm đến Nam-hải làm trừ bị cho Nguyễn Thánh-Thiên.

Phật-Nguyệt sợ biến cố bất thần không kịp, bà gọi Trâu Đen, Xích-Hầu tướng đến bản dinh ở chung, để kịp thời ứng phó. Đêm ấy trăng tháng tám sáng như ban ngày. Mấy chị em ngồi nh́n trăng, uống nước trà, bàn truyện. Trời về khuya, bỗng Thần-ưng bay từ xa lại. Xích-Hầu thổi tù và gọi xuống. Chàng lấy thư trong ống tre dưới chân Thần-ưng tŕnh cho Phật-Nguyệt. Bà cầm lên đọc. Các tướng im lặng chờ đợi. Bà thở dài, quăng thư xuống bàn.

– Hỏng mất rồi! Thế này th́ hỏng mất rồi.

Đinh Tĩnh-Nương cầm thư đọc: thư của Đào Hiển-Hiệu viết, báo cho biết ông cùng Đào Quí-Minh đem quân vượt Độ-khẩu giúp Vương Nguyên, đánh chiếm được mười hai thành nam Ích-châu. Hiện tiến sát tới Thành-đô. Công-tôn Thi để Lê Đạo-Sinh trấn Thành-đô. Y chạy vào Hán-trung.

Vi Đại-Nham hỏi:

– Như vậy Công-tôn Thi giết đến nơi rồi. Tại sao công chúa lại nói rằng hỏng rồi?

Phật-Nguyệt đáp:

– Vương Nguyên chỉ dơ tay, là đánh được Thành-đô, Công-tôn Thi bị mất chủ lực. Một mặt y bị Ngô Hán đem quân Hán từ bắc đánh xuống, tất y hàng Hán. Thôi, thế là Thục hỏng. Ngô Hán sẽ đem quân vào Thục. Quân của Vương Nguyên bất quá mười vạn, thêm quân Hiển-Hiệu năm vạn nữa. Trong khi đó quân của Ngô Hán tới ba mươi vạn, tinh nhuệ, khỏe mạnh, thêm quân Công-tôn Thi hai mươi lăm vạn. Ngô Hán dẹp Vương Nguyên dễ dàng.

Nàng thở dài:

– Phía Kinh-châu, giỏi lắm Công-tôn Thiệu đánh được Tương-dương, Nam-quận, Bạch-đế, quân mă chưa quá mười vạn. Trong khi quân của Vũ Hỷ trên mười vạn, thêm mười lăm vạn của Mă Viện, mười lăm vạn của Lưu Long, Đoàn Chí. Cộng chung ba mươi lăm vạn. Chúng đè bẹp Công-tôn Thiệu dễ dàng. Chúng ta cố dốc toàn lực Lĩnh-Nam cũng không cứu được Thục. Vương-Nguyên tài th́ có tài, song không biết giới hạn cái tài. Giá y đợi Công-tôn Thiệu với ta chiếm lại Kinh-châu, rồi hăy đánh Thành-đô, c̣n hy vọng.

Tướng sĩ hiểu ra. Họ phục tài Phật-Nguyệt, trông rộng nh́n xa.

Hôm sau, có tin Đào Hiển-Hiệu báo cho biết: Công-tôn Thi đầu hàng Hán. Quang-Vũ hứa cho Thi đời đời làm chúa Ích-châu. Quang-Vũ ban sắc chỉ phong Thi làm Hán-trung vương. Ngô Hán tiếp thu Trường-an, Phù-phong tiến vào Hán-trung, Dương-b́nh-quan, Kiếm-các. Y án binh bất động, để Công-tôn Thi đem bản bộ quân mă cùng thầy tṛ Lê Đạo-Sinh đánh nhau với Vương Nguyên.

Bấy giờ các tướng sĩ mới phục tài Phật-Nguyệt.

Chiều hôm sau, Thần-ưng của Sún Hô báo về: Công-tôn Thiệu, Vũ Chu đă thu được các thành Nam-quận, Tương-dương, Xuyên-khẩu, Bạch-đế. Vũ Hỷ đem quân đánh, bị bại. Công-tôn Thiệu thừa thế chiếm Kinh-châu, rồi tiến đánh Di-lăng, Vũ lăng, th́ Vũ Hỷ hàng Hán. Mă Viện đem quân cứu Vũ Hỷ. Vũ Chu đánh Giang-hạ, đụng phải binh lực Lưu Long. Hai bên giao chiến một trận, Vũ Chu quân ít, phải rút về thủ Kinh-châu. Chu Tái-Kênh, Đào vương phi, Đào Ngũ-Gia, Tây-Vu tiên tử sẽ trở về hồ Động-đ́nh ngày mai. Công-tôn Thiệu cho biết Mă Viện sẽ đem quân đánh chiếm Linh-lăng, Trường-sa, hồ Động-đ́nh, rồi đánh bọc phía nam Kinh-châu. Ông xin Phật-Nguyệt đương với Mă Viện, Đoàn Chí, Lưu Long, để ông có thể thanh toán Vũ Hỷ.

Phật-Nguyệt viết thư báo cho Đào Kỳ, Nguyễn Thánh-Thiên, Đào Hiển-Hiệu biết biến chuyển ở Kinh-châu. Trưa hôm sau th́ Chu Tái-Kênh, cùng mọi người trở về. Phật-Nguyệt họp tướng sĩ truyền lệnh.

Bà đứng lên nói:

– Chắc chắn Mă Viện chia quân làm ba đạo. Một đạo do Vũ Hỷ vây các thành của Công-tôn Thiệu. Một đạo chính y vượt sông đánh chiếm phía bắc hồ Động-đ́nh, ngăn chặn ta tiếp viện Thục. Một mặt Lưu Long đánh từ Hạ-khẩu về. C̣n Đoàn Chí y sẽ đánh xuống Nam-hải, chặn quân Thánh-Thiên. Nào, bây giờ chúng ta hành động.

Các tướng sĩ, chờ đợi đă hơn mười ngày. Bây giờ mới được ra quân. Người người cùng hứng khởi. Chuẩn bị đánh giặc.

