Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

ANH HÙNG TIÊU SƠN

Hồi 12

 

Quyển I

Quyển II

Quyển III

 

In ra

 Hồi thứ mười hai

Chính Khí Tộc Việt

Phái đoàn Triệu Huy đă ḍ la ra tông tích bộ  Lĩnh-nam vơ-kinh  rồi xẩy ra cuộc dụng vơ ở đền thờ Tương-liệt đại vương. Quách Quỳ bị bắt. Sau khi bọn Triệu Anh t́m thấy cuốn phổ trong bụng pho tượng. Y tưởng đó là di thư... th́ bị người bịt mặt cướp mất. Bọn y đuổi theo, đánh nhau suốt đêm, người bị mặt quẳng trả bọn y cuốn phổ. Bọn y mở ra coi, thất vọng ê chề. Khi trở về t́m Quách Quỳ, th́ Quỳ bị bắt giải lên tri huyện. Bọn y bàn với nhau rằng phải vu cáo cho Tôn Trung-Luận ăn trộm châu báu của sứ đoàn. Mưu kế đă định, bọn Triệu Huy t́m đến dinh an-vũ-sứ Đàm Toái-Trạng. Đàm Toái-Trạng sai em là Đàm An-Ḥa điều tra. Đàm An-Ḥa bị Triệu Anh dụ nên bí mật làm việc với Thiên-sứ, sẽ được phong chức tước lớn. V́ vậy y không cần cứu xét đến luật pháp, yêu cầu huyện lệnh tha Quách Quỳ, rồi chính y trói Tôn Trung-Luận, giải trở về đền Tương-liệt đại-vương. Trong khi đi đường, gặp đoàn của công chúa B́nh-dương.

C̣n phái đoàn Triệu Thành đến Thiên-trường, không ḍ được tin tức ǵ của phái Đông-a. Bọn chúng lên đường đi Cửu-chân. Dọc đường gặp đ̣an của Triệu Anh. Triệu Anh cho biết di thư đă hé lộ một chú ánh sáng. Thế là cả hai nhập làm một lên núi Chung-chinh, đụng độ với Khai-quốc vương. Trong khi đi đường, chúng được biết ngày hôm sau có buổi lễ tế Lệ-hải Bà-vương. Vương Duy-Chính cho Triệu Thành biết rơ rằng triều đ́nh nhà Lư phong thần, tổ chức tế Lệ-hải Bà-vương, rơ ràng khuyến khích sĩ dân thiên hạ chống Trung-quốc. Sứ đoàn nên t́m cớ đến đó, may ra t́m được thêm chi tiết nào về di thư chăng. Thế rồi bọn chúng cùng theo Đàm An-Ḥa trở lại đền thờ Tương-liệt đại vương, rồi xẩy ra cuộc đụng chạm với người bịt mặt. Triệu Thành bị người bịt mặt bắt đi, rồi được thả ra. Chúng tuyệt vọng, t́m Tôn Trung-Luận,th́ được tin ông đă đi dự lễ tế Lệ-hải Bà-vương. Bọn Thành kéo lên dự lễ đúng lúc bọn Địch Thanh bị bắt.

Đàm Toái-Trạng tới trước ngựa Triệu Thành:

- An-vũ-sứ trấn Thanh-hóa nước Đại-Việt, xin tham kiến B́nh-nam vương, Thiên-sứ Đại-tống.

Triệu Thành chỉ bọn Địch Thanh:

- Cô-gia lĩnh chỉ Thiên-tử sang phủ dụ man dân phía nam. Hôm qua đă bị bọn trộm cướp cản đường. Hôm nay tùy ṭng của cô-gia lại bị các người bắt trói làm nhục. Th́ ra các người không coi Thiên-triều vào đâu cả.

Triệu Thành nói lớn:

- Chúa người là Lư Công-Uẩn, trước đây cướp nghiệp của họ Lê, thực đáng ghét. Song Thiên-triều lờ đi cho, tưởng rằng chúa người hết tâm hết sức phủ dụ dân chúng, diệt cướp, bắt trộm. Nào ngờ?

Y hỏi Vương Duy-Chính:

- Vương chuyển-vận-sứ, những chức tước đă phong cho Lư Công-Uẩn ra sao?

Vương Duy-Chính kính cẩn đáp:

- Niên hiệu Đại-trung Tường-phù thứ 3 (1010) đời vua Chân-tông bản triều đă phong cho chức  Kiểm-hiệu thái-phó, Tĩnh-hải tiết-độ-sứ, quan-sát- sứ, xử-trí-xứ, An-nam đô-hộ, Ngự-sử đại-phu, Thượng-trụ-quốc, Giao-chỉ quận- vương, suy-thành thuận-hóa công-thần . Cũng năm đó thêm  Đồng-b́nh-chương-sự . Đến niên hiệu Đại-trung Tường-phù thứ 5 (1012) lại thêm cho  Khai-phủ nghi-đồng tam-ti, dực đái công-thần .

Duy-Chính ngừng lại một lát rồi tiếp:

- Niên hiệu Đại-trung Tường-phù thứ 7 (1014) lại thêm cho mỹ-tự  Bảo-tiết thủ-chính công-thần . Sang niên hiệu Đại-trung Tường-phù thứ 10 (1017) lại gia phong  Nam-b́nh vương . Sang niên hiệu Thiên-hy nguyên-niên (1018) gia phong  Kiểm-hiệu thái-úy . Niên hiệu Càn-hưng nguyên-niên (1022) gia phong lên tột đỉnh  Kiểm-hiệu thái-sư .

Triệu Thành thở dài:

- Thiên-triều không ngớt thăng quan cho chúa người. Chúa người trọng dụng người, ban cho chức an-vũ-sứ coi trấn Thanh-hóa, người lười biếng, để trộm cướp tụ tập. Đến ngay sứ đoàn mà chúng không từ. Hỏi rằng đối với dân chúng, trộm cướp c̣n ḥanh hành tới đâu?

Tạ Sơn đến trước mặt Triệu Thành nói lớn:

- Này B́nh-nam vương gia. Vương-gia là sứ-gỉa Thiên-triều, đến nước tôi. Ở ngôi chủ nhân, chúng tôi nhường nhịn vương-gia thực, song nhường nhịn cũng có giới hạn. Tống Thiên-tử truyền Vương-gia mựơn đường nước tôi sang Chiêm, chứ không sai vương-gia sang nước tôi ăn trộm. Hôm trước đây bọn Triệu Anh, Ngô Tích, Triệu Huy, Quách Quỳ vào đền thờ Tương-Liệt đại-vương ăn trộm, bị bắt qủa tang. Thế mà họ c̣n vu cáo cho kẻ bắt trộm ăn cướp vàng bạc của họ.

Dân chúng nghe Triệu Thành nói năng hỗn láo, tức muốn cành hông, mà không biết phải biện-minh như thế nào cho phải. Nay nghe Tạ Sơn hạch tội bọn Thiên-sứ, họ hả hê trong ḷng, cùng vỗ tay vang dội.

Tạ Sơn tiếp:

- Nước tôi với qúi quốc, từ mấy ngh́n năm đă phân cương vực, tiếng nói, phong tục. Chúa tôi phải nhận sắc phong của qúi quốc chẳng qua là muốn tránh chiến tranh mà thôi. Chứ sĩ dân chúng tôi há sợ Trung-nguyên sao? Sông Bạch-đằng hết hai lần thây người Hán lấp nghẹt chưa đủ sao?

