Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

ANH LINH THẦN VƠ TỘC VIỆT

Hồi 123

 

Quyển I

Quyển II

Quyển III

Quyển IV

 

 

 

In ra

 Hồi thứ một trăm hai muơi ba

Ưng Sơn Song Hiệp

 

Tôn Mạnh bàn:

- Hay ta dùng lối bao vây, lâu ngày chúng hết lương, ắt phải đầu hàng.

Lê Văn lắc đầu:

- Không ổn rồi. Khi ta bao vây, lương hết, e chúng lấy lương của dân ăn, như vậy dân chết đói trước. Khi chúng thực sự hết lương đầu hàng th́ không c̣n người dân nào nữa.

Hà Thiện-Lăm hỏi Đào Hiển:

- Đào huynh! Huynh có biết nhà nào của dân, nhà nào của bọn Hồng-thiết giáo không?

Đào Hiển chỉ lên bản đồ:

- Biết chứ, đây huynh đệ xem này: Căn nhà nào có dấu khoanh tṛn là nhà của Hồng-thiết. C̣n căn nhà nào có gạch chéo là nhà của dân.

Thiện-Lăm hỏi Lư-nhân-Nghĩa:

- Ta có thể dùng lối phóng mă-năo, hoàng-thạch đốt nhà chúng được không?

- Kể đốt th́ đốt được, nhưng khi nhà của chúng cháy, chúng sẽ đuổi dân ra rồi vào nhà dân mà ẩn thân, rút cuộc dân chúng lại khổ.

Lê Văn nói:

- Trước khi t́m được kế đánh vào, ta hăy cho bao vây làng đă, để chậm th́ chúng trốn mất. Sau khi bao vây, chúng ta chia người thành năm toán, cứ một toán tấn công, bốn toán nghỉ. Như vậy ta đặt chúng vào thế bị động. Chỉ ba bốn ngày, chúng mệt nhừ, ta nhân đó tấn công, ắt thành công.

Hà Thiện-Lăm ra lệnh:

- Lê Văn, Trần Anh đánh cửa Bắc. Đào Hiển, Tôn Mạnh đánh cửa Nam. Lư Nhân-Nghĩa, Tôn Trọng, quận chúa Trường-Ninh đánh cửa Đông. Tôi với Tôn Quư, Lưu Tường, quận chúa Hồng-Phúc đánh cửa cửa Tây. Công chúa B́nh-Dương tiếp ứng các mặt. Mỗi mặt ta chia người làm năm đội, mỗi đội tấn công một ngày.

Chàng nói với các tướng chỉ huy thú :

- Về hổ, báo, voi các em phân chia đều cho bốn cửa. Riêng chim ưng th́ dùng để tuần pḥng. Thôi, xin các em lên đường cho.

Các thiếu niên dẫn quân bao vây làng Yến-vĩ. Tại cửa Tây, Hà Thiện-Lăm cho đốt ba pháo lệnh rồi tung lên trời. Sau khi ba tiếng pháo nổ, các cửa cùng cho voi đi trước xông vào. Lập tức sau những ụ bằng rơm giáo chúng Hồng-thiết dùng tên bắn ra như mưa. Các quản tượng vội cho voi lui lại, v́ sợ chúng bị thương.

Cứ như thế, sau hai giờ quân bên ngoài lại tấn công một lần, khi th́ xua voi đi trước, khi th́ xua hổ, xua báo đi trước, khi th́ dùng pháo thăng thiên, dùng tên bắn hoàng-thạch vào trong. Cuộc công hăm được ba ngày, th́ có chim ưng đưa thư của Khai-Quốc vương, truyền:

Cuộc giao chiến giữa quân triều với phản loạn tại Trường-yên rất gay go. Nếu hạ được Yến-vĩ ngay th́ hạ, bằng không phải bỏ về tiếp viện Trường-yên.

Thiện-Lăm nhờ Lê Văn đi các cửa mật ra lệnh cho chư tướng chuẩn bị rút quân. Lê Văn đang đi qua hông phía Đông của làng, th́ gặp đúng lúc các cửa bắn pháo thăng thiên tấn công. Khi pháo nổ đồng loạt, tiếp theo là tiếng chó tru bên trong. Chàng chú ư thấy dưới chân một lũy tre có bốn năm con chó đang cụp đuôi nằm bên nhau rên rỉ. Một tia sáng loé trong đầu. Chàng trở về cửa Đông gặp Lư Nhân-Nghĩa:

- Lư tướng quân, tôi có cách đánh vào trang Yến-vĩ rồi.

- Thiếu hiệp có cách ǵ?

- Tôi đi tuần thấy một chỗ có năm, sáu con chó chui ra ngoài lũy tre ẩn núp. Như vậy ắt có lỗ xuyên qua lũy vào trong. Chỉ cần sao ta âm thầm dùng thuốc độc trộn với cơm, ném cho mấy con chó. Chúng ăn vào, chỉ lát sau là lăn ra chết. Bấy giờ ta theo lỗ chó chui dùng dao cắt tre cho thành lỗ lớn, rồi th́nh ĺnh lùa đoàn hổ, báo vào trong, ta đánh quặt ra chiếm các cổng, mở cửa cho quân vào.

Lư Nhân-Nghiă mừng lắm:

- Trước hết ta thám thính xem đă. Người thám thính vơ công phải thực cao mới được.

Lê Văn nói nhỏ với Mỹ-Linh:

- Chị với em hành sự đủ rồi.

Chàng với Mỹ-Linh tới chỗ mấy con chó núp. Lê Văn vận sức ném mươi nắm cơn qua hào vào bụi tre. Quả nhiên mấy con chó xúm vào tranh nhau ăn. Khoảng nhai dập miếng trầu, chúng đều gục xuống không động đậy nữa. Mỹ-Linh, Lê Văn tung ḿnh vượt qua hào. Lê Văn lần theo lỗ chó chui vào. Nhưng chỉ được nửa trượng th́ lỗ nhỏ quá, không đi nổi. Chàng rút dao ngắn vận sức cắt tre. Không khó nhọc, chàng chỉ cắt có ba cây, th́ chui lọt vào trong. Mỹ-Linh cũng chui theo. Vào trong rồi, hai người thấy đây là một khu vườn trồng toàn cam. Sau khi ghi nhận mọi chi tiết, hai người lại chui ra.

Hai chị em trở về cửa Bắc hội họp cùng chư tướng, tŕnh bầy chi tiết cuộc thám thính.

Lư Nhân-Nghiă nói với Thiện-Lăm:

- Xin châu trưởng cho tiểu tướng mượn kiếm lệnh.

Thiện-Lăm rút kiếm trao cho Lư Nhân-Nghĩa. Lư Nhân-Nghiă cầm kiếm lệnh rồi nói:

- Lê thiếu hiệp đă t́m ra phương pháp đánh làng đêm nay. Bây giờ là giờ Dậu. Chư tướng cho tấn công vào các cửa ráo riết, để địch không có thời giờ tuần tra. Trong khi đó Lưu Tường mang thực nhiều rơm tẩm bùn, cho voi chở đến hông phía Đông, rồi ném xuống lấp hào. Khi hào lấp xong th́ cho voi trở về vị trí cũ. Sau đó rút tất cả hổ, báo về cửa Đông. Đến đây th́ tôi cho phát năm tiếng pháo, các cửa lại tấn công như vũ băo. Các vị thiếu hiệp Đào Hiển, Lê Văn, cùng công chúa B́nh-Dương mỗi vị dẫn theo một trăm vơ sĩ đột nhập theo đường đặc biệt vào nhập làng trước, rồi bảo vệ cho châu trưởng Thiện-Lăm, châu phó Lưu Tường xua hổ, báo vào trong. Khi tất cả lọt vào rồi, th́ chia lực lượng làm ba. Thiếu hiệp Đào Hiển cùng các vơ sĩ đi đốt nhà bọn Hồng-thiết giáo. Trong khi công chúa cùng châu trưởng dẫn đoàn hổ đánh vào phía sau quân giữ cửa Đông. Thiếu hiệp Lê Văn cùng châu phó Lưu Tường xua đoàn báo đánh vào sau lưng đám quân giữ cửa Bắc.