Phật-Nguyệt cầm ấn kiếm, để lên bàn:

– Trận hồ Động-đ́nh, là trận đầu tiên Lĩnh-Nam đánh với Hán. Nếu chúng ta bại, toàn đất Lĩnh-Nam rung động. C̣n chúng ta thắng, người Hán sẽ kinh hồn táng đởm, từ nay không c̣n dám nghĩ tới xâm phạm Lĩnh-Nam nữa. V́ vậy tôi nhắc lại, các tướng phải khích động cho quân sĩ biết: chấp nhận hy sinh. Dù phải chết hết toàn đội quân, cũng làm. Miễn sao đạt được mục đích. Tôi nhắc lại: Một là tiến lên, đuổi giặc. Hai là chết, chứ không lùi một bước.

Sún Hô đứng lên nói lớn:

– Đệ tử Tây-vu đứng dậy.

Các tướng sĩ Tây-vu, kể cả Tây-vu tiên tử, đồng đứng dậy.

Sún Hô ra hiệu. Tất cả đều rút kiếm, hô lớn:

– Đệ tử Tây-vu thề hy sinh cho đại nghĩa Lĩnh-Nam.

Phật-Nguyệt hài ḷng, vẫy tay cho tướng sĩ Tây-vu ngồi xuống.

Bà tiếp:

– Bàn về lực lượng: Mă Viện có sáu vạn thủy binh, năm vạn kị binh, bảy vạn bộ binh. Cộng chung mười tám vạn. Lưu Long có ba vạn kị binh, sáu vạn bộ binh, ba vạn thủy binh. Cộng mười hai vạn. Nếu cộng chung cả hai người, thành ba mươi vạn. C̣n về phía ta: Đạo binh của Quách Lăng có bốn vạn bộ, một vạn kị. Quân địa phương của Trường-sa, Linh-lăng được sáu vạn bộ, hai vạn kị. Lực lượng thủy quân khu hồ Động-đ́nh có năm vạn. Cộng chung ta có mười vạn bộ binh, ba vạn kị binh, năm vạn thủy binh. Tổng cộng có mười tám vạn. Song quân cần tinh nhuệ, một ḷng chiến đấu, chứ không cần nhiều.

Xích-Hầu tướng cười:

– Sư tỷ quên mất ta c̣n thêm quân đoàn Tây-vu, sức mạnh bằng chục vạn quân Hán sao?

Các tướng sĩ gật đầu đồng ư.

Phật-Nguyệt ra lệnh:

– Từ sông Trường-giang thông với hồ Động-đ́nh bằng một nhánh sông nhỏ. Bên phải có rừng Ba-lăng, Vi Lan dẫn sư Thần-long ẩn vào rừng. Lưu Long đem quân từ Hạ-khẩu tới, tất đổ quân bộ, lương thảo đến đây. Khi có Thần-ưng mang lệnh đến, th́ xua Thần-long vào trại giặc, làm náo loạn hàng ngũ chúng.

Bà cầm lệnh phù trao cho Quách Lăng:

– Quách sư đệ lĩnh nhiệm vụ rất quan trọng, dẫn ba vạn binh với sư thúc Tái-Kênh, Tây-vu tiên tử theo trợ giúp. Ta tăng viện cho hiền đệ Hắc-báo tướng quân với sư Thần-báo, Ngao-sơn tướng quân Vi Đại-Nham với sư Thần-ngao. Hiền đệ đóng ở Ba-lăng, đợi khi có lệnh, th́ đem quân đánh chặn đường về của đạo bộ binh Lưu Long. Nhớ chia lực lượng làm hai: Một phần nhỏ, đánh cướp trại của chúng ; một phần lớn, chặn đường cứu viện của Lưu. Sau khi cướp được trại chúng, tất cả kéo về cố thủ. Chúng mất hết lương thảo, đường về bị cắt. Tất tan ră.

Bà cầm lệnh bài gọi Xích-Hầu tướng:

– Sư đệ mang sư Thần-hầu, phục ở phía sau núi Tam-sơn đến Thạch-đầu. Mă Viện từ Kinh-châu xuống, thế nào cũng đổ quân bộ lên đây, rồi cho thủy binh vào hồ Động-đ́nh. Đợi khi có lệnh, cho Thần-hầu đột nhập trại địch, đốt lương thảo.

Bà đứng dậy, lễ phép nói với Đào vương phi:

– Vương phi từng kinh nghiệm cầm quân, xin lĩnh bốn vạn bộ, hai vạn kị, có sư bá Tiên-yên, sư muội Lê Thị-Lan giúp. Hắc-Hổ tướng quân mang sư Thần-hổ. Hồ Nam sư đệ mang sư Thần-tượng, theo trợ giúp Đào vương phi. Tất cả tới đóng ở Yên-lăng. Đợi khi có lệnh, đem quân đánh chặn đường về của bộ binh Mă Viện. Nhớ chia lực lượng làm hai. Một bộ phận đánh chiếm trại của chúng ở Tam-sơn. Một bộ phận cản bộ binh của Mă. Khi Vương-phi khi chiếm xong trại Tam-sơn, th́ kéo về cố thủ tại đây. Thủy quân Mă tất lùi về Tam-sơn. Tôi có kế hoạch tiêu diệt chúng.

Bà nói với các tướng sĩ:

– Bây giờ tới chủ lực chính. Chúng ta cần tiêu diệt hết thủy quân Hán, th́ các đạo kia phải tan. Mă Viện ở gần, tất y đổ thủy quân vào trước, đóng ở Tam-sơn. Lưu Long tới sau tất đóng ở Quân-sơn. Ta cần tiêu diệt thủy quân Mă Viện trước khi thủy quân Lưu Long tới. Ta dùng hư binh. Đạo thứ nhất do sư muội Đinh Tĩnh-Nương chỉ huy. Sư huynh Trần Quốc-Dũng lĩnh năm dàn Nỏ-thần, với đội Giao-long binh theo giúp. Đây là chủ lực chính đánh thủy quân Lưu Long. Song nhớ đánh cầm chân chúng, để tôi có th́ giờ tiêu diệt thủy quân Mă Viện. Sau khi diệt thủy quân Viện, tôi sẽ trở lại, cùng diệt thủy quân Lưu Long.