Tổng-trấn Thanh-hóa lĩnh chức tiết-độ-sứ Đinh Ngô-Thương cũng nói:

- Thiên-sứ mượn đường qua nước tôi, rồi làm truyện đạo-tặc đó là điều sai quấy không dung thứ. Dù cho chúa tôi có là quan triều Tống chăng nữa, như Vương Duy-Chính vừa nói: Triều Tống phong cho chúa tôi tước Nam-b́nh vương, kiểm-hiệu thái-sư, Khai-phủ nghị đồng tam-tư... Chức tước chúa tôi cao hơn Vương-gia nhiều. Thế mà Vương-gia kêu tên tục chúa tôi ra mà mạ lị. Xin Vương-gia nhớ rằng gươm chúng tôi để trong bao lúc nào cũng sắc.

Vương Duy-Chính cười nhạt:

- Đinh tiết-độ-sứ muốn đe dọa chúng ta ư?

Đinh Ngô-Thương cười nhạt:

- Tôi chỉ đem lư ra mà nói. Về vụ trộm cướp trong trấn, không do Đàm an-vũ-sứ trách nhiệm, mà do tôi. Tôi Đinh Ngô-Thương, lĩnh tiết-độ-sứ, Tổng- trấn Thanh-hóa, tôi có bổn phận điều tra vụ trộm ở đền thờ Tương-Liệt đại vương.

Đinh Ngô-Thương chỉ vào bọn Địch Thanh:

- Người tùy-ṭng của Thiên-sứ can tội trộm, c̣n phá phách đền thờ anh hùng nước tôi. Tôi có thể v́ thể diện của Thiên-sứ mà bỏ qua. C̣n bọn này, không có tên trong danh sách tùy-ṭng sứ-đoàn. Chúng can tội nhập cảnh không phép, do thám quân t́nh. Tội nặng khộng tha thứ là chúng giết mệnh quan của chúa tôi giữa lúc đang đọc văn tế.

Địch Thanh tỏ vẻ quật-cường chỉ vào tên ăn mày bị trói:

- Giao-chỉ vốn là quận huyện của đại Tống. Hoa nhân, Việt nhân cũng thế. Vậy mà trong bài văn tế, các người không ngớt mạt sát người Hoa. Rơ ràng Vũ Anh-Thông đọc  bọn chó Ngô . V́ vậy vị huynh đệ của ta là Lư Tự mới tung phi trùy giết y.

Công-chúa Bảo-Ḥa chỉ mặt Địch Thanh:

- Này trạng-nguyên họ Địch. Người đường đường là đệ nhất cao thủ Trung-quốc. Người lại là đệ tử của một trong Tứ đại thần kiếm phái Hoa-sơn, mà nói năng như vậy ư? Tên ăn mày này rơ ràng tung ba mũi phi trùy. Hai mũi định giết chết cháu B́nh-dương của ta. Một mũi giết Vũ Anh-Thông. May đâu có Trần Thanh-Mai nữ hiệp vung kiếm cứu cháu ta. C̣n Vũ Anh-Thông vốn là quan văn nên bị giết chết. Như vậy mà người dám nói rằng tên ăn mày kia nổi giận v́ lời văn tế ư?

Triệu Thành biết sự không ổn. Y tỏ vẻ ôn ḥa:

- Được, cô-gia nhận lỗi v́ không quản cố thuộc hạ, để chúng phạm tội. Theo luật bản triều, khi nha thuộc của vương hầu phạm tội, th́ trả lại, để chủ trừng trị. Cô gia xin an-vũ-sứ, tiết-độ-sứ v́ cô-gia tha cho bọn Địch Thanh và Lư Tự.

Đinh Ngô-Thương đến trước công-chúa Bảo-Ḥa tŕnh:

- Xin công-chúa điện hạ ban chỉ dụ.

Bảo-Ḥa suy nghĩ không biết giải quyết ra sao th́ có tiếng nói nhỏ như muỗi kêu rót vào tai:

- Nếu nay ḿnh bắt giam bọn Địch Thanh, ắt Triệu Thành chạy về Thăng-long xin triều đ́nh tha bọn chúng, chắc chắn triều đ́nh sẽ ban lệnh ân xá. Chi bằng ḿnh tha chúng tại đây cho giản dị. Như vậy chúng tưởng ta vô dụng. Chúng sẽ hành động không úy kị ǵ. Trong khi đó ta tung người theo dơi, khắc biết rơ hành tung của chúng.

Báo-Ḥa không biết tiếng của ai, song tiếng nói rất quen thuộc, thân ái, ấm áp vô cùng, rơ ràng là tiếng nói phụ nữ. Nàng thấy người này đưa đề nghị hợp lư, bèn bảo Đinh Ngô-Thương:

- Thôi chúng ta cũng nên vị nể B́nh-nam vương, giao bọn tội phạm cho người trừng trị.

Đinh Ngô-Thương truyền cởi trói cho bọn Địch Thanh. Đinh vừa truyền lệnh, th́ Đông-Sơn lăo nhân chuyển động thân ḿnh, bao nhiêu dây trói đứt hết. Địch Thanh quát lên một tiếng, giật mạnh hai tay, dây trói đứt tua tủa. Mọi người đều kinh hoàng về công lực của thầy tṛ Đông-Sơn. Triệu Thành cười lớn:

- Cô-gia cần tỏ cho các người biết: thuộc-hạ của cô gia không dễ ǵ các người bắt được. Sở dĩ họ để cho các người trói, v́ cô gia dặn họ khi đến Giao-chỉ th́ ḿnh là khách, phải tôn trọng chủ nhân mà thôi. Các người cứ nh́n đó mà coi.

Địch Thanh tỏ vẻ nhũn nhặn, y tiến tới trước công-chúa Bảo-Ḥa:

- Thân phu nhân. Địch Thanh này kiến thức thô lậu, mong phu-nhân chỉ dạy cho một vài điều.

Công-chúa Bảo-Ḥa gật đầu:

- Được, Địch trạng-nguyên cứ nói.

Địch Thanh kính cẩn:

- Chúng tôi là thần tử nhà Đại-tống. Thân hầu là chưởng-môn phái Tây-vu, lại làm vua một cơi. Thân hầu cùng phu nhân có hàng trăm việc ích lợi cho dân, cho vơ lâm. Hà cớ ǵ hai vị bỏ phí thời ǵơ theo cản trở sư-phụ cùng sư-huynh tại hạ. Hơn tháng nay, người của phái Tây-vu không ngớt theo chọc phá bọn tại hạ. Cuối cùng đích thân quân-hầu cùng phu nhân theo bọn tại hạ tới đây? Bọn tại hạ không thù, cũng không hề có điều chi sai quấy với qúi phái, với Lạng-châu.

Thân Thừa-Quư đáp:

- Người bảo không có lỗi ǵ với phái Tây-vu ư? Ta hỏi người nhé: Mấy tháng nay người âm thầm vượt biên giới đến các khê, động thuộc quyền của ta làm ǵ chẳng lẽ người không tự biết ư? Ngày rằm tháng trước, người tới tổng-đàn của phái Tây-vu lục lọi không c̣n thiếu ǵ. Đến ngay tượng của Hồ tiên-cô người cũng lật lên. Tượng của Thiên-ưng lục tướng, người cũng không tha. Như vậy mà người bảo rằng không vô lễ ư?