Chàng ngừng lại cho chư tướng theo kịp, rồi tiếp:

- Khi phá vỡ cửa Bắc, th́ thiếu hiệp Trần Anh cùng một đội quân giữ cửa chắc, để không cho tàn quân chạy trở ra. C̣n toàn quân tiến vào quặt sang cửa Tây. Tại cửa Đông thiếu hiệp Tôn Trọng giữ cửa, để quân chúa Trường-Ninh với tôi đánh quặt sang cửa Nam.

- C̣n chư tướng trấn cửa Nam, cửa Tây, hăy dùng tre, gai lấp cửa ra vào, rồi dùng voi, với hổ, báo trấn bên ngoài, cần giữ thực chắc, không cho chúng thoát khỏi làng.

Chàng hỏi Mỹ-Linh:

- Xin công chúa ban chỉ dụ.

- Theo như tin tức, th́ đạo rút theo Đặng Trường có Vũ Hào, Thạch Nan-Biện vơ công chúng rất cao. Trong khi đó hiện diện tại đây chỉ một tôi với Văn đệ đủ khả năng loại trừ chúng. Vậy nếu cánh quân nào gặp chúng, ta dùng hổ, báo vây lấy, rồi đốt pháo thăng thiên báo cho tôi với Văn đệ biết.

Nàng hỏi Thiện-Lăm:

- Em có ư kiến ǵ không?

- Chúng ta phải bàn cho rơ, khi bốn cửa bị tràn ngập, phản ứng của chúng sẽ ra sao? Tôi nghĩ, một là chúng bỏ hàng ngũ chạy lẫn vào với dân chúng. Trường hợp này ta phải mất công thanh lọc, e thời gian không quá một ngày. Hai là chúng tập trung lại, phá ṿng vây ra ngoài. Trường hợp đó, ta không nên dồn chúng vào đường cùng, cứ để cho chúng chạy, ta sẽ dùng voi đuổi theo. Vả hiện khắp hương đảng đều thù hận chúng, chúng chạy đâu cho thoát?

Trần Anh hỏi Thiện-Lăm:

- Anh Lăm này, anh học binh pháp bao giờ, mà dùng binh hay quá vậy?

Thiện-Lăm ghé miệng vào tai Trần Anh:

- Trên đường đi sứ, Khai-Quốc vương t́m được bộ Dụng binh yếu chỉ, Thuận-Thiên thập hùng thi nhau nghiên cứu, nên ta có kiến thức như đại tướng. Ta sẽ dạy cho em sau. Thôi lên đường.

Chỉ lát sau, các tướng đâu về đó, Lư Nhân-Nghĩa đốt pháo lệnh. Cả bốn cửa cùng xua quân tiến đánh. Lần trước mỗi lần, họ chỉ xung phong lấy lệ, rồi lui ra. Nhưng lần này họ dùng hỏa pháo, tên lửa bắn vào mấy ụ rơm phía trong. Ụ rơm bốc cháy. Đám quân thủ phải liều chết lăn xả vào cứu hỏa.

Trong khi đó, Mỹ-Linh, Lê Văn, Đào Hiển cùng điểm ba đội vơ sĩ phái Đông-a, mỗi đội hơn trăm người. Nàng dặn ḍ họ chi tiết cuộc tấn công, cùng ứng phó khi có biến cố, nhất là mật khẩu trong đêm, v́ sợ ngộ nhận với các cánh quân khác. Sau khi ôn, tập rồi, tất cả hướng phiá Đông. Lưu Tường đă lấp xong hào. Hổ, báo để trong cũi, do xe chở tới đang chờ.

Đào Hiển quen đường, chui qua lũy vào trước. Thấy không có ǵ trở ngại, chàng huưt sáo, Lê Văn chui vào theo. Vừa lúc đó có tiếng quát lớn:

- Ai? Đứng lại!

Một ánh kiếm sáng loáng hướng cổ Đào Hiển. Chàng kinh hăi nhảy lui lại, th́ ánh kiếm đuổi theo hướng ngực chàng. Chàng lộn liền hai ṿng tránh kiếm, th́ kiếm lại lia dưới chân. Chàng vội tung ḿnh lên cao tránh, th́ kiếm quang bao trùm hạ bàn. Chàng tự than:

- Mạng ta cùng rồi.

Nhưng chàng đáp xuống an toàn, chưa hết kinh ngạc th́ nghe bên cạnh có tiếng vũ khí chạm nhau, chàng nh́n sang: Lê Văn đang đấu kiếm với kẻ tấn công. Trong bóng tối, không biết kẻ đó là ai, nhưng chàng biết kiếm pháp y cao minh khôn lường.

Mỹ-Linh cùng một đội vơ sĩ phái Đông-a đă vào trong. Nàng đang đứng lược trận. Biết Mỹ-Linh ḷng dạ nhân từ, Lư Nhân-Nghĩa nhắc:

- Công chúa. Xin công chúa kiềm chế tên này, v́ kiếm pháp y rất cao minh, e Lê công tử khó hạ y trong ṿng vài trăm chiêu. Ta phải thắng gấp, bằng không tụi nó kéo đến th́ đội vơ sĩ không vào trong nổi. Không thể nhân nhượng, dùng vơ đạo với ma đầu Hồng-thiết giáo được.

Mỹ-Linh tỉnh ngộ, nàng rút kiếm ra nói:

- Văn đệ lui lại.
Lê Văn vừa lui, th́ kiếm Mỹ-Linh đưa vào ngực người kia. Trong bóng tối y không biết Mỹ-Linh là ai, nhưng y cũng nhận ra nàng là một thiếu nữ. Y khinh thường dùng hai tay kẹp sống kiếm của nàng. Mỹ-Linh không thu, cũng chẳng đổi chiêu, nàng dùng Vô-ngă tướng thiền công. Kẻ kia kẹp được kiếm Mỹ-Linh, y mừng thầm, vận khí bẻ gẫy. Nhưng khí ra đến đâu, bị Vô-ngă tướng thiền công chuyển vào người Mỹ-Linh mất. Thấy sự lạ, y dồn hết chân khí ra, nhưng y dồn ra bao nhiêu, chân khí mất bấy nhiêu. Kinh hăi y định thu chân khí về, mà không được.

Đào Hiển sợ Mỹ-Linh tha cho tên ma đầu này, chàng vung tay túm ngực y liệng xuống đất. Lê Văn điểm vào huyệt Á-môn khiến y không nói được nữa. Chàng lại điểm thêm huyệt Dương-lăng-tuyền, thế là y ngă lăn ra. Bấy giờ nàng mới nhận ra y là Đinh Hiền, đệ nhất kiếm khách của Hồng-thiết giáo. Trước đây trong lần đột nhập vào tổng đàn Hồng-thiết giáo, nàng đă đấu với y, rồi bắt sống y. Sau đại hội Lộc-hà, y được ân xá, và giữ một chức rất cao trong Lạc-long giáo.