Bà gọi Đinh Bạch-Nương, trao binh phù:

– Sư muội lĩnh nhiệm vụ quan trọng nhất. Nếu sư muội thất bại, coi như ta bị thua. Sư muội được sư huynh Cao Cảnh Khê, đem theo năm dàn Thần-nỏ. Sư đệ Trâu Đen đem theo sư Thần-ưng đánh thủy quân của Mă Viện. Ta sẽ cùng Hắc-Phong quận chúa mang sư Thần-phong, Đào Ngũ-Gia mang thủy quân tiếp ứng.

Bà hỏi các tướng:

– Có ai thắc mắc ǵ không?

Quách A đề nghị:

– Sư tỷ! Em thấy mặt trận Tam-sơn rất quan trọng. Mă Viện thân chỉ huy thủy quân, đánh với sư tỷ. Đạo kị binh bộ binh đánh dọc hồ, tất y để lại một số lớn quân mă canh chừng lương thảo, giữ trại. Giữa lúc kị binh, bộ binh, thủy quân của chúng xuất trận, Xích-Hầu cho sư Thần-hầu đốt lương thảo, nhiễu loạn trại của chúng. Trong khi đó sư mẫu của em đánh trại. Binh thư nói: Một người thủ, mười người đánh. Sư mẫu của em có sáu vạn binh. Nếu Mă Viện để lại hai, ba vạn giữ trại th́ sao? Nhiệm vụ sư mẫu của em phải đánh trại thực mau, thực gọn. Nếu chậm trễ, bộ binh Mă quay về chỉ có chết. Em nghĩ, ḿnh nên xin viện binh cho ăn chắc.

Đào vương phi nói:

– Con ơi, nếu cầu cứu anh Kỳ, th́ gửi thư đến Phiên-ngung mất một ngày. Anh Kỳ lệnh đạo Giao-chỉ đến tiếp viện, mất hai ngày. Từ Linh-lăng tới đây, quân phải đi trong hơn mười ngày, làm sao kịp?

Quách A lắc đầu:

– Sư mẫu! Con không nói đem đạo quân khác, mà chỉ mượn sư Thần-ưng của đạo Giao-chỉ. Kinh nghiệm trận thủy chiến Xuyên-khẩu, con thấy Thần-ưng quan trọng vô cùng. Sư Thần-ưng của Trâu Đen yểm trợ sư muội Đinh Bạch-Nương. Nếu được thêm sư Thần-ưng của đạo Giao-chỉ, giao cho Xích-Hầu. Xích-Hầu dùng Thần-hầu đốt trại. Trên trời thêm sư Thần-ưng đánh xuống. Như vậy sư mẫu đánh trại Tam-sơn mới chắc ăn.

Phật-Nguyệt gật đầu:

– Em minh mẫn hơn ta. Được, ta viết thư ngay cho Đào Phương-Dung. Nếu đem sư Thần-ưng từ Linh-lăng đến đây, chỉ cần một ngày một đêm.

Bà cầm bút viết thư. Sún Hô ra lệnh cho Thần-ưng đi.

Trong khi đó, các cánh quân lục tục lên đường. Phật-Nguyệt đi bản dinh đến ghềnh Tương-giang. Khoảng canh năm sáng hôm sau, đoàn Thần-ưng tuần pḥng kêu ré lên báo hiệu. Sún Hô lên cột buồm nh́n về phía nam. Chàng kêu lớn:

– Sư tỷ! Sư Thần-ưng đạo Giao-chỉ tới rồi. Thần-ưng tuần pḥng báo cho ḿnh biết trước.

Quả nhiên hơn giờ sau, sáu đoàn Thần-ưng từ phía nam bay tới. Mỗi đoàn chia thành lữ một. Hàng lối ngay ngắn. Hai Thần-ưng có nhiệm vụ canh pḥng trên không phận hồ Động-đ́nh vỗ cánh bay về nam. Nó kêu lên mấy tiếng như ư bảo đồng bọn Tôi dẫn đường, theo tôi. Nó bay trước. Đoàn Thần-ưng đạo Giao-chỉ bay theo. Tới hồ Động-đ́nh, Quách A cầm tù và thổi ba hồi. Chúng lượn quanh hồ một ṿng, rồi đáp xuống các bụi cây gần đó.

Ba thiếu niên tuổi từ mười lăm đến mười bảy phi ngựa như bay. Người chúng đầy mồ hôi. Sún Hô chỉ chúng giới thiệu với Phật-Nguyệt:

– Sư tỷ, thằng mặc áo xanh là Trâu Xanh. Thằng mặc áo trắng là Trâu Trắng. Thằng mặc áo vàng là Cu Ḅ. Cu Ḅ nổi tiếng ở dơ nhất vùng Tây-vu. Cả ba thằng tham ăn bậc nhất. Nhưng chúng nó linh lợi, thông minh, lắm mưu nhiều mẹo không biết đâu mà lường. Sư tỷ muốn chỉ huy bọn nó phải làm nghiêm mới được. Chúng nó phá phách khiếp lắm.

Phật-Nguyệt thắc mắc:

– Ta nghe nói có Trâu Vàng chứ làm ǵ có Cu Ḅ?

Sún Hô cười:

– Đúng ra tên nó là Trâu Vàng, nhưng làm ǵ có trâu vàng? Trâu vàng tức con ḅ. V́ vậy bọn em gọi nó là Cu Ḅ.

Phật-Nguyệt hỏi:

– Trong ba đứa, đứa nào làm chúa?

Sún Hô đáp:

– Thằng Cu Ḅ làm sư trưởng.

Ba thiếu niên xuống ngựa hành lễ với Phật-Nguyệt:

– Công chúa! Bọn em được lệnh sư tỷ Đào Phương-Dung đến trợ chiến với công chúa.

Đinh Bạch-Nương liếc qua ba đứa trẻ: Dáng dấp khỏe mạnh, da ngăm ngăm đen, ánh mắt chiếu ra tia sáng ngỗ nghịch. Nàng nghĩ thầm:

– Bọn này e c̣n phá phách hơn Tây-vu thiên ưng lục tướng hồi xưa nữa.