Đến đó, một cặp nam nữ thiếu niên leo lên đồi. Nam cực kỳ hùng vĩ tuổi khoảng mười tám. Nữ th́ thanh nhă tuổi khỏang mười sáu, mười bẩy. Nam cỡi trên lưng một con cọp lông đen nhánh. Nữ cỡi con ngựa mầu đỏ như máu. Điều lạ là cả hai con vật đều không cương. Họ rời thú, xuống đất. Hai con thú thủng thỉnh theo sau. Hai người đến đứng sau Thân Thừa-Quư.

Địch Thanh trông thấy đôi nam nữ thiếu niên, y nổi giận lôi đ́nh:

- Thằng khốn nạn! Con nha đầu kia! Ta phải bắt mi lột da, nấu thịt ăn cho hả giận mới được.

Y chuyển động thân ḿnh, tay phải sử dụng hổ trảo. Tay trái sử dụng ưng trảo chụp thiếu nữ. Thiếu nữ dường như không để ư đến hai thế trảo của Địch Thanh. Nàng cười ha hả. Chỉ chậm một chút, trảo của Địch đă bao trùm người nàng.

Tạ Sơn đứng gần, thấy vậy vội phát một quyền đánh vào lưng Địch Thanh. Chàng hy vọng, y phải thu tay về đỡ thế quyền của chàng, th́ thiếu nữ có thời giờ phản kích. Không ngờ Địch Thanh biến trảo trái thành chưởng, đỡ quyền của Tạ-Sơn. Tay phải tiếp tục chụp thiếu nữ. Binh một tiếng, Tạ Sơn bật lui đến ba bước, khí huyết chạy nhộn nhạo, tai chàng kêu lên những tiếng vo vo không ngớt. Chàng cảm thấy khí từ ngực đưa lên cổ. Oẹ một tiếng, chàng mửa ra búng máu.

Địch Thanh cười nhạt:

- Xin lỗi Tạ chỉ huy sứ. Tại hạ mới vận có ba thành công lực.

Tạ Sơn biết y nói thực. Chàng muốn nhảy đến giải cứu cô bé, mà vô lực.

Mọi người kinh hoảng, thấp thoáng một cái, có bóng nâu rơi vào giữa Địch Thanh với thiếu nữ. Bóng đó chụp thiếu nữ nhảy lùi hai bước. Địch Thanh nhảy theo, tay trái y phát quyền đánh vào vai bóng nâu. Bóng nâu tung quyền đỡ. Bộp một tiếng, cả hai đều bật lui lại.

Bấy giờ mọi người mới thấy bóng nâu là một nhà sư. Mặt nhà sư trơ như gỗ, rơ ràng ông đeo mặt nạ da người, lộ đôi mắt sáng loáng. Địch Thanh kinh hăi tự nghĩ:

- Ta tưởng với bản lĩnh ḿnh, hiện vô địch thiên hạ. Tại sao nhà sư này lại đỡ được quyền của ta? Trông y dường như c̣n trẻ th́ phải?

Địch Thanh cười nhạt:

- Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Tiểu sư phụ động ḷng trần, ôm thiếu nữ trong tay thế kia, thanh qui để đâu?

Nhà sư không nói không rằng, nhảy lui một bước, vô t́nh ông tới trước Dư Tĩnh. Dư Tĩnh phóng một chưởng cực kỳ hùng hậu vào nhà sư. Nhà sư xuất chưởng đỡ. Bùng một tiếng. Cả hai lùi lại. Nhà sư tung thiếu nữ ra xa, đỡ chưởng thứ nh́ của Dư Tĩnh, th́ Địch Thanh đă chụp được thiếu nữ.

Mọi người đều kinh ngạc tự hỏi:

- Bản lĩnh điện tiền chỉ huy sứ đâu phải tầm thường? Thế sao chỉ một chiêu hời hợt của Địch Thanh, đă phun máu miệng. Như vậy công lực y ắt cao thâm khôn lường! Thế nhưng nhà sư là ai? Dáng người c̣n trẻ thế kia, mà coi bộ không thua ǵ Dư Tĩnh, Địch Thanh. Lại nữa, giữa chốn đông người, nhà sư dám ôm thiếu nữ, thực là điều không tưởng tượng nổi.

Nhà sư vọt người theo tấn công Địch Thanh, thiếu nữ nói:

- Đa tạ tiểu sư phụ. Tên này không hại được tiểu nữ đâu. Tiểu sư phụ khỏi mất công dạy dỗ y.

Nhà sư khoanh tay nh́n Địch Thanh.

Từ lúc nhà sư xuất hiện, trong ḷng Thanh-Mai nảy ra những t́nh cảm nao nao trong dạ, khó hiểu. Dáng dấp nhà sư rất thân ái, rất quen với nàng, mà tuyệt nàng không nhớ gặp ông ở đâu?

Địch Thanh nhấc bổng thiếu nữ lên rồi hỏi:

- Suốt một tháng qua, người theo dơi ta làm ǵ? Anh em người trêu ghẹo ta dọc đường với mục đích ǵ? Lại cả tên ḥa thượng áo nâu này nữa.

Dường như thiếu nữ không tỏ vẻ sợ hăi. Nàng cười lớn:

- Thế người bắt ta làm ǵ? Người có bỏ ra không?

Con cọp xám thấy chủ lâm nguy, nó gầm lên một tiếng, chồm hai chân trước chụp Địch Thanh. Địch Thanh vọt ḿnh lên cao. Tay trái y túm thiếu-nữ. Tay phải phóng một chưởng xuống đầu con cọp xám. Chưởng phong của y cực kỳ hùng hậu, những người đứng gần đều cảm thấy nghẹt thở, phải bật lui mấy bước để hóa giải. Con cọp nhảy lên cao tránh thế chưởng của Địch. Chưởng đánh xuống đất, bùng một tiếng, lủng thành một hố khá sâu.

Thiếu nữ quát lanh lảnh:

- Sơn-Sơn, không được vô phép. Ta với Địch trạng nguyên đùa cợt chơi, mi mau lui ra.

Con hùm xám vẫy đuôi lui lại.

Nàng nói với Địch Thanh:

- Người đùa như vậy đủ rồi, hăy bỏ ta xuống.

Địch Thanh cười nhạt:

Ta không bỏ người xuống. Nếu người không trả lời ta, ta vung tay một cái, người sẽ nát xương ra mà chết.

Thiếu nữ hỏi công chúa Bảo-ḥa:

- Mạ mạ ơi, giết tên này hay tha?

Bấy giờ mọi người mới biết nàng là con gái của công chúa Bảo-ḥa và lạc-hầu Thân Thừa-Quư. Lạ một điều, con gái bị một cao thủ nhấc lên, tính mệnh khó bảo ṭan, mà hai người thản nhiên như không. Nghe con gái hỏi, công chúa Bảo-ḥa nghiêm nghị:

- Con hư, Địch trạng nguyên với con đùa bỡn nhau đă hơn tháng nay, sao con đ̣i giết người ta. Hăy tha Địch trạng nguyên ra.

Thiếu nữ cười khúc khích:

- Này Địch Thanh. Mạ mạ ta bảo ta không được giết người. Vậy người bỏ ta xuống mau. Bằng không người chết th́ mạ mạ đánh đ̣n ta đó.

Địch Thanh cùng mọi người c̣n ngơ ngác, không hiểu bằng cách nào, mà thiếu nữ dám đe dọa Địch trong khi Địch vung tay một cái, nàng nát xương ngay.

Địch Thanh cười:

- Th́ ra cô nương là quận chúa, ái nữ của lạc hầu Lạng-châu đấy. Này quận chúa, nếu người có tài hăy thóat khỏi tay ta, ta mới phục.