Th́nh ĺnh có tiếng quát, rồi đuốc đốt lên sáng rực. Một giọng nói khàn khàn, trầm trầm:

- Buông vũ khí, bằng không ta ra lệnh nhả tên.

Mỹ-Linh, Lê Văn, Đào Hiển kinh hăi nh́n quanh: Trên nóc nhà, trên cây, hàng ngàn tiễn thủ cung dương, mũi tên chĩa. Một người đứng trên nóc nhà chỉ huy bọn tiễn thủ. Y chính là gă Thạch Nan-Biện. Y nói vọng xuống:

- Đứng sát lại với nhau, buông vũ khí xuống.

Mỹ-Linh, Lê Văn, Đào Hiển đưa mắt nh́n nhau chưa kịp có quyết định ǵ, th́ có tiếng quát lớn:

- Buông tên.

Sau tiếng quát, mọi người nằm rạp sát mặt đất tránh tên. Nhưng không có mũi nào bắn tới, mà đám tiễn thủ trên nóc nhà, trên cây ngă lộn xuống đất. Người nào cũng bị trúng tên ở lưng, ở trán. Lê Văn tinh mắt, chàng nhận ra có một đội tiễn thủ khác, cổ quàng khăn trắng, đă bắn đám tiễn thủ Hồng-thiết giáo. Biết là người nhà, chàng hô lớn:

- Xông vào.

Đào Hiển vọt ḿnh lên trước, Mỹ-Linh, Lê Văn cùng đám đệ tử Đông-a tả xung hữu đột, chỉ trong khoảng nhai dập miếng trầu, đám tiễn thủ Hồng-thiết giáo bị giết hết.

Đào Hiển cùng đội vơ sĩ tiến vào giữa làng. Đám này nhanh chóng đánh lửa, châm vào đuốc, đốt những dẫy nhà của đám giáo chúng Hồng-thiết giáo. Mỹ-Linh, Thiện-Lăm xua đội hổ quặt sang cửa Đông. Lê Văn, Lưu Tường xua đội báo xung sang cửa Bắc. Mỹ-Linh nh́n lên nóc nhà, xem ai đă cứu ḿnh, nàng chỉ thấy Thạch Nan-Biện đang đối chưởng với một người, mà từ đầu đến chân trùm kín bằng chiếc áo đen thui. Người này dùng vơ công Hoa-sơn.

Tại cửa Đông, Lư Nhân-Nghĩa đang cùng Tôn Trọng, Trường-Ninh tấn công ráo riết, nhưng không lọt vào trong cửa được bởi người trấn tại đây là hai nhà sư trẻ Trí-Nhật, Trí-Nguyệt, con trai của Nguyên-Hạnh, vơ công chúng rất cao thâm.

Hai bên đang giao chiến ác liệt, th́ phía sau có nhiều tiếng gầm gừ, rồi hàng trăm con cọp xông vào trận. Đám giáo chúng đang chống trả với các đợt tấn công, người người mệt đứt hơi, th́ phía sau bị cọp ào đến vồ. Kinh hoảng, họ bỏ hàng ngũ chạy về phía Nam. Tôn Trọng, Trường-Ninh thúc voi tràn vào trước, rồi đánh quặt sang cửa Nam.

Hai nhà sư Trí-Nhật, Trí-Nguyệt quát lên một tiếng xông vào tấn công Mỹ-Linh. Mỹ-Linh nghĩ đến Đỗ Lệ-Thanh, không muốn thẳng tay với hai đứa con của bà, nàng phẩy tay một cái, chưởng cửa Trí-Nhật hướng người Trí-Nguyệt. Trí-Nguyệt kinh lăi thu chiêu về đỡ chưởng của anh. Binh một tiếng, cả hai anh em lui lại đưa mắt nh́n nhau. Trí-Nguyệt hỏi:

- Sư huynh, tại sao sư huynh lại đánh đệ.

Trí-Nhật chỉ Mỹ-Linh:

- Tự... tự con kia dùng tà thuật.

Cả hai anh em cùng nhảy lại xuất chiêu tấn công Mỹ-Linh. Mỹ-Linh cười nhạt, nhảy lùi ra ngoài ṿng vây của đội hổ. Anh em Trí-Nhật, Trí-Nguyệt đứng giữa đoàn thú, nhe nanh gầm gừ, miệng đỏ ḷm. Trường-Ninh hô lớn:

- Buông vũ khí đầu hàng, bằng không ta cho hổ ăn thịt liền.

Anh em Trí-Nhật, Trí-Nguyệt đưa mắt nh́n: Làng Yến-vĩ biến thành biển lửa. Đám giáo chúng Hồng-thiết đă biến đâu mất. Xa xa tiếng vũ khí chạm nhau chan chát đưa lại. Hai anh em chưa có quyết định ǵ, th́ Mỹ-Linh tung ḿnh vào điểm lên huyệt Kiên-ngung hai người. Hai anh em Trí-Nhật, Trí-Nguyệt ngă lăn xuống đất. Vơ sĩ trói lại.

Tại cửa Bắc, Lê Văn, Lưu Tường xua hổ nhanh chóng đánh lui đám đệ tử Hồng-thiết tại đây. Tên tướng chỉ huy tỏ ra có bản lĩnh. Y hô giáo chúng rút lui vào giữa làng. C̣n y đi đoạn hậu. Trần Anh thúc voi dẫn đầu đoàn quân đuổi theo, rồi đánh quặt sang cửa Tây.

Lê Văn ngạc nhiên vô cùng, v́ tại cửa Tây không thấy một giáo chúng Hồng-thiết nào, cũng không thấy một giáo chúng Lạc-long thuộc quyền của Tôn Quư đâu. Chàng để lại một toán giáo chúng Lạc-long giáo cho Trần Anh trấn tại đây, rồi dẫn số c̣n lại đánh vào trung ương. Tại trung ương, đuốc đốt sáng rực. Đám giáo chúng Lạc-long cùng đệ tử Đông-a đang vây tṛn một đám giáo chúng Hồng-thiết ước hơn ngh́n người.

Trong ṿng vây, người trùm khăn đen vẫn đấu với tên Thạch Nan-Biện. Lê Văn lại bên Mỹ-Linh. Chàng hỏi:

- Chị thấy trận đấu thế nào?

- Vơ công của người trùm khăn dường như là vơ công Hoa-sơn bên Trung-nguyên lại pha lẫn với vơ công Đông-a, nội công th́ cực kỳ phực tạp. C̣n tên Thạch Nan-Biện y hoàn toàn xử dụng vơ công Hồng-thiết giáo. Bản lĩnh y hơi thấp hơn Đỗ Xích-Thập một chút, nhưng cao hơn Phạm Trạch. Từ năy đến giờ họ đấu với nhau đă trên một trăm chiêu, mà chưa phân thắng bại. Vậy Văn đệ vào giải quyết chiến trường đi thôi, để lâu e việc cứu Trường-yên gặp khó khăn.

Lê Văn nhún ḿnh tung lên cao rồi nhảy xuống cạnh người trùm khăn đen với Thạch Nan-Biện. Chàng quát lên một tiếng:

- Ngừng đấu !