Phật-Nguyệt hỏi:

– Các em có bao nhiêu Thần-ưng?

Cu Ḅ kính cẩn thưa:

– Sáu trăm mười hai.

Phật-Nguyệt ngắm nh́n Cu Ḅ: Người nó mập tṛn như bao gạo. Mặt mũi khôi ngô tuấn tú. Ngặt một điều, quần áo nó lem luốc dơ bẩn. Áo màu vàng, quần bằng da, chân đi giày đan bằng vải, người tiết ra mùi hôi khó chịu vô cùng, tính Phật-Nguyệt sạch sẽ, bà mỉm cười, lắc đầu.

Quách A biết ư Phật-Nguyệt, nàng nói:

– Thằng Cu Ḅ cái ǵ cũng được hết. Nó có hai tật: Ăn vụng như chớp, ở bẩn không thể tưởng được. Khúc sông nào nó tắm, th́ hơn năm không c̣n một con tôm, con cá.

Phật-Nguyệt thấy kỳ lạ hỏi:

– Ủa tại sao vậy?

Sún Hô đáp:

– Nó tắm, ghét của nó đầy hồ, cá, tôm ăn vào, bị trúng độc chết, nổi lều bều. Mỗi năm nó tắm độ ba hay bốn lần ǵ đó.

Mọi người biết Quách A nói đùa, cười ầm lên.

Dáng điệu Cu Ḅ lịch bịch như con đười ươi. Nó méo miệng trêu Quách A. Bất th́nh ĺnh Quách A dùng một thế cầm nă thủ, túm ngực Cu Ḅ liệng lên không. Nó không tránh kịp rơi ṭm xuống nước. Một lát nó trồi lên mặt hồ, bơi lơm bơm như chó bơi. Nó ngửa cổ nh́n lên chiến thuyền gọi:

– Ê! Quách A, chị hại thằng em như thế sao?

Sún Hô quăng cho nó cái khăn:

– Mày tắm sạch, tao mới cho mày lên thuyền.

Đợi Cu Ḅ tắm xong. Sún Hô thả dây xuống kéo nó lên. Đinh Bạch-Nương ngạc nhiên: Không ngờ Cu Ḅ khôi ngô đáo để. Tắm rồi, da dẻ sáng láng, trông rơ ra vẻ một công tử đọc sách, chứ không c̣n giống thằng bé lem luốc nữa.

Cu Ḅ hỏi Quách A:

– Này bà chằng tinh! Có ǵ ăn không? Đói quá rồi!

Tính thích trẻ con, Đinh Tĩnh-Nương sai mang ra một giỏ trái cây lớn, đưa cho Cu Ḅ:

– Em ăn đi.

Cu Ḅ gọi hai thiếu niên thâm trầm ít nói đồng hành với nó:

– Ê! Trâu Xanh, Trâu Trắng! Chúng mày lại đây ăn với tao.

Ba đứa ăn một lát, hết sạch giỏ trái cây. Phật-Nguyệt nghĩ:

– Đúng là trâu! Bọn này ăn khỏe thực.

Bà sai mang ra một buồng chuối chín nẫu. Buồng chuối có đến mười ba nải, trao cho Cu Ḅ. Chúng vừa ăn vừa tường tŕnh về khả năng của sư Thần-ưng Giao-chỉ. Nó tường tŕnh xong, th́ buồng chuối cũng hết. Đinh Tĩnh-Nương thất kinh hồn vía hỏi:

– Các em no chưa?

Cu Ḅ vỗ bụng:

– Ăn trái cây mau đói lắm. Chị cho ăn cái ǵ khác đi.

Đinh Tĩnh-Nương sai dọn ra một mâm cơm: Ba con cá chép lớn bằng bàn tay rán ḍn. Hai bát canh nấu ám cá thực lớn. Ba con bồ câu quay, một đĩa tôm kho lớn.

Ba đứa không khách sáo, ngồi ăn tự nhiên. Bọn chúng nói với Phật-Nguyệt không chịu dùng danh xưng Hán-Việt sư tỷ, sư đệ. Chúng chỉ dùng tiếng Việt, gọi bằng chị, xưng em. Đôi khi chúng nói lẫn tiếng Mường vào.

Cu Ḅ nói:

– Chị Đào Phương-Dung được thư của chị giữa trưa. Chị ấy triệu hồi bọn em, bắt lên đường khẩn cấp. Hẹn canh năm hôm nay phải tới hồ Động-đ́nh, bọn em đem theo cơm nắm, muối vừng, phi ngựa bất kể sống chết. Tới đây vừa đúng hẹn. Ối chà! Chị Đào Phương-Dung coi bề ngoài nhu nhă, đẹp như tiên... cái ǵ cũng được hết. Chỉ phải cái tật ra lệnh th́ độc tài vô cùng. Sai một tư là có truyện.

Tuy mải nói, mà chúng vẫn ăn đều đều. Một lát, mâm cơm hết sạch. Cu Ḅ đứng dậy, không biết nghĩ sao, nó cúi xuống nh́n đĩa cá rán c̣n nhát, nó cầm lên táp một miếng hết sạch. Nó hỏi:

– Chị Phật-Nguyệt! chị định giao cho chúng em làm ǵ? Chị Đào Phương-Dung bảo sắp có trận đánh lớn lắm, cần chúng em trợ giúp.

Phật-Nguyệt đáp:

– Các em được đặt dưới quyền Xích-Hầu. Nhiệm vụ của các em nặng nề vô cùng. Các em thành công, trận này ta thắng. Các em thất bại, trận này ta bại. Trận này ta thắng, th́ Lĩnh-Nam c̣n. Trận này ta bại th́ Lĩnh-Nam mất.

Bọn Cu Ḅ, Trâu Xanh, Trâu Trắng không dám đùa nữa. Chúng nó tự biết trách vụ. Vội vàng lên ngựa. Ngựa đi được mấy bước, không biết nghĩ sao, Cu Ḅ thụt lùi lại, ghé miệng vào tai Đinh Bạch-Nương nói nhỏ mấy câu. Đinh Bạch-Nương ph́ cười, sai người đem cho nó một giỏ trái cây. Nó đeo vào lưng rồi ra roi cho ngựa phi:

– Lẹ! Lẹ lên.