Thiếu nữ cười khúc khích:

- Được!

Bỗng Địch-Thanh kêu lên một tiếng aí chà rồi buông tay ra nhảy lùi lại. Thiếu nữ ung dung đến bên mẹ. Nàng cười:

- Mạ mạ ơi. Con tha nó rồi đấy.

Bấy giờ mọi người mới thấy Địch Thanh hai tay ôm lấy nhau tỏ vẻ đau đớn cùng cực. Triệu Thành hỏi:

- Địch trạng nguyên, cái ǵ vậy? Địch Thanh nhăn nhó:

- Trúng độc.

Hai tay Địch tím ngắt, sưng vù trông thực khủng khiếp. Triệu Thành cười nhạt:

- Thân lạc hầu, Tây-vu là danh môn chính phái. Tại sao qúi ái nữ lại dùng độc dựơc hại người của ta.

Thiếu nữ cười nhe hàm răng trắng như bắp:

- Này ông Thiên-sứ. Tôi có phóng độc hại Địch trạng nguyên đâu. Địch trạng nguyên chụp tôi. Trên người tôi có chất độc, Địch trạng nguyên tự ḿnh làm, tự ḿnh chịu, sao Thiên-sứ c̣n trách bố tôi. Tôi đă hỏi mạ mạ rằng giết hay tha y. Mạ mạ bảo tha, chứ không tôi đă giết y rồi. Y trúng độc của tôi không chữa th́ trong một ngày mới chết, chứ bây ǵơ th́ không sao cả. Y muốn sống, cũng dễ thôi, điều cần thiết là y phải chặt hai tay đi.

Đông-Sơn lăo nhân muốn dùng vơ công. Song Triệu Thành đưa mắt tỏ ư ngăn cản. Rồi y hướng vào công-chúa Bảo-ḥa:

- Công chúa điện hạ. Địch trạng nguyên trẻ người non dạ, lỡ vô phép với qúi quận chúa. Mong công chúa dung t́nh ban thuốc giải.

Công-chúa Bảo-ḥa mỉm cười:

- B́nh-nam vương gia. Địch trạng nguyên với mấy đứa con tôi tuổi c̣n trẻ. Chúng đùa với nhau cho khỏi buồn. Vương gia để tâm làm ǵ.

Bà nói với Đàm Toái-Trạng:

- Đàm an-vũ-sứ. Nhân có Vương gia cùng sứ đ̣an đến đất Cửu-chân lễ đền thờ Lệ-hải Bà-vương. Xin an-vũ-sứ chuẩn bị cho sứ đoàn vào lễ.

Triệu Thành kinh ngạc:

- Cô-gia phải lễ... Triệu Ẩu ư?

Triệu Thành chợt hiểu, đây là điều kiện công-chúa Bảo-ḥa đặt ra: muốn cứu Địch Thanh, th́ y phải khấu đầu làm lễ trước lăng mộ một vị thần linh Giao-chỉ. Điều y không thể chấp nhận. Triệu Trinh-Nương đối với dân Việt, th́ là một vị đại anh hùng, phất cờ khởi nghĩa, toàn dân cúi đầu phụng thờ. Vua Lư vừa ban sắc chỉ phong làm Lệ-hải Bà-vương, tôn kính không ǵ bằng. Đối với người Hoa, th́ bà là một cô gái ương nghạnh, tụ tập bè đảng làm loạn thời Tam-quốc, bị dẹp tan. Thường người Hoa gọi là Triệu Ẩu. Triệu Thành đường đường là hoàng đệ, lĩnh chức thái-úy coi Khu-mật-viện tước phong đến B́nh-nam vương, cầm binh quyền Thiên-triều trong tay. Y sang Đại-Việt với tư cách sứ thần thay mặt vua. Thế mà nay phải cúi đầu làm lễ trước Triệu Ẩu th́ c̣n ǵ là thể thống? Nhưng y tự biết cục diện ngày hôm nay, nếu y không nghe lời công-chúa Bảo-ḥa th́ Địch Thanh phải chết.

Y khôn ngoan, lại có tài thu phục nhân tâm. Y nghĩ đến khi xưa Ngô Khởi thân làm tướng mà ghé miệng mút mủ ở vết thương cho một người lính, sau việc đó tiếng đồn lan rộng, quân lính không ai mà không cảm phục Ngô. Y quyết định rất nhanh: phải cứu Địch Thanh. Y lẳng lặng đi trước, bọn Vương Duy-Chính, Đông-Sơn lăo nhân theo sau.

Bọn Triệu Thành vừa đến trước bàn thờ, th́ Đàm Toái-Trạng hô lớn:

- Tấu nhạc!

Chiêng, trống, nhạc nổi lên. Triệu Thành qùi trước, bọn Vương Duy-Chính quỳ sau. Mỗi người lễ 8 lễ. Lễ tất. Công chúa Bảo-ḥa tươi cười nói:

- Nào chúng ta bầy cỗ mời Thiên-sứ cùng sứ đoàn thụ lộc Bà-vương.

Bấy giờ công chúa Bảo-hoà mới lễ phép hỏi nhà sư trẻ:

- Tiểu sư phụ! Đa tạ tiểu sư phụ quan tâm tới cháu gái nhà tôi. Tiểu sư phụ pháp danh là ǵ? Đệ tử cao nhân nào?

Nhà sư tần ngần một lát rồi đáp:

- Xin công chúa thứ lỗi. Tiểu tăng v́ lẽ riêng không thể thố lộ thân thế cùng sư đồ. Tiểu tăng được lệnh sư phụ theo dơi sứ đoàn, pḥng họ ăn trộm bảo vật Đại-Việt.

Công chúa Bảo-hoà nghĩ thầm:

- Dường như thiếu niên này không phải nhà sư thực. Y được cao nhân nào đó sai theo dơi sứ đoàn. Căn cứ vào tiếng nói, y c̣n trẻ, khoảng hai chục tuổi là cùng. Với hai chục tuổi, mà vơ công y đến tŕnh độ này, th́ sư phụ y hẳn phải là nhân vật khét tiếng. Mắt y luôn luôn để vào Bảo-Hoà, rơ ràng y có t́nh ư với con gái ta. Được, ta lờ đi cho t́nh cảm ấy nảy nở. Y đă xiêu ḷng v́ Bảo-Ḥa, trước sau y cũng phải t́m đến ta.

Triệu Thành thấy Bảo-Ḥa lờ đi không cho Địch Thanh thuốc giải. Nếu y thôi thúc th́ chẳng hóa ra nhát gan sao? Chợt nghĩ được một kế, y bảo Địch Thhanh :

- Địch trạng nguyên mau đến tạ ơn công chúa đă cứu mạng đi.

Địch Thanh giận tím gan, nhưng đứng trước cái chết gần kề. Y phải tuân lệnh chủ nhân. Y đến trước công-chúa Bảo-ḥa khom lưng:

- Tiểu nhân đa tạ công-chúa cứu mạng.

Công-chúa Bảo-ḥa chỉ con gái:

- Nó là con gái của chúng tôi tên Thân Bảo-Ḥa. Chúng tôi hiếm hoi, được hai trai đầu ḷng, mà chỉ có ḿnh nó là gái. V́ vậy tôi lấy nhũ danh của ḿnh đặt cho con.