Rồi chắp hai tay xỉa vào giữa hai người. Ầm một tiếng, hai người bật lui lại. Lê Văn cười ha hả:

- Hai vị tạm ngừng đấu. Tại hạ xin có đôi lời phân giải với hai vị.

Thạch Nan-Biện chỉ người trùm khăn đen:

- Mi phân giải với ta th́ cứ việc phân. C̣n cái tên kia đă lĩnh của ta trước sau mười chiêu Nhật-Hồ độc chưởng, th́ chỉ lát nữa đây y sẽ phải kêu cha gọi mẹ, rồi chết, th́ cần ǵ phân biện !

Người trùm khăn cười khúc khích, rồi x̣e hai bàn tay ra. Hai bàn tay y trắng mà nhỏ, thon mà hồng mịn vô cùng, chứng tỏ y không bị trúng độc. Th́nh ĺnh Thạch Nan-Biện kêu lên tiếng ai rồi nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn. Y quát lớn lên:

- Mi là ai? Phải chăng mi là người phái của phái Đông-a, mi đă dùng phản Nhật-Hồ độc chưởng? Tại sao mi không dám chiềng mặt ra?

Y nói đến đây, lại bật lên tiếng ái rồi thét lên lanh lảnh. Y đến trước một người mặt vàng như nghệ run run:

- Sư huynh cứu đệ với.

Mỹ-Linh nói nhỏ với Lê Văn:

- Người trùm khăn kia xử dụng thần công phản Nhật-Hồ độc chưởng bằng nội lực Đông-a, th́ tên mặt vàng kia làm sao biết nội công Đông-a mà thu lại để cứu y.

Không ngờ người mặt vàng để tay lên đầu Thạch xoa một cái, Thạch rùng ḿnh, bao nhiêu cái đau đớn biến mất. Lê Văn nhanh mắt, nhận ra y xử dụng vơ công Đông-a, đó là chiêu Phong đáo sơn đầu. Y dùng bàn tay hút nội lực trên người Thạch, cứu Thạch.

Thạch Nan-Biện hất hàm cho người trùm khăn đen:

- Chúng ta tái đấu, nên chăng?

Người trùm khăn đen mỉm cười, không trả lời, tay ra chiêu Phong ba hợp bích. Thạch Nan-Biện dường như đă ê càng. Y bước lùi hai bước, rồi rút kiếm đưa vào cổ người kia. Người kia vọt lên không, trong khi lơ lửng trên không y lộn liền ba ṿng, tay rút kiếm. Khi y rơi xuống th́ đưa kiếm vào ngực Nan-Biện. Nan-Biện kêu lên tiếng ủa đầy vẻ kinh ngạc, v́ y nhận ra chiêu kiếm của đối thủ thuộc Hoa-sơn kiếm pháp .

Lê Văn hỏi nhỏ Mỹ-Linh:

- Chị thấy thế nào, liệu người kia có thắng được Nan-Biện không?

Mỹ-Linh lắc đầu:

- Khó quá. Người này dường như c̣n trẻ, công lực tuy cao, nhưng y đấu với Nan-Biện đă mấy trăm chiêu, th́ nguyên khí hao tổn rồi. Nay y dùng kiếm pháp Hoa-sơn là loại kiếm pháp lấy kiếm chiêu khắc địch, lấy mau thắng chậm, khi xử dụng rất hao nội lực; trong khi đó Nan-Biện xử dụng kiếm khí nhiều hơn. Đáng lẽ người kia phải biết lợi dụng điều đó, đánh như mưa sa, như sóng vỗ thắng đối thủ ngay trong năm mươi chiêu đầu mới phải. Đằng này y không biết lợi dụng điều đó. Ḱa em nh́n xem...

Quả nhiên kiếm của người kia bắt đầu chậm lại, Nan-Biện lợi dụng tấn công tới tấp. Mỹ-Linh nói nhỏ vào tai Lê Văn:

- Chị muốn giúp người kia một tay. Em có mang tiêu theo không?

Lê Văn hiểu ư bà chị, chàng gật đầu:

- Chị muốn em thổi tiêu, rồi chị dùng Lăng-không truyền ngữ xử dụng Mê-linh kiếm pháp tấn công Nan-Biện chăng?

- Ừ, em thổi tiêu mau.

Giữa lúc hai cao thủ đang đấu kiếm, một chết một sống th́ Lê Văn rút ống tiêu ra tấu bản nhạc b́nh dân Chăn trâu lúc b́nh minh. Tiếng tiêu của chàng vang đi rất xa, mọi người đều khoan khoái. Riêng Nan-Biện, y nghĩ thầm:

- Tên ôn con này ban năy xử dụng một chiêu Thiên-vương chưởng, nội lực cực hùng hậu. Không biết tại sao y lại tấu nhạc để làm ǵ?

Mỹ-Linh chờ cho Lê Văn tấu hết một đoạn, rồi nàng dùng Lăng-không truyền ngữ xử dụng chiêu Hoa lạc phong suy hướng tai Nan-Biện. Bị chiêu kiếm khí trúng tai, Nan-Biện choáng váng rùng ḿnh một cái, đom đóm mắt toé lên. Y bật lui liền ba bước, th́ Mỹ-Linh lại xuất chiêu Hoa khai kiến nhật, lần này Nan-Biện suưt ngă, y nhảy liền ba bước. Người kia dường như hiểu Lê Văn tấu nhạc giúp ḿnh, y đánh liền ba chiêu. Đến chiêu thứ tư th́ Nan-Biện đang lảo đảo, kiếm trúng ngực y đến xoẹt một tiếng, máu phun ra như ṿi nước.

Tên mặt vàng như nghệ xuất chiêu đánh vào ngực người trùm khăn. Người trùm khăn xuất một chiêu trong Hoa-sơn chưởng đỡ. Bùng một tiếng, người trùm khăn đen bật lui liền ba bước, chân lảo đảo. Mỹ-Linh kinh hăi tự hỏi:

- Tên mặt vàng là ai, mà công lực dường như ngang với Đỗ Xích-Thập, Lê Ba vậy kià?

Nàng chưa kịp can thiệp th́ có tiếng quát lớn:

- Ngừng tay!

Tiếng quát làm mọi người ù tai, chóng mặt. Rồi một người quần áo nâu từ trên cây gần đó nhảy xuống ngăn giữa tên mặt vàng và người trùm khăn đen, tay phát chiêu chưởng Đông-a. Ai cũng tự hỏi:

- Chưởng phát từ xa như vậy, sao có kết quả mà cũng phát.

Y nghĩ chưa dứt, th́ người kia đă phát chiêu Thiên-vương chưởng Thiên-vương trấn thiên. Chiêu sau dồn chiêu trước mạnh đến long trời lở đất. Tên mặt vàng c̣n đang ngỡ ngàng, th́ chưởng đă bao trùm người. Y biết rằng nếu y đỡ chưởng đó th́ sẽ nát thây ra mà chết. Y vội lăn tṛn người xuống đất bốn ṿng liền. Chưởng trúng đất đến ầm một tiếng, lủng thành hố sâu. Người ấy ôm lấy người bịt mặt nhảy lui lại, dầy vẻ thân thiết.

Qua một chiêu, dù phe Hồng-thiết, phe Lạc-long hay đệ tử Đông-a đều tự hỏi:

- Trông dáng người này dường như c̣n trẻ, mà sao công lực mạnh đến thế này?