Ngựa phi như gió. Trên đầu Thần-ưng bay là là theo chúng. Phật-Nguyệt nh́n theo ngơ ngẩn xuất thần một lúc, nói:

– Tuổi trẻ vô tư, trong sáng. Chúng giống như tấm lụa trắng. Tấm lụa trở thành quần áo đẹp hay xấu, do thợ may. Bọn này được Hồ Đề huấn luyện, đem t́nh yêu nước, đem nhiệm vụ thiêng liêng dạy chúng, chúng sớm trở thành đại tướng.

Chiều hôm sau, tin tế tác từ bắc sông Trường-giang, do Thần-ưng mang về báo cho biết: Mă Viện tập trung ba trăm chiến thuyền lớn, gồm sáu vạn Thủy-quân, năm vạn kị binh, bảy vạn bộ binh. Chuẩn bị vượt sông trong đêm. Bất th́nh ĺnh đổ vào hồ Động-đ́nh. Đi theo Mă Viện có Chu Long, Trịnh Sư, Ngô Anh, Mă Anh.

Đinh Bạch-Nương hỏi:

– Lai lịch bọn tướng này ra sao?

Phật-Nguyệt giảng:

– Chu Long, Trịnh Sư, Ngô Anh là ba trong Liêu-đông tứ ma. Mă Anh là em ruột Mă Viện. Mă Anh vơ công không kém ǵ Mă Viện. Y có tài dùng binh. C̣n ba tên trong Liêu-đông tứ ma, chỉ có vơ công cao mà thôi. Vơ công của chúng ngang với Lê Đạo-Sinh. Riêng Chu Long, bản lĩnh y ngang với Khất đại phu và Đào Kỳ.

Đinh Bạch-Nương chống kiếm nh́n lên trời cười:

– Mă Viện khinh địch quá. Y tưởng đổ bộ đêm, ắt ta không biết. Nếu suy nghĩ một chút, y cũng đoán ra rằng: Dù tế tác của chúng ta có dở chăng nữa, th́ đoàn Thần-ưng trinh sát của ta cũng khám phá ra.

Phật-Nguyệt lắc đầu:

– Em lầm rồi! Người hiểu, biết chúng ta nhiều hơn ai hết chính là Mă Viện. Mă muốn đổ bộ, ắt cho tế tác dọ thám. Y thấy ta đem quân đến vùng Hạ-khẩu, Du-giang, y cho rằng ta không đủ quân dàn ra pḥng thủ hồ Động-đ́nh. Ư định của Mă là đánh chiếm hồ Động-đ́nh. Khiến hai cánh Du-giang, Hạ-khẩu mất đường về. Y có ngờ đâu hai cánh kia của ta là hư. Hồ Động-đ́nh là thực. Nhược bằng y cho hồ Động-đ́nh là thực, lập tức ta biến thành hư. Đạo dùng binh đừng nhất thiết đâu là hư đâu là thực. Tốt hơn hết ta cứ dàn ra. Chúng cho rằng hư, ta biến thành thực. Chúng cho rằng thực, ta biến thành hư.

Bà truyền Đinh Tĩnh-Nương thông tin cho các nơi biết.

Suốt đêm Thần-ưng liên tiếp loan báo t́nh trạng vượt sông Trường-giang của quân Hán. Đến hết canh tư, Xích-Hầu báo tin về: Quân Hán từ bờ sông Trường-giang, chiếm đóng khu bắc hồ Động-đ́nh. Bộ binh, kị binh đóng dài từ Thạch-đầu tới Tam-sơn. Lương thực, chứa tại Tam-sơn. Chiến thuyền đang di chuyển vào hồ. Trên bờ sông chỉ c̣n hai mươi chiếc, tuần pḥng.

Phật-Nguyệt ra lệnh các nơi án binh bất động. Bà truyền lệnh tới Vi Lan, Xích-Hầu:

Tuần tiễu dọc bờ hồ, giết tất cả bọn tế tác Hán.Như vậy Mă Viện sẽ như người mù v́ y không biết tin tức của ba đạo thủy quân ở phía nam hồ.

Bà gửi thư cho Đào vương phi, Quách Lăng, truyền binh sĩ ăn cơm, đi ngủ sớm. Canh hai sẽ di chuyển dọc theo bờ sông, tiến dần về bờ hồ chờ đợi. Lúc sáng, Mă Viện cho bộ binh, kị binh đánh xuống nam, hăy tiến về chặn hậu.

Cho đến chiều, vẫn chưa thấy tin tức đạo binh Lưu Long. Phật-Nguyệt lo lắng trong ḷng:

– Không lẽ Lưu Long từ Hạ-khẩu, vượt sông đánh Giang-hạ? Như vậy đạo quân của Quách Lăng nguy mất?

Sang canh năm, Thần-ưng báo cho biết: Đă thấy đoàn thuyền từ Hạ-khẩu đang tiến tới. V́ nước sông Trường-giang chảy siết, đạo quân Lưu Long tiến rất chậm. C̣n đạo bộ binh, kị binh Mă Viện do Chu Long chỉ huy, men theo bờ phía Tây của hồ, đang tiến xuống nam.

Bấy giờ Phật-Nguyệt mới cho đoàn chiến thuyền của Đinh Tĩnh-Nương khởi hành, men theo bờ hồ phía đông tiến đến Quân-sơn. C̣n đoàn thuyền của Đinh Bạch-Nương với của bà th́ vẫn án binh bất động.

...

Từ năm ngày qua, Xích-Hầu dẫn sư Thần-hầu đến trấn đóng khu bắc hồ Động-đ́nh từ bờ sông tới núi Tam-sơn. Nói rằng sư cho oai, chứ thực sự lực lượng của chàng chỉ có sáu trăm Thần-hầu, với trăm tráng sĩ Tây-vu. Tuổi của họ từ mười lăm tới hai mươi, người nào cũng sống ở rừng núi từ nhỏ. Đêm mắc vơng lên cây ngủ, ngày leo trèo, truyền từ cây nọ sang cây kia như vượn.