Lịch sử Việt-nam nói về công chúa Bảo-Ḥa có hai thuyết khác nhau. Một thuyết nói ngài là con thứ vua Lư Thái-tổ, gả cho Thân Thừa-Quư, lạc hầu Lạng-châu, có công lớn trong việc đánh Nùng Trí-Cao, b́nh Chiêm. Một thuyết nói công chúa vốn là người miền thượng, cùng hai anh có công đánh sang vùng Ung-châu, Liêm-châu, kháng chiến hồi quân Tống xâm lăng Đại-Việt. Các sử gia đời sau không ngớt căi nhau. Sự thực có đến hai công chúa Bảo-Ḥa. Chỉ độc gỉa Anh hùng Tiêu-sơn là biết rơ ràng rằng trong trường hợp nào, tại sao có hai anh hùng cùng mang tên Bảo-Ḥa. '

Quận chúa Thân Bảo-Ḥa vẫy tay:

- Địch trạng nguyên, lại đây, tôi cho thuốc giải.

Pḥ-mă Thân Thừa-Quư sợ con ḿnh làm nhục Địch Thanh qúa, gây thù chuốc oán sau này. Ông móc trong bọc ra hai viên thuốc, đưa lên tay búng một cái. Hai viên thuốc quay tṛn với tốc độ thực mau, kêu lên nhửng tiếng vo vo từ từ bay tới Địch Thanh. Khi hai viên thuốc sắp tới tay Địch Thanh th́ vỡ tan thành bụi chụp xuống người y.

Một đám mây trắng trôi ngang bầu trời xanh ngắt. Ánh nắng dịu hẳn xuống, gío chiều thổi nhè nhẹ, không khí buổi lễ bớt ngột ngạt.

Trong khi biến cố xẩy ra, Thanh-Mai ngồi yên lặng phía sau Mỹ-Linh, để bảo vệ cho sư muội. Từ lúc thấy anh em Thân Bảo-Ḥa lên đồi, phong thái uy nghi, tư cách khác phàm. Tuổi họ ngang nàng, vơ công e không thua. Qua mấy câu đối đáp, Thanh-Mai biết đây là những người được giáo dục giống chị em nàng. Sợ nàng quên mất việc Lư Tự giết Vũ Anh-Thông, Thanh-Mai nói nhỏ vào tai Bảo-Ḥa mấy câu. Thân Bảo-Ḥa gật đầu cười. Nàng hướng vào Triệu Thành:

- Triệu vương gia, bố tôi đă ban thuốc giải cho Địch trạng nguyên. Thế c̣n việc tên Lư Tự giết mệnh quan Đại-Việt th́ vương gia tính sao đây? Miệng nói, tay nàng ngắt bông hồng trên lộc b́nh cạnh bàn thờ, cài lên mái tóc Thanh-Mai, rồi liếc ngang mắt nh́n người bạn mới. Thanh-Mai nắm lấy tay Bảo-Ḥa.

Triệu Thành xuất thân là một hoàng tử, tài kiêm văn vơ. Với tuổi của y, th́ trong nhà không thiếu ǵ thê thiếp xinh đẹp. Ở Trung-nguyên, quyền lực y chỉ thua có hoàng đế. Y hăng say tổ chức quân đội, giao du với vơ lâm, cho nên các khuê nữ, tiểu thư, quận chúa ngưỡng mộ y như một ông thần. Y muốn cô nào, cha mẹ cô ấy hănh diện đem con gái dâng cho. Những người con gái đến với y trong tư thế dâng hiến, khiến cho y không mấy ưa thích. Từ ngày bôn tẩu giang hồ sang Đại-Việt đă hơn hai tháng không gần đàn bà, khiến y nh́n cô gái nào cũng thấy đẹp. Hôm đầu gặp Trần Thanh-Mai, y đă chết mê, chết mệt v́ nhan sắc của nàng. Y t́m thấy ở Thanh-Mai, một thiếu nữ hồng hào, khoẻ mạnh, linh họat của người tập vơ. Hơn nữa hầu hết thiếu nữ Trung-nguyên thấy y là qùi gối hành lễ. Lần đầu tiên y thấy một thiếu nữ chất vấn, đấu chửơng với y. Hôm nay y gặp công-chúa Bảo-ḥa với nhan sắc diễm lệ trong tư thế uy nghiêm của một vua Bà. Cạnh công chúa Bảo-ḥa c̣n con gái bà, c̣n Mỹ-Linh... toàn người đẹp mà y không thể tưởng nổi. Cho nên khi nghe quận chúa Thân Bảo-Ḥa chất vấn, y tỏ vẻ muốn được nghe nàng nói truyện:

- Thân quận-chúa. Theo ư quận-chúa, điều kiện ǵ quận chúa mới tha cho Lư Tự?

Thân Bảo-Ḥa chỉ Đàm Toái-Trạng:

- Cũng dễ thôi, Vương gia trao y cho tuyên-vũ-sứ xử theo luật lệ Đại-Việt. Luật lệ Đại-Việt có dự trù trường hợp kẻ sát nhân muốn tránh khỏi tội, nạp tiền thế mạng.

Nàng quay lại hỏi Đàm Toái-Trạng:

- Đàm đại nhân, trường hợp Lư Tự giết chết Vũ Anh-Thông, th́ y phải bồi thường cho gia đ́nh nạn nhân bao nhiêu tiền?

Đàm Toái-Trạng đáp:

- Theo bộ H́nh thư bản triều, tội cố sát phải nộp một ngàn lượng vàng. Trong một ngàn lượng, hai trăm lượng nộp vào công khố, tám trăm lượng trao cho người thừa kế nạn nhân.

Triệu Thành cười:

- Được, cô-gia nộp vàng thế mạng cho Lư Tự.

Y quay laị hất hàm, Triệu Huy mở trong bọc lấy ra một trăm nén vàng, trao cho Triệu Thành:

- Khải tấu vương gia, đây một trăm nén, mỗi nén mười lượng, cộng thành một ngàn lượng.

Triệu Thành cầm vàng trao cho quận chúa Thân Bảo-Ḥa:

- Thân quận chúa, tại-hạ xin nhờ quận chúa trao vàng cho gia đ́nh Vũ Anh-Thông. Bây giờ tại hạ phải lên đường đi Chiêm-thành. Lúc trở về thế nào cũng tới Lạng-châu tạ lỗi với Thân lạc hầu, phu nhân và nhất là với quận-chúa.

Thái độ của Triệu Thành đối với quan chức Đại-Việt rất hống hách. Song đối với Thanh-Mai, Thân Bảo-Ḥa lại rất nhũn nhặn. Y hướng Thanh-Mai, Bảo-Ḥa xá một xá:

- Trần, Thân cô nương, non xanh c̣n đó, thế nào trên đường trở về,tại hạ cũng đến Thiên-trường, Lạng-châu thăm các vị.

Từ lúc lên đồi, thiếu niên đi cạnh Thân Bảo-Ḥa không nói một câu. Bây giờ chàng mới lên tiếng:

- Địch trạng nguyên. Người bắt em ta nhấc lên định giết chết về tội trêu ghẹo người suốt tháng qua. Chẳng may trên áo em ta có phấn độc, nên người tự hại người. Chắc người c̣n ấm ức chưa tiết hận ra được phải không?