Lê Văn nói nhỏ vào tai Mỹ-Linh:

- Người này xử dụng vơ công Đông-a, Sài-sơn bằng nội lực Đông-a. Công lực y không thua sư bá Tự-An làm bao, có lẽ ngang với ông kẹ Thông-Mai.

- Có phải Thông-Mai không?

- Không, v́ anh Thông-Mai cao hơn người này một chút.

Tên mặt vàng cười khành khạch, hỏi người áo nâu:

- Tên ôn con kia, mi...mi đánh trộm ta mà đắc thế một chiêu. Nào chúng ta hăy đấu với nhau ngàn chiêu.

Người áo nâu cười nhạt, y xuất chiêu Phong đáo sơn đầu của phái Đông-a tấn công tên mặt vàng. Tên mặt vàng cũng xuất chiêu Phong ba hợp bích của phái Đông-a rồi chuyển qua chiêu Thiên-vương kị mă đánh lại. Hai người dùng vơ công Đông-a đấu với nhau. Mỹ-Linh hỏi Lê Văn:

- Văn đệ! Văn đệ nghe nhiều, biết rộng, Văn đệ thử đoán xem hai người này là ai? Họ thuộc phái Đông-a hay Sài-sơn?

Lê Văn lắc đầu:

- Chị coi kià, tên mặt vàng xử dụng vơ công Đông-a có những chỗ không hoàn toàn đúng. Y lại dùng nội công Hồng-thiết. C̣n người áo nâu chuyên dùng nội lực Đông-a rất tinh vi. Nhưng cứ một chiêu Đông-a, một chiêu Sài-sơn.

Đấu được trên trăm hiệp, Lê Văn bảo Lư Nhân-Nghiă:

- Tên mặt vàng sắp chết rồi. Đợi y lạc bại, tướng quân cho bắt hết đám thủ hạ y c̣n sót, đừng để chúng chạy thoát.

Lư Nhân-Nghĩa lui lại truyền lệnh. Y để ư thấy người trùm khăn đen cũng đang ra lệnh cho đám tiễn thủ của y chuẩn bị tác chiến. Lê Văn tinh mắt, chàng thấy đám người này khoảng hơn ngh́n, nhưng dường như họ thuộc nhiều môn phái khác nhau, mỗi môn phái trang phục một loại quần áo riêng, nhưng họ đều trùm khăn đen che kín mặt. Chàng đến bên y người thủ lĩnh chắp tay xá:

- Thiếu hiệp đă trợ giúp anh em tại hạ. Xin thiếu hiệp cho biết đại danh, để anh em tại hạ ghi nhớ công đức.

Người đó lắc đầu tỏ ư không muốn trả lời. Một mùi u hương từ người y bốc ra thơm ngát, Lê Văn cười thầm:

- Th́ ra y là thiếu nữ.

Người áo nâu với tên mặt vàng vẫn quay tṛn đấu với nhau. Th́nh ĺnh người áo nâu quát lên một tiếng, y phát chiêu Sài-sơn, rồi chuyển sang Đông-a mạnh kinh người. Tên mặt vàng nghiến răng đỡ. Ầm một tiếng y choáng váng lùi lại. Người áo nâu phát tiếp chiêu Thiên-vương chưởng, rồi chuyển sang chiêu Trùng-dương nộ lăng của phái Đông-a. Tên mặt vàng biết rằng ḿnh đỡ chiêu đó ắt nát thây ra mà chết. Y tung ḿnh nhảy lên cao tránh. Người áo nâu hướng hai tay lên không, một tay phát chỉ, một tay phát chưởng. Chỉ trúng trán tên mặt vàng, bốp một tiếng, óc lẫn máu vọt ra khỏi đầu y. Y đang quay trên không th́ chiêu chưởng đă tới, bịch một tiếng, người y gẫy làm đôi, văng đi mỗi nơi một mảnh. Mặt nạ y rơi ra, mọi người bật lên tiếng ái chà v́ y chính là Đặng Trường.

Mọi người đang há hốc miệng ra kinh hăi, th́ nhóm người bịt mặt đă xông vào đám đệ tử Hồng-thiết giáo, họ ra tay nhanh không thể tưởng tượng được. Cứ mỗi chiêu một tên mất mạng. Lạ một điều họ chỉ giết đám đội trưởng toán trưởng. C̣n đám giáo chúng kia th́ b́nh yên.

Người áo nâu nhấp nhô mấy cái, y đă cắt đầu Đặng Trường với Thạch Nan-Biện bỏ vào cái túi đeo trên lưng. Y vẫy tay cùng người trùm khăn đen với đồng bọn phóng ḿnh ra phía cửa Tây, phút chốc biến mất vào đêm tối.

Mỹ-Linh hỏi Đào Hiển:

- Đào sư huynh! Người mặc áo nâu có thể là một trong Thiên-trường ngũ kiệt không? Vơ công người này thực tinh diệu, nội công lại cao thâm khôn lường.

Đào Hiển lắc đầu:

- Thưa công chúa người này nhất định không thể là một trong Thiên-trường ngũ kiệt, v́ y ta dùng vơ công Sài-sơn, Đông-a hỗn hợp.

Mỹ-Linh chợt nhớ lại, có lần Thanh-Mai đă nói với nàng rằng: Phụ thân nàng cùng các sư thúc rất cao ngạo, nên không bao giờ xử dụng vơ công phái khác. Mà người này xử dụng đến bốn thứ vơ công: Đông-a, Sài-sơn, Cửu-chân, Hoa-sơn, th́ không thể là Thiên-trường ngũ kiệt. Nàng hỏi Đào Hiển:

- Trong phái Đông-a c̣n vị nào vơ công cao ngang với Thiên-trường ngũ kiệt không?

Đào Hiển lắc đầu:

- Không. Ngoài Thiên-trường ngũ kiệt ra, chỉ có bẩy đệ tử của đại sư bá. Trong bẩy vị th́ đại sư huynh Trần Phụ-Quốc tức Vương Văn, tam sư huynh Trần Trung-Đạo đều đang ở Trung-quốc. Nhị sư huynh Trần Bảo-Dân hiện trấn ở Trường-yên. Tứ sư huynh là đô đốc Đoàn Thông; ngũ sư huynh là Chiêu-thảo sứ Ngô An-Ngữ; lục sư huynh là Trần Thông-Mai, thất sư tỷ là Khai-Quốc vương phi. Xét kỹ ra người này vơ công cao muốn hơn đại, nhị, tam sư huynh.

Lê Văn tiếp lời Đào Hiển:

- Cả người áo nâu với người trùm khăn đen đều c̣n rất trẻ. Người áo nâu là đàn ông v́ cơ thể y tiết ra mùi khét khét. C̣n người trùm khăn đen là phụ nữ, người bà ta tiết ra u hương thoang thoảng. Có lẽ họ là hai vợ chồng.

Mỹ-Linh bật cười hỏi:

- Tại sao họ không thể là anh em. Tại sao em lại quyết đoán họ là vợ chồng?

Lê Văn chù mỏ ra trêu Mỹ-Linh:

- À, em biết v́ em là thầy thuốc. Bất cứ người đàn bà đẹp nào cũng tiết ra hương thơm đặc biệt. Nhưng giữa hương thơm của thiếu nữ với thiếu phụ có chỗ hơi khác.