Khi Thần-ưng thám sát của chàng báo cho biết quân Hán vượt sông đổ bộ, chàng cho lực lượng lui vào rừng ẩn, dùng Thần-ưng, Ngao-thần theo dơi. Đến khi toàn quân Hán đổ bộ xong, đoàn chiến thuyền Mă Viện vào hồ Động-đ́nh, chàng đă biết được hết đường đi, lối lại, tổ chức doanh trại quân Hán. Được lệnh Phật-Nguyệt án binh bất động, chàng lo lắng vô cùng. V́ với một đoàn Thần-hầu sáu trăm con, trăm tráng sĩ, ẩn thân trong rừng rất khó khăn.

Chàng đợi kị binh, bộ binh Hán lên đường. Sau đó các chiến thuyền nhổ neo vượt hồ, bấy giờ chàng sẽ ra tay. Chàng tính toán:

– Không biết chúng sẽ để lại bao nhiêu chiến thuyền? Bao nhiêu cao thủ vơ lâm? Bao nhiêu quân sĩ giữ trại? Nhiệm vụ của ta, là phải đốt dinh trại, kho lương thực, đánh tập hậu, để Đào sư bá đánh chiếm doanh trại. Cuộc đánh chiếm chỉ hạn định có hai giờ. Sau hai giờ, cần củng cổ đồn trại, ăn uống, nghỉ ngơi hai giờ nữa. Bấy giờ quân Hán trở lại cứu hậu cứ, sẽ có trận đánh kinh khủng. Địch có tới bảy vạn bộ binh, năm vạn kị binh. Trong khi Đào sư bá chỉ có bốn vạn bộ, hai vạn kị, với sư Thần-tượng, Thần-hổ và sư Thần-hầu của ta.

Chàng suy tính:

– Hồi đánh trận Trường-an, sư tỷ Phương-Dung đă nói: Tây-vu là lực lượng chính. Rồi trận chiến xảy ra. Liên quân Việt, Thục đánh ta hai mươi vạn quân Hán. Bây giờ Phật-Nguyệt cũng nói: thắng, bại trận này, do lực lượng Tây-vu, mà trận này thắng Lĩnh-Nam c̣n, trận này bại, Lĩnh-Nam mất.

Chàng nảy ra quyết định:

– Đánh xả láng! Dù ta với toàn sư Thần-hầu phải hy sinh. Khổ một điều, không biết sự hy sinh này có đem lại kết quả không? Ừ ! Chết hết th́ chết hết, miễn sao đốt được lương thảo, để Đào sư bá chiếm trại Hán. Ta phải làm sao bây giờ? Tây-vu thiên ưng lục tướng được sư bá Đào Thế-Kiệt nhận làm đệ tử. Sau trận đánh Long-biên Lục-hầu tướng cũng được sư phụ Đinh Đại thu làm đệ tử. Ta không thể làm mất thể diện sư môn. Ta... làm tướng bọn khỉ, song ta gọi Thái-hậu Hoàng Thiều-Hoa, tể tướng Phương-Dung, Bắc-b́nh vương Đào Kỳ bằng sư huynh, sư tỷ, danh dự ta không nhỏ.

H́nh ảnh trận Trường-an lại hiện về: Quân Hán đông hơn liên quân Việt-Thục. Phương-Dung chia lực lượng Hán ra nhiều nơi. C̣n liên quân Việt-Thục tập trung lại đánh vào Trường-an. Hơn nữa, nhờ vào đội Thần-hầu đốt cháy cung điện trong thành, khiến quân Hán bỏ chạy

Chàng quyết định:

– Vậy ḿnh chia làm sáu đạo khác nhau. Đạo thứ nhất gồm mười đội. Mỗi đội mười Thần-hầu, đột nhập đốt kho lương thực đầu tiên. Kho lương thực cháy, giặc tất kéo đến chữa lửa. Đạo thứ nh́, gồm mười đội, leo lên các cành cây, dọc đường, chăng dây bắt hết bọn kị mă chạy theo báo tin cho đám bộ binh, kị binh Chu Long. Bốn đạo nữa, đột nhập, đốt cháy tất cả doanh trại c̣n lại. Khi giặc rối loạn, kinh hoàng, tất bỏ chạy ra bờ sông, leo lên chiến thuyền. C̣n chiến thuyền, ta phải làm sao, đừng để chúng chạy thoát mới được?

Trong đầu óc chàng loé lên một ánh sáng:

– Ta cho một đội Thần-hầu, bí mật xuống các chiến thuyền cắt dây buồm, dây buộc chèo vứt xuống sông. Khi doanh trại cháy, bọn lính giữ trại chạy tản mát vào rừng. Ta cho Thần-hầu giết chết. C̣n tên nào chạy xuống chiến thuyền th́ chiến thuyền, dây buồm, dây chèo đứt, trôi lềnh bềnh vô dụng.

Trời chập choạng tối, chàng tập họp các tráng sĩ Tây-vu lại, phân nhiệm vụ: Đạo nào xuống chiến thuyền cắt dây buồm, dây chèo. Đạo nào đốt kho lương thực. Đạo nào đốt doanh trại. Một mặt chờ cho kị binh, bộ binh, thủy quân Hán lên đường, lập tức ra lệnh xuất phát.

Bỗng Thần-ưng đem thư đến báo tin sư Thần-ưng Giao-chỉ sắp tới yểm trợ chàng. Chàng mừng rỡ, lên cây cao nh́n về phương nam. Đoàn Thần-ưng bay rợp trời. Một lát sau, Cu Ḅ, Trâu Xanh, Trâu Trắng tới. Ba đứa vừa xuống ngựa đă hỏi:

– Anh khỉ đít đỏ ơi! Đói quá, có ǵ ăn không?

Xích-Hầu đă trải qua cái tuổi mười lăm, mười bảy, ăn không bao giờ no. Chàng mỉm cười, sai mang cho mỗi đứa một con gà rừng nướng:

– Này, ăn đi, rồi nhận lệnh.