Địch Thanh đă đến cửa qủi-môn quan, được trở về. Tuy vậy trong ḷng y c̣n giận cành hông. Nghe Thân Thiệu-Thái hỏi. Y trả lời bằng cái gật đầu. Trái với em gái lí lắc, Thiệu-Thái nghiêm trang, uy nghi. Chàng cười lớn:

- Địch trạng nguyên vơ công cao, kiến thức không tầm thường mà sao hủ lậu quá vậy. Bố ta hiện là pḥ mă hoàng đế Đại-Việt, được trao trọng trách trấn nhậm biên cương phía Bắc. Ngoài pḥng gian, trong phủ dụ dân chúng, th́ nhất cử nhất động của biên sự người phải biết. Ngay khi trạng nguyên cùng tôn sư vượt biên vào Quảng-nguyên của Hoàng sư thúc, bố ta đă biết rồi. Người c̣n đi dụ các trang động tham dự cái ǵ Thiên-hạ anh hùng đại hội vào năm tới. Có đúng không?

Đông-Sơn lăo nhân cùng Địch Thanh sượng sùng nh́n nhau. V́ cả hai thầy tṛ nhập biên Việt trời không biết, qủi không hay, sao Thân Thừa-Quư lại biết rơ ràng như vậy?

Thân Thiệu-Thái biết Địch Thanh đang nghĩ ǵ rồi. Chàng tiếp:

- Người không tin ư? Để ta nói cho người hay. Đầu tiên hai thầy tṛ người theo bọn lái buôn băng qua động Hoành-sơn thuộc Ung-châu, rồi vào châu Quảng-nguyên của Lưu sư thúc ta. Sau đó người trở về động Thái-b́nh thuộc châu Ung nghỉ trong bẩy ngày, rồi lại vào động Đ́nh-lập thuộc châu Tô-mậu của thái sư thúc Vi. Từ đó người băng rừng vào Lạng-châu. Mạ mạ ta không nỡ hại người, sai anh em ta theo dơi. Em gái ta đùa cợt người, để người hiểu rằng tung tích bại lộ mà trở về Trung-nguyên. Không ngờ người chẳng hiểu nổi thiện ư của mạ mạ ta.

Mặt Địch Thanh tái nhợt. Y than thầm: Ḿnh đáng chết thực. Hành tung bị lộ mà không biết.

Thiệu-Thái chỉ vào nhà sư trẻ tiếp:

- Khi thầy tṛ người tới động Quang-lang, vô t́nh chúng ta khám phá ra rằng người c̣n bị tiểu sư phụ này theo dơi nữa. Người mua bánh chưng mang theo ăn. Em gái ta muốn cảnh cáo người, nên nhờ tiểu sư phụ lén lấy trộm bánh chưng của người, bóc ra, ăn mất nhân. Rồi nó bỏ vào đó một con chuột chết, gói lại cẩn thận. Bởi vậy người mới được ăn thịt chuột thối.

Hôm trước thầy tṛ Địch Thanh mua bánh chưng, gói mang theo v́ sợ rằng trên đường len lỏi vào các khê động không có hàng quán. Buổi trưa thày tṛ cắt bánh ra ăn, th́ ôi thôi, nhân bánh là một con chuột, máu me dơ bẩn. Đông-Sơn lăo nhân biết có bàn tay bí mật của cao nhân trêu chọc, mà không hiểu nổi bằng cách nào đă thay nhân bánh bằng con chuột chết. Trí nhớ giúp lăo loé ra ánh sáng: một đêm nọ thầy tṛ ngủ trong rừng. Hai người cẩn thận treo cặp bánh lên cành cây, v́ sợ để trong bọc, trời nóng dễ bị thiu. Không ngờ với bản lĩnh hai thầy tṛ nghiêng trời lệch đất, mà trong khi ngủ dưới gốc, bị người ta đổi bánh trên cành cây không hay. Y đưa mắt nh́n nhà sư:

- Tên trọc c̣n trẻ, mà bản lĩnh tới dường này thực hiếm có.

Thân Bảo-Ḥa cười khúc khích:

- Lúc người đến Vạn-nhai, người ăn trộm công khố Đại-Việt mười nén vàng. Người có mau đem trả không? Úi chao, ông trạng nguyên ăn trộm, đẹp mặt chưa?

Địch Thanh giận tím gan, y quát lớn:

- Vu cáo. Cô nương vu cáo cho người ta. Cô nương bảo ta ăn trộm, theo luật của Tiêu thừa tướng, th́ bắt trộm phải có chứng cớ. Vậy chứng cớ đâu?

Thân Bảo-Ḥa cười nhe hàm răng trắng như bắp. Nàng mặc bộ quần áo ngũ sắc của vùng cao nguyên, khăn choàng cổ, dây lưng mầu hồng nhạt. Gió trên đồi thổi, y phục nàng bay phất phới trông như một thiên tiên. Nàng thừa biết Địch Thanh muốn nói rằng theo luật Tiêu Hà đời Hán làm ra, đến nay c̣n giá trị đối với triều Tống. Nàng vờ không biết:

- Đây là đất Đại-Việt, th́ phải dùng luật Đại-Việt. Ta chỉ biết luật Đại-Việt do công-chúa Phùng Vĩnh-Hoa làm thời vua Bà, chứ không biết luật của Tiêu thừa tướng hay tỏi thừa tướng nào cả.

Sĩ dân Việt biết quận-chúa Bảo-Ḥa đùa bỡn Địch Thanh, đem một danh nhân thời Hán ra làm tṛ cười. Mọi người cười ồ lên. Thân Bảo-Ḥa liếc nh́n bố, mẹ, thấy cả hai cùng cười, nàng càng được thể, tiếp:

- Vàng của công khố Đại-Việt đều gốc từ châu Quảng-nguyên. Mỗi thỏi vàng nặng mười lượng, trên có khắc chữ  Thuận-thiên quốc bảo . Người ăn cắp vàng của Đại-Việt hoàng đế để trong bọc. Người có gan thử mở bọc ra cho mọi người coi nào?

Triệu Thành đưa con mắt nghiêm khắc nh́n Địch Thanh. Khi rời Trung-nguyên sang Đại-Việt, Tống-đế đă chỉ dụ cho sứ đoàn phải dùng vàng bạc, châu báu mua chuộc quan lại, trang-chủ, động-chủ, khiến cho họ tối mắt lại mà theo Tống. Bây giờ nghe Thân Bảo-Ḥa kết tội thầy tṛ Địch Thanh chắc như đinh đóng cột th́ sự kiện không sai được. Bất cứ thầy tṛ Địch phạm tội ǵ y, cũng có thể tha thứ, duy tội trộm cướp th́ không dung. Dung thứ sao được khi mục đích chuyến đi là đem cái giầu có, sung túc của Trung-nguyên khoe với Man-di, mà sứ đoàn ăn trộm th́ không khác ǵ bôi do trát trấu vào mặt Tống-đế.

Địch Thanh kinh hỏang, song y tự tin ḿnh không trộm cắp th́ dù Bảo-Ḥa có vu oan cũng khó. Y mở bọc ra,trong bọc nào quần áo, nào sách vở, nào thuốc men, nào ám khí. Cuối cùng tới cái túi vải nhỏ. Y móc trong túi ra mười thỏi vàng sáng chói, đưa ra nói:

- Đây rơ ràng là vàng Trung-nguyên, chứ làm ǵ có vàng Giao-chỉ mà...

Y chưa nói hết câu, th́ há hốc mồm ra, v́ trên mười thỏi vàng, đều có in h́nh nổi của đức Quan-thế-âm, dưới có khắc chữ  Thuận-thiên quốc bảo . Thân Bảo-Ḥa nói với Triệu Thành:

- B́nh-nam vương gia, xin vương gia chứng cho: Địch trạng nguyên ăn cắp vàng, tôi nói đâu có sai? Nếu là vàng Đại-Tống th́ khắc ch́m h́nh hai con rồng chầu vào nhau, dưới có chữ  Thiên-thánh bảo-khố  chứ đâu có khắc h́nh Phật và niên hiệu hoàng-đế Đại-Việt?