Lư Nhân-Nghiă cầm mũi tên ch́a ra:

- Tên của đội tiễn thủ này có khắc phù hiệu, tiểu tướng chưa hề thấy phù hiệu này bao giờ.

Mỹ-Linh cầm lên xem, thấy chuôi mũi tên khắc h́nh con chim ưng bay trên đỉnh ngọn núi. Nàng hỏi Lê Văn:

- Văn đệ kiến thức vô biên, Văn đệ có biết phù hiệu này của môn phái, bang hội nào không?

Lê Văn đáp:

- Trong các môn phái, th́ phù hiệu phái Đông-a vẽ h́nh chim ưng. Ngày xưa phái Thiên-sơn cũng lấy hiệu chim ưng đang bay. C̣n phù hiệu núi th́ có phái Nga-mi, Trường-bạch, Hoa-sơn bên Trung-nguyên. Phù hiệu chim ưng bay trên núi em chưa từng nghe nói bao giờ.

Lư Nhân-Nghĩa ra lệnh thu quân, chàng cùng Thiện-Lăm kiểm điểm lại tù binh, cùng tổn thất bên ḿnh, chàng ngạc nhiên vô cùng, v́ số giặc chết chưa tới ngh́n. Số bị bắt, cùng đầu hàng khoảng ngh́n nữa. Vậy số c̣n lại ba ngh́n nữa chúng đi đâu?

Về phía đệ tử Đông-a, Lạc-long giáo, chỉ có hơn trăm người bị thương. Nhưng về phiá châu Thượng-oai, mười người chết, cùng năm chục bị thương.

Thiện-Lăm nói với Đào Hiển:

- Đây thuộc phạm vi phái Đông-a, xin sư huynh cùng chư huynh đệ kiểm soát lại, bắt hết dư đảng Hồng-thiết giáo. C̣n đám tù binh này đệ giải về kinh định đoạt.

Bỗng có tiếng kêu la ầm ĩ ở phiá cửa Tây. Mỹ-Linh, Lê Văn, Nhân-Nghiă cùng chạy ra xem: Trần Anh đang ôm Tôn Quư, Lưu Tường ôm người quản tượng của Quư. Cả hai người thân thể bê bết những máu.

Lê Văn nhấp nhô mấy cái lại bên Trần Anh, chàng đỡ Tôn Qúy để nằm dài xuống băi cỏ, rồi xem xét. Máu chảy ra ở phiá lưng, rơ ràng y bị kiếm đâm từ phía sau ra phía trước. Chàng vội điểm vào mấy huyệt cầm máu, rồi lấy cao trị thương dán lên. Chàng bắt mạch. Mạch nhảy rất yếu, v́ máu ra nhiều quá. Mỹ-Linh hỏi:

- C̣n hy vọng ǵ không?

- Vết thương không trúng tạng phủ, duy mất máu nhiều quá, nếu có nhân sâm, kỷ tử với phục linh th́ trị được.

Chàng xem vết thương quản tượng, rồi nói:

- Kiếm đâm trúng dưới nách, xuyên vào tim, y chết lâu rồi.

Mỹ-Linh móc trong bọc ra một hộp thuốc trao cho Lê Văn:

- Hôm ở Biện-kinh, lúc sư tổ của em rời vườn thượng uyển ra đi, có trao cho chị hộp thuốc này. Người bảo rằng để trị bệnh cho những người kiệt sức. Em xem có dùng cho Quư được không?

Lê Văn bóp vỡ viên thuốc ra rồi bỏ vào miệng nếm thử. Chàng gật đầu:

- Thuốc bổ khí đây. Y kinh nói : Khí vi huyết chi sư. Nghiă rằng: Khí là thầy của huyết. Muốn bổ huyết, cần bổ khí đă.

Chàng cậy miệng Tôn Quư ra, rồi bỏ vào ba viên thuốc. Chàng bảo Mỹ-Linh:

- Nội công của chị là Thiền-công. Chị hăy để tay vào huyệt Trung-uyển của Quư rồi dồn chân khí sang cho thuốc chạy khắp các kinh mạch.

Mỹ-Linh xoè tay để vào huyệt Trung-uyển Tôn Quư rồi vận Vô-ngă tướng công truyền vào. Khoảng nhai dập miếng trầu, Tôn Quư rùng ḿnh mở mắt ra. Lê Văn cùng các y sĩ băng bó cho những người bị thương. Chàng nói với Đào Hiển:

- Trong trận chiến vừa qua chúng ta có nhiều người bị thương.
Thương tích không nặng cho lắm, vậy đệ để họ với mấy y sĩ ở lại đây, nhờ đại ca lo liệu dùm. Bọn đệ phải tiếp cứu Trường-yên.

Lê Văn, Hà Thiện-Lăm, Lư Nhân-Nghiă kéo Mỹ-Linh ra chỗ vắng. Mỹ-Linh kinh ngạc hỏi:

- Có truyện ǵ không?

Thiện-Lăm hỏi:

- Chị không thắc mắc ǵ tại cửa Tây ư?

- Không.

- Khi thiết kế, Lư tướng quân đă định rằng: Chúng ta tấn công vào cửa Bắc, Đông. C̣n cửa Nam th́ Tôn Mạnh dùng voi cùng đội Lạc-long giáo trấn không cho giặc chạy ra. Tại cửa Tây, th́ Tôn Quư với quận chúa Hồng-Phúc dùng tre rào kín, rồi xử dụng đội thiếu niên Lạc-long trấn phía ngoài. Thế mà khi Lê Văn, Trần Anh đuổi giặc tới đây chẳng thấy một bóng người bên ta, mà cửa lại mở rộng. Ban năy em quan sát, th́ thấy rơ ràng giặc thoát ra bằng cửa này. Em có hỏi đội Lạc-long giáo của Quư tại đây, họ nói rằng quận chúa Hồng-Phúc lệnh cho họ mở cửa tấn công về phía Nam. Em hỏi quận chúa th́ quận chúa mắng em là tên mọi rợ ở rừng không có tư cách ǵ hỏi người.

Mỹ-Linh nắm tay Thiện-Lăm;

- Chị xin lỗi em về vụ Hồng-phúc.

Mỹ-Linh hỏi Lê Văn:

- Văn đệ nghĩ sao?

Lê Văn cười nhạt:

- Chúng ta thiết kế chui qua lũy tre, trời không biết, thần không hy, tại sao bọn Hồng-thiết giáo biết trước mà phục cung nỏ tại đây?

Mỹ-Linh gọi Hồng-Phúc lại, nàng hỏi:

- Em với Tôn Quư trấn tại cửa Tây. Lệnh ban ra rằng phải dùng tre lấp cửa, rồi cho voi, hổ, cùng đội Lạc-long giáo giữ chắc đừng để giặc thoát ra. Tại sao nay cửa lại mở, để giặc rút về phía này? Em với Quư ngồi cùng voi, thế Quư bị kiếm đâm sau lưng lúc nào, em có biết không? Ai đâm Quư? Tại sao quản tượng lại bị đâm vào nách?

Mặt Hồng-Phúc lạnh như tiền:

- Tên mọi Tôn Quư ra lệnh mở cửa, rồi xua quân tấn công vào. Trong khi xung sát, quản tượng với nó bị đâm lúc nào em không rơ.

Lư Nhân-Nghiă lắc đầu:

- Thưa quận chúa...quận chúa ngồi sau Tôn thiếu hiệp với quản tượng, mà Tôn thiếu hiệp với quản tượng bị trọng thương, không lẽ quận chúa không thấy?

