Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

NAM QUỐC SƠN HÀ

Hồi 50

 

Quyển I

Quyển II

Quyển III

Quyển IV

Quyển V

 

In ra

 HỒI THỨ NĂM MƯƠI

Ngh́n năm Yên-Dũng khí hạo nhiên

 

Tại chiến lũy Yên-dũng, Đại-Việt

Ngày 19 tháng giêng, mùa Xuân, niên hiệu Anh-vũ Chiêu-thắng thứ nh́ đời vua Lư Nhân-tông nước Đại-Việt; bên Trung-nguyên nhằm niên hiệu Hy-Ninh thứ mười đời vua Thần-tông nhà Tống (Đinh-Tỵ, DL.1077).

Sau cuộc đổ bộ ngày 19 tháng giêng, công chúa Động-Thiên, pḥ mă Hoàng Kiện, Qui-đức đại tướng quân Trần Di với phu nhân Phương-Lư tuẫn quốc. Toàn bộ hiệu Vũ-thắng hy sinh. Hai cặp vợ chồng Hùng Trí, Âu Lam; Hùng Tín, Âu Hồng tuân chỉ công chúa Động-Thiên phá ṿng vây chạy về chiến lũy Yên-dũng báo hung tin cho Hoài-hóa thượng tướng quân Lư Đoan với phu nhân là Liên-hương Nhu-mẫn quận chúa Trần Ngọc-Liên vào buổi trưa ngày hôm đó.

Hầu kinh hăi, bàn với quận chúa và Lư Tứ, Mai-Tứ:

– Theo tin của tế tác gửi về, khi Quách Quỳ nghị kế, th́ chỉ mặt Như-nguyệt là thực, c̣n hai mặt Phú-lương, Vạn-xuân là hư. Không ngờ giờ phút cuối cùng y đổi kế, lại nữa ta bị bất ngờ v́ bọn thú binh hàng giặc, thành ra mặt Phú-lương ta bị thiệt hại nặng. Bây giờ Yên Đạt, Khúc Chẩn, đang đem đại binh vượt sông, chỉ nội ngày mai chúng sẽ đánh chiến lũy này. Vậy sư huynh, sư tỷ với phu nhân tính sao?

Lư Tứ bàn:

– Yên Đạt, Khúc Chẩn đă chiếm được chiến lũy Phú-lương, nhưng bị mất ba tướng Lôi Tự-Văn, Tống Đạo, Lữ Chân với hai hàng tướng Nùng Thịnh-Đức, Sầm Khánh-Tân. Tuy vậy tin mới nhất của Khu-mật viện cho biết bọn Trường-bạch song hùng với hơn trăm vơ sĩ phái này hiện ở trong quân Tống. Về quân, vừa rồi chúng bị tổn thất năm vạn, nhưng vẫn c̣n ba vạn quân triều, năm vạn bảo binh, với sáu mươi chỉ huy tân-đằng-hải, cộng lại mười một vạn người. Chúng thừa sức tràn ngập chiến lũy này. Theo thuộc hạ nghĩ, ḿnh phải gửi tấu chương về triều xin viện binh.

Hầu vội viết biểu gửi đi ngay.

Hơn giờ sau, chim ưng mang lệnh của Khu-mật viện, do nguyên soái Lư Thường-Kiệt kư báo cho biết:

« ... Đă khẩn cho hai hiệu binh Thiên-trường, Trường-yên lên đường. Hăy cố cầm cự. Sẽ có kế phá giặc ».

Được thư, Lư Đoan họp chư tướng loan báo. Mai-Tứ đề nghị:

– Viện binh có lên đường ngay, th́ ít ra cũng phải ba ngày nữa mới tới. Vậy ta phải cố thủ trong chiến lũy hơn là giao chiến. Hiện Yên Đạt, Khúc Chẩn đang lo chôn cất, băng bó cho thương binh. Bây giờ trời đă về chiều chắc y chưa thể đánh ta ngay hôm nay (19-1). Lợi dụng chúng không pḥng bị, đêm nay ta dùng Lôi-tiễn, thú binh đánh y một trận phủ đầu. Có như vậy, trong hai ngày y chưa thể đánh ta được. Trong thời gian đó, th́ viện  binh đă tới rồi.