Chàng tŕnh bày sơ lược đồn trú đoàn trại Hán cho bọn Cu Ḅ nghe:

– Thằng Mă Viện có năm vạn kị binh, bảy vạn bộ binh, sáu vạn thủy binh, ba trăm chiến thuyền. Ấy là chưa kể lực lượng bộ phía bắc Trường-giang. Không biết chúng sẽ để lại bao nhiêu chiến thuyền, kị binh, bộ binh giữ hậu cứ. Chúng ta cần đột nhập dinh trại Hán, đốt dinh, đốt kho lương, đánh tập hậu, để cho Đào sư bá tấn công. Sau khi chiếm trại xong, lập tức tổ chức bố pḥng. V́ khi nghe tin bị chặn hậu, tất chúng đem toàn lực về đánh xả láng. Nhiệm vụ chúng ta nặng lắm chứ không vừa đâu.

Trâu Xanh bàn:

– Thằng Mă Viện đă biết lợi hại của Thần-ưng. Bây giờ chúng em ra lệnh không cho Thần-ưng bay lượn, dấu dưới các cḥm cây. Có thế thằng Mă Viện mới bị bất ngờ.

Xích Hầu hài ḷng, nói:

– Được! Em làm ngay đi.

Trâu Xanh đứng lên, cầm tù và thổi, ra lệnh cho Thần-ưng đáp xuống cánh rừng. Chỉ một lát, không c̣n con nào bay trên trời nữa.

Xích-Hầu hỏi Cu Ḅ:

– Cu Ḅ, em có mang theo lương thực cho Thần-ưng không?

Cu Ḅ cười:

– Anh hỏi dở bỏ mẹ đi í. Cứ để Thần-ưng đói. Đêm nay chúng sẽ lăn xả đớp thịt quân Hán. Việc ǵ phải mang lương thực cho kềnh càng.

Xích-Hầu dặn anh em:

– Các em ở đây. Ta với Cu Ḅ, đi thám thính một lần nữa.

Chàng dẫn Cu Ḅ, truyền theo cành cây, đến gần trại Hán. Hai người ngồi trên cao quan sát động tĩnh, di chuyển của quân địch.

Chàng nh́n ra mặt sông: Một chiến thuyền từ bên kia vừa cặp bến. Đầu cầu bắc lên. Từ dưới chiến thuyền, mười vơ sĩ áp giải hai tù nhân, một nam, một nữ bị trói lên bờ. Xích-Hầu kinh ngạc tự hỏi:

– Tù nhân nào, mà lại giải đến đây? Nếu tế tác mới bắt được của Lĩnh-Nam th́ phải giải về bắc mới đúng chứ?

Chàng truyền từ cây nọ đến cây kia, ra sát bờ sông quan sát. Chàng giật bắn người lên. V́ hai người bị trói, nam chính là Đào Quí-Minh, nữ là công chúa Vĩnh-Ḥa. Đối với Đào Quí-Minh, chàng phải gọi bằng sư huynh. Quí-Minh là con của Đào Thế-Hùng. Đào Thế-Hùng là sư huynh Đinh Đại. Tây-vu Lục-hầu tướng được Đinh Đại nhận làm đệ tử. Thành ra chàng thành sư đệ, Quí-Minh thành sư huynh. Chàng kinh hoàng nói với Cu Ḅ:

– Sư huynh Quí-Minh đang làm phó thống lĩnh đạo binh Tượng-quận. Cách đây mười ngày, có tin đạo Tượng-quận vượt Độ-khẩu vào đất Thục, giúp Vương Nguyên dẹp Công-tôn Thi. Tại sao sư huynh lại bị bắt? Chúng giải sư huynh tới đây làm ǵ?

Cu Ḅ bàn:

– Chúng ta lẻn vào trại Hán, giải cứu anh Đào Quí-Minh. Này anh khỉ đỏ đít, tại sao anh Quí-Minh lại bị bắt một lượt với công chúa Hán?

Xích-Hầu giải thích:

– Em không biết đấy thôi. Anh Đào Quí-Minh gặp công chúa Vĩnh-Ḥa trong lần đại hội hồ Động-đ́nh. Trai tài gái sắc gặp nhau, t́nh ư nảy sinh là truyện thường.

Cu Ḅ không chịu:

– Vô lư, tại sao công chúa Vĩnh-Ḥa không thích người khác, mà lại thích anh Quí-Minh? Tại sao hai người lại bị quân Hán trói. Lính Hán trói công chúa của họ th́ thực là kỳ quái.

Xích-Hầu ra lệnh cho Cu Ḅ im lặng. Hai người lui về ven rừng gọi Trâu Xanh, Trâu Trắng dặn ḍ chi tiết đề pḥng, ứng phó với mọi biến cố cẩn thận, rồi lấy túi đựng trăn, đeo vào lưng. Chàng truyền dần đến trại Hán. Hai tên quân Hán đang đi trong rừng. Dường như ư t́m chỗ đại tiện. Từ trên cây, chàng đu ḿnh đáp xuống cạnh y. Hai tay túm cổ chúng đập vào nhau bộp một tiếng. Hai tên quân chết giấc.

Chàng ra hiệu cho Cu Ḅ lột quần áo tên quân Hán mặc vào. Hai người vượt hàng rào, hướng căn trại giam Quí-Minh tiến tới. Căn trại làm ngay dưới một gốc cây lớn. Hai người truyền cành cây dùng dao đục thủng lỗ trại nh́n vào bên trong: Mă Viện ngồi trước án thư. Cạnh đó hai vệ sĩ đeo gươm đứng hầu. Đào Quí-Minh, công chúa Vĩnh-Ḥa bị trói ngồi dưới đất.

Mă Viện lên tiếng:

– Đào Quí-Minh, mi tự thị gịng dơi anh hùng họ Đào đất Cửu-chân, mi cùng Hiển-Hiệu thống lĩnh đạo binh Tượng-quận, giúp Thục đánh Hán. Bây giờ, bị bắt. Mi tính sao đây?

Đào Quí-Minh cười nhạt:

– C̣n tính sao nữa. Ta đă bị bắt, mi chém ta đi cho rồi.