Hồng-Phúc quát lên:

- Mi chỉ là một viên tướng hiệu nhỏ, mà cũng muốn tra vấn ta ư? Bộ mi không muốn sống nữa rồi.

Mỹ-Linh thấy cô em nổi chứng, nàng đành nín nhịn không thắc mắc nữa. Hà Thiện-Lăm mời chư tướng lại hội. Chàng truyền lệnh:

- Chúng ta khẩn cấp tiếp cứu Trường-yên ngay. Đạo quân Thượng-oai đi tiền đội. Chị Mỹ-Linh, anh Lê Văn, Lưu Tường, quận chúa Trường-Ninh với tôi theo đạo này. Đạo thứ hai gồm giáo chúng Lạc-long giáo. V́ Tôn Quư bị thương nặng, đội Lạc-long giáo của y trao cho Lư tướng-quân chỉ huy. Quận chúa Hồng-Phúc theo đạo này.

Hồng-Phúc quát lên:

- Ta đường đường là quận chúa phủ Khai-Thiên vương. Ta không nghe lệnh tên mọi. Ta đi tiên phong.

Hà Thiện-Lăm đưa mắt nh́n Mỹ-Linh hỏi ư kiến. Mỹ-Linh an ủi:

- Thôi Hà đệ cho chị chịu lỗi về vụ này, để cho Hồng-Phúc đi đầu.

Hai đạo quân rầm rộ lên đường. Thiện-Lăm cho chim ưng bay trước tuần pḥng. Chàng viết thư báo cáo t́nh h́nh, rồi sai chim ưng mang đi cho Khai-Quốc vương.

Đi được khoảng hai chục dặm, tiền quân quay lại báo:

- Dường như phía trước vừa có trận đánh, xác người chết nằm la liệt, máu chưa đông hết.

Mỹ-Linh, Lê Văn vội lên trước xem xét. Lê Văn quan sát qua, rồi nói:

- Đám người chết đều là giáo chúng Hồng-thiết vừa rút lui từ Yến-vĩ sương sen. Hầu hết chúng chết v́ tên.

Lê Văn cầm mũi tên soi vào đuốc, chuôi mũi tên có khắc h́nh chim ưng bay trên núi. Lư Nhân-Nghĩa kinh hăi nói:

- Th́ ra vẫn cặp vợ chồng ban năy ra tay. Thưa công chúa, thần đoán như thế này: Cặp vợ chồng Ưng-sơn dường như là người Việt. Không biết bằng cách nào họ ẩn vào trong làng Yến-vĩ sương sen trước. Rồi không biết cơ duyên từ đâu đến, họ biết rơ việc chúng ta bị nội phản, bị phục kích, họ phối trí tiễn thủ cứu chúng ta. Sau khi giết chết Đặng Trường, Thạch Nan-Biện họ đuổi theo đám tàn quân Hồng-thiết giáo, rồi giết chết chúng tại đây.

Hồng-Phúc cau mặt:

- Ngu dốt mà lại ra mặt dạy khôn mọi người. Ta hỏi mi: Nếu bảo cặp vợ chồng khả ố kia đuổi theo giết giáo chúng Hồng-thiết, thế sao không giết chết cả năm ngh́n người, mà chỉ giết có hơn ngh́n?

Lư Nhân-Nghĩa đáp:

- Thưa quận chúa, Hồng-thiết giáo chia ra từng toán mười người. Mười toán thành đội trăm người. Mười đội thành đạo ngh́n người. Có lẽ khi rút, họ chia ba đạo chạy ba ngả. Chẳng may đạo này gặp cặp vơ chồng Ưng-sơn, nên bị giết hết.

Lưu Tường nói với Thiện-Lăm:

- Anh Lăm, hổ, báo, ưng của ḿnh từ chiều đến giờ chưa cho ăn...

Thiện-Lăm hiểu liền:

- Tường mở cũi cho chúng đánh chén một bữa no nê đi.

Mỹ-Linh nghe Thiện-Lăm đối đáp với Lưu-Tường, nàng ớn da gà, phát rùng ḿnh. Nhưng nàng nghĩ lại:

- Những người này chết th́ cũng chết rồi. Để cho thú ăn thịt họ vẫn hơn giết lợn, trâu, ḅ cho thú ăn, sát nghiệp c̣n nặng hơn.

Nàng lẩm nhẩm đọc kinh văng sinh cho đám người chết.

Khi đi qua khu rừng thông ven sông, Mỹ-Linh chỉ vào phía trong nói:

- Kia là đất thiêng của phái Đông-a. Kể từ đời tổ Tự-Viễn về khai sáng ra vùng này, bao nhiêu người thuộc con cháu Trần gia đều chôn tại đây. Hồi chị với chị Bảo-Ḥa, anh Thiệu-Thái đến Thiên-trường, thím Thanh-Mai dắt vào đây lễ tổ. Đất có thần, nhà có chủ. Chúng ta qua đây cũng nên vào lễ tổ phái Đông-a cho phải đạo.

Thiện-Lăm cho quân cứ tiếp tục lên đường, chàng với Mỹ-Linh, Lê Văn, Trường-Ninh rẽ vào rừng thông. Không biết nghĩ sao, Hồng-Phúc cũng theo vào. Dưới ánh đuốc chập chờn, hàng ngh́n ngôi mộ đủ loại lớn nhỏ nằm im ĺm. Tiếng thông reo vi vu, như tiếng vọng của biết bao âm hồn th́ thào. Tại giữa nghĩa địa có ngôi từ đường rất lớn. Mỹ-Linh vẫy hai em xuống ngựa rồi thắp hương. Nàng kinh ngạc biết bao, khi thấy trong nhà từ khói hương nghi ngút, nến thắp sáng trưng như ban ngày.

Nàng để ư thấy trên bàn thờ có đến hai con trâu, bốn con lợn và mười con gà đặt trên bàn cùng xôi, hoa quả. Lê-Văn kinh ngạc:

- Rơ ràng trước chúng ta đă có người vào đây lễ, dường như họ mới ra đi. Nhưng không biết là ai?

Mỹ-Linh vẫy các em quỳ gối lễ tám lễ. Thấy Hồng-Phúc đứng nh́n, mặt cau có, nàng hỏi:

- Đất có chủ, khi em qua đây, cũng nên kính lễ người xưa cho phải đạo lư.

Hồng-Phúc x́ một tiếng:

- Có ai vô duyên như chị em nhà cô không. Ḿnh đường đường là công chúa, quận chúa lại đi th́ thụp lạy trước bài vị bọn quê mùa ăn cướp này. Nếu quả chúng linh thiêng, th́ cứ gọt đầu ta đi. Ta không lạy chúng.

Mỹ-Linh không muốn nói truyện với cô em hung dữ; nhớ đến Thanh-Mai, Tự-Mai, Mỹ-Linh kéo Thiện-Lăm, Lê Văn, Trường-Ninh t́m mộ bà Cao Huyền-Nga (vợ Trần Tự-An) để thắp hương cho phải đạo. Vừa tới mộ bà, bất giác Mỹ-Linh đứng dừng lại, v́ ngay trước mộ có cái bệ xây bằng đá, trên bệ đặt một bát hương, hương khói nghi nghút. Trên bàn c̣n bầy ngay ngắn mấy cái đầu lâu. Lê Văn vốn can đảm, chàng soi đuốc lại nh́n cho rơ, bất giác chàng bật lên tiếng kêu:

- Ối! Này đầu tên Đặng Trường, Hoàng Văn, Phạm Trạch, Thạch Nan-Biện, Ngô Bách-Vân.