Vương Duy-Chính chạy lại cầm các thẻ vàng lên coi, rơ ràng h́nh Phật Quan-thế-âm nổi, không chối căi vào đâu được. Y nói với Triệu Thành:

- Vương gia. Vàng Đại-Việt thực.

Địch Thanh cố moi óc xem bằng cách nào y đă bị đánh tráo vàng. Lúc khởi hành, Triệu Thành trao cho thầy tṛ y hai mươi nén vàng. Dọc dường y đă chi mất mất nén để mua chuộc khê-động, c̣n mười nén. Thế mà nay vàng Tống bỗng hóa ra vàng Giao-chỉ. Trong đầu óc y lóe ra một tia sáng. Nguyên lúc đến thuyết phục động trưởng Vạn-nhai, y đă đem tất cả hai nươi nén vàng bầy ra cho động-trưởng coi. Cạnh động-trưởng có một thanh niên đă cầm từng nén một bỏ vào túi cho y. Bây giờ y mới biết thanh niên đó là Bảo-Ḥa giả trai. Song t́nh ngay, lư gian, khó căi. Y đến trước Triệu Thành qùi xuống:

- Vương gia. Thần bị oan.

Triệu Thành có con mắt tinh đời. Y chỉ liếc qua đă biết Địch Thanh bị oan, mọi việc do Thân Bảo-Ḥa xếp đặt. Y bảo Địch Thanh:

- Người đem số vàng Đại-Việt, trả về cho Thân hầu.

Địch Thanh giận tím mặt, song y phải cầm vàng trao cho Thân Thừa-Quư.

Triệu Thành hô lớn:

- Đi thôi.

Y vọt lên ngựa, cùng đám tùy ṭng xuống núi.

Công-chúa Bảo-ḥa gọi với theo:

- B́nh-nam vương gia. Khoan!

Triệu Thành dừng ngựa lại:

- Không biết công-chúa c̣n muốn dạy tại hạ điều chi nữa?

Khác với mọi người, y hống hách trong chức vụ Thiên-sứ. Nhưng v́ ngây ngất trước sắc dẹp Thân Bảo-Ḥa, y dùng danh xưng vơ lâm với mẹ nàng. Y c̣n dùng chữ dạy dỗ. Chỉ nghe vài lời đối đáp giữa Triệu Thành với con gái, cùng nh́n con mắt lấm lét của y, công-chúa Bảo-ḥa đă hiểu tâm lư y. Bà cười:

- Cách đây mấy hôm Khu-mật-viện lệnh cho quan chức Cửu-chân theo dơi việc sứ đoàn mượn đường qua đây. Song hôm nay lại nhận được lệnh mới, nói rằng cần hộ tống, bảo-vệ. Sở dĩ có lệnh mới, v́ hôm trước tùy tùng của vương-gia là Triệu Huy báo với tuyên-vũ-sứ việc nhân viên sứ đoàn bị trộm cướp. Bây ǵơ xin vương gia khoan đi, để chúng tôi sai tướng-binh theo hộ vệ.

Bà quay lại nói với Đàm Toái-Trạng:

- Tuyên-vũ-sứ, xin tuyên-vũ-sứ đích thân hộ tống sứ đoàn đến biên giới Chiêm-thành. Tôi cho đô-thống Nguyễn Khánh đem toàn bộ đạo Ngự-long theo.

Triệu Thành kinh hoàng trong ḷng. Y tự nhủ:

- Hệ thống tế-tác Giao-chỉ thực kinh khủng. Đại-tống ta không thể nào theo kịp. Bọn Địch Thanh nhập biên bí mật như thế, mà bị chúng theo dơi, khám phá hết tung tích, hành trạng. Truyện ta với bọn Triệu Huy t́m di thư, mới hôm qua đây, mà Khu-mật-viện đă kịp thời truyền lệnh xuống. Với Đàm Toái-Trạng, Nguyễn Khánh thêm đạo quân Ngự-long, có khác ǵ chúng bỏ tù ta? Con bà nó. Tụi Giao-chỉ làm bộ lễ phép, phục vụ ta. Kỳ thực chúng áp tải ta. Thôi đành chịu.

Đàm Toái-Trạng cùng Nguyễn Khánh, dẫn đạo Ngự-long theo bọn Triệu Thành xuống đồi.

Thân Bảo-Hoà nói với nhà sư trẻ:

- Tiểu sư phụ. Chúng ta cùng làm việc với nhau hơn tháng qua. Thế mà thủy chung tiểu nữ vẫn không biết dung nhan tiểu sư phụ ra sao. Tiểu sư phụ có thể bỏ khăn ra cho mọi người biết được chăng?

Nhà sư chắp tay:

- Tiểu tăng có tâm sự riêng, không thể lộ diện được. Mong quận chúa miễn trách phạt.

Nói rồi nhà sư chắp tay xá một xá. Thấp thoáng, nhà sư đă biến vào đám dân chúng dự lễ.

Từ lúc nhà sư xuất hiện, trong ḷng Thanh-Mai cảm thấy bồi hồi khó tả. Nh́n dáng nhà sư rất quen, mà nàng không biết đă gặp ở đâu.

Đinh Ngô-Thương mời tất cả đ̣an tùy tùng Mỹ-Linh cùng Thân Thừa-Quư về dinh tổng-trấn. Tới dinh, Thân Thừa-Quư nói với Đinh Ngô-Thương: Tôi có việc bàn riêng cùng công chúa, xin tiết-độ-sứ cho được tự do.

Đợi Đinh Ngô-Thương cùng các quan ra ngoài, trong pḥng chỉ c̣n Tịnh-Huyền, Mỹ-Linh với vợ con, pḥ-mă Thân Thừa-Quư chỉ Tịnh-Huyền:

- Công chúa cùng các con có biết ai đây không?

Thân Thiệu-Thái, đưa mắt nh́n rồi nói:

- Bố ơi, có ǵ lạ đâu, đây là một sư bà đạo cao đức trọng.

Thân Bảo-Ḥa suy nghĩ một lát rồi trả lời:

- Con thấy dường như sư bà với mạ mạ cùng em Mỹ-Linh giống nhau. Phải chăng sư bà là d́, là cô hay là chị của mạ mạ.

Thân Thừa-Quư hỏi vợ:

- C̣n công chúa. Công chúa thấy thế nào?

Công-chúa Bảo-ḥa bật lên tiếng kêu:

- Cô mẫu!

Bà quên cả lễ nghi đương thời, chạy đến ôm lấy Tịnh-Huyền, nước mắt dàn dụa.

Thân Thừa-Quư đưa mắt ra hiệu cho các con cùng qùi xuống ,rồi hô lớn:

- Thần nhi kính cẩn ra mắt đại công-chúa điện hạ.

Sư-thái Tịnh-Huyền phất tay, ra hiệu miễn lễ:

- Các con không nên đa lễ. Mọi việc ở Lạng-châu tốt đẹp cả chứ?