Mă Viện cười khanh khách:

– Ta không chém ngươi. Thái hậu truyền đem ngươi đến đây. Ngày mai khi đánh xuống Trường-sa, ta sẽ đem ngươi đổi lấy Ngọc-tỷ truyền quốc.

Công chúa Vĩnh-Ḥa quát hỏi:

– Tên Mă Viện kia, ngươi dám vô lễ với ta thế này ư?

Mă Viện chỉ mặt công chúa mắng:

– Trước đây, mi ỷ là công chúa, lên mặt với chúng ta bao phen. Nay mi theo tên phản tặc Đào Quí-Minh, đâu c̣n là tư cách công chúa nữa? Ngày mai ta sẽ đem mi đổi lấy ba đệ tử của Nam-sơn hùng vương. Trước khi đem đổi, ta c̣n một điều muốn hỏi mi: Khi rời Giao-chỉ đi Tượng-quận, mi được Trưng Nhị giao cho Ngọc-tỷ truyền quốc. Vậy Ngọc-tỷ mi để đâu?

Công chúa Vĩnh-Ḥa lắc đầu:

– Không có truyện đó! Ta chưa hề nghe thấy qua Ngọc-tỷ truyền quốc. Nếu thấy, ắt ta đưa về triều dâng Thiên-tử rồi.

Mă Viện cười nhạt:

– Được, mi không nói ư? Ta có cách cho mi phải nói. Ta cho mi suy nghĩ một ngày. Nếu ngày mai, mi không nói. Ta có biện pháp thảm khốc cho mi, thử xem mi c̣n cứng đầu được không? Ta lột trần truồng mi, đem cho một trăm tên quân hiếp mi. Bấy giờ mi c̣n tự cao tự đại với cái mă công chúa của mi nữa không?

Mă Viện hỏi Đào Quí-Minh:

– Ta biết Trưng Nhị đang giữ trong tay tấm bản đồ chứa kho tàng Trung-nguyên. Trưng Nhị giao cho công chúa Vĩnh-Ḥa, đem đến hồ Động-đ́nh cùng Phật-Nguyệt khai quật. Nhưng thay v́ đi hồ Động-đ́nh ngay, y thị đến Tượng-quận thăm mi, đến nỗi cả hai bị bắt. Hai đứa bay đă vào tay ta, liệu mà khai ra bí mật về kho tàng, mới mong sống sót. Bằng chúng bay bướng bỉnh, ta chặt chân, chặt tay, khoét mắt, cắt lưỡi chúng bay. Thử xem chúng bay có c̣n bướng được không?

Đến đó, một viên tướng vào nói với Mă Viện:

– Đạo kị binh, bộ binh đang xuất phát. C̣n thủy quân đă chuẩn bị. Mời đại tướng quân khởi hành.

Mă Viện đứng dậy đeo kiếm vào lưng, thủng thỉnh bước ra khỏi căn trại. Y quay lại dặn hai tên vệ sĩ:

– Mi phải trông coi cẩn thận. Chớ có rời khỏi chỗ, để hai tù nhân thoát khỏi, ta sẽ chặt đầu mi.

Nói rồi y lên ngựa ra đi.

Hai vệ sĩ giữ trại, chia nhau: Một tên gác ngoài. Một tên vào trong. Chúng ôm đao, ngồi dựa vào cột lim dim ngủ.

Cu Ḅ nói khẻ vào tai Xích-Hầu:

– Mă Viện đi rồi, chúng ta mau xuống cứu anh Đào Quí-Minh.

Xích-Hầu gật đầu:

– Chúng ta dùng trăn bắt sống hai tên này, tra khảo, mới biết rơ t́nh h́nh bên Hán.

Hai người tụt xuống gốc cây, mở cái túi da, thả bốn con trăn cho chúng ḅ gần đến trại. Th́nh ĺnh Cu Ḅ huưt sáo một tiếng lớn. Bốn con trăn vọt lên quấn hai tên vệ sĩ. Cu Ḅ nhảy lên, nhét dẻ vào mồm chúng. Xích-Hầu trói chúng lại, rồi thu trăn về túi.

Đào Quí-Minh, công chúa Vĩnh-Ḥa thấy hai tên quân Hán sai trăn quấn đồng bọn, rồi trói lại. Hai người suưt bật thành tiếng kêu. Th́ Xích-Hầu ra hiệu im lặng. Chàng lên tiếng:

– Đào sư huynh. Xích-Hầu, Cu Ḅ đây.

Bây giờ Đào Quí-Minh mới nhận ra sư đệ. Xích-Hầu đưa hai lưỡi kiếm, dây trói Đào Quí-Minh với công chúa Vĩnh-Ḥa bị đứt hết.

Quí-Minh hỏi:

– Đây là đâu? Ta bị bắt, chúng giải đến đây, không hiểu ǵ cả. Tại sao sư đệ với Cu Ḅ biết mà đến cứu ta?

Cu Ḅ đáp:

– Đây thuộc Trường-sa, bắc hồ Động-đ́nh.

Xích-Hầu tường thuật tất cả mọi biến chuyển của mặt trận cho Đào Quí-Minh nghe. Chàng hỏi:

– Tại sao sư huynh bị bắt?

Đào Quí-Minh thuật:

– Ta đang cùng đại ca đem quân đánh vào Thành-đô, th́ công chúa tới thăm ta. Chúng ta dạo chơi xem thắng cảnh, th́nh ĺnh bị mười hai tên cao thủ bao vây. Ta tả xung hữu đột, giết chết bốn tên, đánh bị thương năm tên. Cuối cùng cả hai bị bắt. Ngô Hán vốn có cảm t́nh với anh Kỳ, y sai đóng tù xa đưa ta về Lạc-dương, hy vọng Hàn thái hậu cứu ta. Không hiểu sao, chúng lại đưa ta đến đây đổi lấy Ngọc-tỷ?

Xích-Hầu bàn:

– Sẵn có sư huynh, công chúa ở đây. Xin sư huynh trợ chiến với bọn em, không biết có được không?

Đào Quí-Minh đồng ư:

– Ta sẵn sàng. Chúng ta hăy thẩm vấn hai tên vệ sĩ này, để biết t́nh h́nh quân Hán đă.

 

Hết Hồi 86