Mỹ-Linh bớt sợ, nàng cùng các em chắp tay lễ bốn lễ. Nàng khấn:

- Bá mẫu sống đă không lấy làm sướng, th́ chết cũng siêu sinh về thế giới Cực-lạc cho yên ổn.

Nàng ngồi xuống tụng bài kinh A-di-đà, trong khi Trường-Ninh, Thiện-Lăm, Lê Văn tụng theo. Lê Văn nói:

- Nhất định cặp vợ chồng Ưng-sơn có liên hệ với phái Đông-a, nên mới đem đầu bọn ma về tế mộ bà Cao Huyền-Nga, v́ hồi sinh tiền, chính chúng làm nhục bà đủ điều, đến phải tự tử.

Mỹ-Linh trầm tư:

- Không biết họ là ai? Nhất định không phải ông Thông-Mai với bà Bảo-Ḥa, v́ hai ông bà ấy cao hơn cặp vợ chồng này nhiều. Lại càng không thể là Tự-Mai, v́ vơ công người này cao hơn Tự-Mai một bậc.

Ba chị em trở lại từ đường. Không thấy Hồng-Phúc đâu, Mỹ-Linh lên tiếng gọi:

- Hồng-Phúc! Hồng-Phúc!

Không có tiếng đáp lại. Bỗng Thiện-Lăm bật lên tiếng úi chà, rồi chỉ lên ngọn cây phía trước từ đường: Hồng-Phúc bị trói hai chân, treo ngược trên cành cây. Mỹ-Linh tung người lên, đưa một nhát kiếm, dây đứt, nàng đỡ lấy Hồng-Phúc. Hồng-Phúc bị trói chân, trói tay, dẻ nhét đầy miệng, đầu bị gọt nhẵn bóng.

Mỹ-Linh vội cắt dây trói cho em. Nàng hỏi:

- Hồng-Phúc! Cái ǵ đă xẩy ra?

Mặt Hồng-Phúc lạnh như tiền, ả không nói, không rằng tung ḿnh lên ngựa, rồi ra roi phi khỏi rừng thông. Mỹ-Linh, Lê Văn, Thiện-Lăm, Trường-Ninh cũng lên ngựa trở lại với đoàn quân. Thiện-Lăm bàn:

- Nhất định là cặp vợ chồng Ưng-sơn đă mang thủ cấp bọn ma đầu về tế mộ bà Cao Huyền-Nga, rồi cũng chính cặp vợ chồng này ra tay trừng phạt Hồng-Phúc. Có lẽ v́ nể chúng ta, nên họ không hại Hồng-Phúc.

Đoàn người ngựa đi được quăng nữa, lại thấy một đám giáo chúng Hồng-thiết bị giết, xác nằm ngổn ngang. Lần này có xác bị chặt đầu, có xác bị đao kiếm giết. Khi đến gần Trường-yên th́ lại gặp toán giáo chúng Hồng-thiết thứ ba bị giết. Lê-Văn gật đầu:

- Như vậy cặp vợ chồng Ưng-sơn giết dùm ta ba ngh́n tên giặc. Có điều họ đa sát quá. Đúng ra đám giáo chúng này có tội ǵ đâu? Chẳng qua là chúng bị cưỡng ép hoặc đánh lừa mà thôi.

Đoàn người ngựa lại lên đường. Phía trước hiện ra một ngọn núi. Mỹ-Linh hỏi:

- Núi này là núi ǵ vậy?

Tôn Trọng nói:

- Núi này có hai tên, tên thứ nhất là Cánh diều, tên thứ nh́ là Ngọa-mỹ-nhân, v́ giống như người đàn bà nằm ngủ. Nơi này thời xưa bà Triệu phá quân Ngô tại đây.
Thiện-Lăm khen:

- Chú mày thuộc địa thế dữ!

- Truyện! Em coi đạo Lạc-long giáo Trường-yên th́ phải thuộc chứ.

Đang đi th́ có chim ưng mang lệnh của Khai-Quốc vương tới. Thiện-Lăm, Lư Nhân-Nghiă cùng mở thư ra coi. Hai người đọc xong rồi, Thiện-Lăm nói với Mỹ-Linh:

- Lệnh Khai-Quốc vương cho biết, vương đuổi theo Vũ-Đức vương tới gần Trường-yên th́ ngừng lại, không tiến quân nữa. V́ tiến lên ắt có giao tranh khủng khiếp, mà số người chết lên tới hàng vạn. Vương tạm đóng quân ở bờ sông, chờ đô đốc Phạm Tuy về đánh chiếm Thanh-hóa, khiến quân Đàm Toái-Trạng hỗn loạn th́ ṿng vây Trường-yên tự mở ra. Bấy giờ ta đuổi theo đánh chúng cũng vừa. Vậy đêm nay ta đóng quân tại đây nghỉ dưỡng sức đă.

Tôn Trọng đề nghị:

- Chúng ta đóng quân ngay dốc núi này, dựa lưng vào sườn, lại có suối lấy nước uống nữa, như vậy tiện lắm.

Trần Anh đang cắt cử quân tuần tiễu, canh gác, th́ Lưu Tường lắc đầu:

- Không cần. Xung quanh trại, tôi bố trí mười toán cánh gác. Mỗi toán có ba đệ tử Thượng-oai ngủ dưới gốc cây với cặp hổ. Trên cây có một đội ưng đậu. Trên vùng trời lại có mấy cặp ưng bay tuần pḥng. Bất cứ người, vật đột nhập, chúng sẽ báo liền.

Mỹ-Linh, Trường-Ninh, Hồng-Phúc có mấy nữ binh theo hầu, lo mắc vơng cho ba chị em ngủ. Thiện-Lăm, Lê Văn ngủ chung một lều.

Bấy giờ đă sang canh ba. Sau một ngày chiến đấu, mọi người đặt ḿnh xuống là ngủ say liền. Chỉ riêng Lê Văn, những biến cố xung quanh vụ Tôn Quư bị ám hại làm chàng không ngủ được. Chàng nghĩ thầm:

- Trong đội quân này, th́ chị Mỹ-Linh với Ḿnh là người thông minh nhất. Nhưng chị Mỹ-Linh bản tính chân thật, không thể nh́n ra sự thực. C̣n ḿnh, ḿnh phải t́m cho ra lẽ. Nhất định Hồng-Phúc có liên quan đến việc Tôn Quư bị ám hại.

Chàng nằm im hướng mắt về phía mấy chị em Mỹ-Linh nằm ngủ. Dù mắt buồn ngủ rí lại, nhưng chàng nhất định không ngủ. Không phải chờ lâu, trong bóng đêm, chàng thấy rơ Hồng-Phúc xuống khỏi vơng hướng về phía suối. Nh́n trước, nh́n sau không có ai, Hồng-Phúc lấy châm vạch lên cây, ư chừng như viết chữ. Sau đó nàng bới đất ở gốc cây rối xuất trong túi ra cái hộp chôn xuống. Việc xong xuôi, nàng âm thầm trở về chỗ ngủ.

Nhanh nhẹn Lê Văn chạy lại bới gốc cây, lấy cái hộp bỏ vào túi, rồi về chỗ. Chàng nằm xuống, rồi ngủ thiếp đi.