Thân phụ của Thân Thừa-Quư là Thân Thiệu-Anh được vua Lư Thái-tổ gả em gái là công chúa Hồng-Châu cho. Trên đường về Lạng-châu, công chúa truyền nữ tỳ xinh đẹp thay ḿnh lấy chồng, c̣n bà đi tu, pháp danh Tịnh-Huyền. Sau 15 năm, sư thái Tịnh-Huyền tuân lời sư phụ, trở về Lạng-châu, nói hết mọi truyện cho Thân Thiệu-Anh nghe. Bấy ǵơ Thiệu-Anh mới bật ngửa ra rằng vợ ḿnh không phải em nhà vua, mà chỉ là một nữ tỳ. Sư thái Tịnh-Huyền đền bù cho Thiệu-Anh bằng cách hỏi con gái anh ḿnh là công-chúa Bảo-ḥa cho con trai Thiệu-Anh là Thân Thừa-Quư. Vua Lư Thái-tổ bằng ḷng ngay. Nhà vua tưởng gả con gái cho em ḿnh, nào ngờ...

Sư thái Tịnh-Huyền tuy hạc nội mây ngàn, nhưng bà luôn luôn theo dơi mọi biến chuyển của Lạng-châu. Truyện công chúa Hồng-Châu đi tu, chỉ có vợ chồng Thân Thiệu-Anh biết. Sau khi công chúa Bảo-ḥa về làm dâu họ Thân, mới được biết mẹ chồng không phải cô ḿnh mà là nữ tỳ. Hôm nay, sau bao năm, cô cháu gặp nhau. Công-chúa Bảo-ḥa có nhan sắc vô song, cùng chồng tổng trấn các khê-động Bắc biên nước Việt. Vơ công bà cực cao, mưu trí trùm thiên hạ, nhưng t́nh cảm thực giầu. Bà xa cách cô từ lâu, nay gặp lại, khiến bà không cầm được nước mắt.

Tịnh-Huyền ôn tồn nói với Thân Thừa-Quư:

- Ta được tiêu dao hạc nội mây ngàn, hưởng thú thanh cao bao năm nay cũng nhờ ḷng trung thành của mẹ con. Mẹ con theo hầu ta từ nhỏ. Nghĩa th́ là chúa tôi. Song t́nh như chị em. Mẹ con xinh đẹp, đoan trang. Ta hằng ước mong t́m đấng anh hùng mà gả. Hay đâu hoàng-huynh bắt ta vu qui về làm dâu họ Thân. Nếu ta lấy chồng, th́ không kiếm đâu được người phẩm chất hơn bố con. Nhưng chí của ta là cơi Bồ-đề. Ta đang luống cuống không biết làm cách nào để không trái lời dạy của huynh trưởng, mà tiêu dao cơi Phật, th́ mẹ con t́nh nguyện làm bất cứ việc ǵ nếu ta cần. Ta mới nghĩ ra kế thế thân. Trên đường rước dâu từ Thăng-long về Lạng-châu, nhân nghỉ ở nhà trạm, ta thay quần áo làm cung nữ. C̣n mẹ con mặc quần áo của ta làm công chúa. Về tới Lạng-châu mẹ con đóng vai công chúa truyền lệnh cho ta làm tỳ nữ phải đi tu, cầu phúc cho chủ. Thế là ta được toại nguyện.

Công-chúa Bảo-ḥa hỏi:

- Bây giờ cô-mẫu có cần dấu thân phận nữa không?

Không. Cô đă cho Bồ nhi, cho Mỹ-Linh cùng nhiều người biết rồi. Truyện xưa qúa, dấu diếm làm ǵ nữa. Anh ta có phiền trách th́ cũng trễ rồi.

Bà hỏi quận chúa Thân Bảo-Hoà:

- Nhà sư cứu cháu ban năy thân thế ra sao? Cháu gặp ở đâu?

Thân Bảo-Hoà khoan thai kể :

- Cách đây gần tháng, anh em nàng được lệnh mạ mạ theo dơi bọn Đông-Sơn lăo nhân, Địch Thanh. Một hôm tới động Vạn-nhai. Hai anh em vào quán cơm ăn. Vừa lúc đó, cũng có nhà sư dừng ngựa, vào quán gọi một vài món ăn chay. Anh em Bảo-Hoà sống ở Bắc-biên từ nhỏ. Bắc-biên không theo đạo Phật, mà thờ 162 anh hùng thời Lĩnh-nam làm thần. V́ vậy hai người ít gặp tăng ni.

Bản tính Bảo-Ḥa hay đùa, nàng đưa mắt nh́n nhà sư, thấy da mặt vàng ủng, trơ trơ như người chết, th́ biết nhà sư đeo mặt nạ da người. Nàng trêu:

- Đại hoà thượng! Mời đại hoà thượng lại đây ngồi chung bàn với anh em tại hạ cho vui.

Bảo-Hoà tưởng ḿnh là con gái, mời nhà sư ngồi chung bàn, y không dám. Nào ngờ y đến ngồi cạnh nàng. Muốn trêu người, mà người không chuyển động, Bảo-Hoà càng trêu già:

- Đại hoà thượng năm nay bao nhiêu tuổi? Có mấy vợ? Bao nhiêu con rồi.

Nhà sư thản nhiên:

- Tiểu tăng tu đạo đức Thế-tôn v́ vậy không vợ, dĩ nhiên chẳng có con.

Bảo-Hoà cười lớn:

- Không vợ cũng có con được chứ! Tiểu nữ đoán chừng hoà thượng có nhiều con rơi.

Nhà sư cười tha thứ:

- Tiểu tăng tuy chưa có con, song nếu sau này thu đệ tử, cũng như có con vậy.

Bảo-Hoà trêu đến cùng:

- Hoà thượng ăn chay chi cho khổ. Nào mời ḥa thượng xơi cái đùi gà luộc này đi.

Nói rồi nàng xé đùi gà luộc bỏ vào bát nhà sư. Nhà sư chắp tay:

- Đa tạ cô nương bố thí.

Rồi y bưng bát cơm, có đùi thịt gà, miệng gọi con chó đang ngửng đầu chực, tay vỗ lên cổ nó:

- Ăn đi! Ăn đi! Ngon lắm đó.

Bảo-Hoà cười khúc khích:

- Chắc chắn đại hoà thượng từng ăn vụng thịt gà, nên mới biết nó ngon lắm. Không chừng c̣n ăn cả thịt chó cũng nên.

Thiệu-Thái thấy em đùa quá trớn, định xin lỗi nhà sư. Không ngờ nhà sư đáp:

- Cô nương nói đúng. Hồi chưa đi tu, bần tăng đă ăn thịt gà, thịt chó. Không những ăn, mà c̣n ăn nhiều nữa. Từ ngày đi tu đến giờ, bần tăng chỉ ăn chay.

Ăn chay có ǵ là ngon! Ở đây chỉ có anh em tại hạ. Hoà thượng xơi mấy miếng thịt, không ai biết đâu.

Nhà sư vẫn mỉm cười. Bảo-Hoà nói với anh:

- Tiếc qúa, đại hoà thượng không được lấy vợ, bằng không em xin mạ mạ cưới làm chồng quách.

 

H́nh 1:

H́nh chụp tượng Thái-hậu, thân sinh ra vua Lư Thái-tổ tại chùa Kiến-sơ, xă Phù-đổng, huyện Gia-lâm, Hà-nội. Chùa tọa lạc cạnh đền thờ thánh Gióng (Phù-đổng Thiên-vương)

H́nh 2:

Chùa Kiến-sơ (H́nh chụp tháng 8 năm 2001)

H́nh 3:

H́nh chụp toàn cảnh đền thờ Phù-đổng Thiên-vương và chùa Kiến-sơ (Tháng 8 năm 2001)

 

Hết Hồi 12