– Được ta cứ đợi.

Hầu quyết định: Nếu như tối y không đánh ta, th́ đêm nay ta đánh y.

 Hầu nói với phu nhân:

– Yên Đạt nghĩ rằng phía sau y, ta không c̣n quân. Y đem hết binh hùng tướng mạnh vượt sông. Giả như ta có một đạo binh nhỏ đánh vào hậu cứ y, th́ có thể đốt hết lương thảo của y. Như vậy y phải ngừng tiến quân, để chiếm lại hậu cứ.

Phu nhân mừng vô hạn:

– Ta viết thư cho vua bà Thiên-Thành, để người làm việc đó. Chỉ cần ngh́n cảm tử quân với một đội thú binh là đủ rồi.

Hầu ngồi viết thư rồi sai chim ưng mang đi liền.

Trời chập choạng tối, th́ chim ưng mang thư của công chúa Thiên-Thành với pḥ mă Thân Cảnh-Long tới:

« ... Ta được lệnh của Khu-mật viện, đem một đại lực lượng đánh chiếm hậu cứ Yên Đạt cùng một lúc với thư cầu cứu của đệ. Yên tâm, ta sẽ cho quân lên đường vào sáng mai (20-1); sẽ đánh cướp hậu cứ chúng vào chiều mai, hay sáng ngày kia (21-1) ».

Đến đó, tế tác vào báo:

– Thưa quân hầu, Tống cũng có Ưng-binh tuần thám, thành ra tế tác ta không biết rơ t́nh h́nh ra sao?

Lư Đoan nhảy lên than:

– Nguy thực, cũng may ta chưa xuất quân cướp trại chúng, bằng không Ưng-binh, Ngao-binh của chúng báo động th́ nguy thay!

Hầu với phu nhân tập hợp tướng sĩ giảng giải cho họ biết rơ t́nh h́nh, rồi kết luận:

– Dù biết sáng mai, hay có thể vài ngày nữa Tống mới đánh ta. Nhưng ta vẫn phải canh pḥng cho thực cẩn thận.

Hầu ra lệnh:

– Chiến lũy của ta có ba mặt Tây, Bắc và Đông tiếp giáp với ruộng lúa. Địch sẽ tấn công bằng ba mặt này. Cả ba mặt ta đều có lũy tre dầy tới hai trượng bao bọc, chúng không thể phá mà vào được. V́ vậy chúng sẽ cố đánh chiếm ba cổng lớn. Ta cần trấn ba cửa này cho chắc là được.

Hầu đưa mắt nh́n Hùng Tín, Âu Hồng:

– Sư huynh, sư tỷ trấn mặt Tây. Mặt này đồng sâu, bùn nhiều, hào lại sâu, rộng. Chắc chúng sẽ cố tấn công bằng con đường vào lũy mà thôi.

Hầu nói với Hùng Trí, Âu Lam:

– Mặt Đông có con đường rộng chạy vào chiến lũy, ắt chúng sẽ cố đánh mặt này. Sư huynh, sư tỷ phải lợi dụng Lôi-tiễn, nỏ thần mà cản chúng.

Hầu nói với phu nhân:

– Mặt Bắc thông với bên ngoài bằng cả băi đất rộng, chắc chắn chúng sẽ dồn hết nỗ lực tấn công. Vậy em với sư tỷ Mai-Tứ trấn tại đây. C̣n anh với sư huynh Lư Tứ trấn tại trung ương, tiếp viện các nơi.

Hầu ghé miệng vào tai vợ chồng Hùng Trí, Hùng Tín:

– Nghe nói sư bà Mộc-tồn học được thuật bắn liên châu của Cao Cảnh-hầu thời Âu-lạc, người dốc túi truyền cho Thần-vũ thập anh. Có đúng thế không?

Âu Hồng lắc đầu:

– Sư phụ có truyền cho mười chúng tôi thực, nhưng ngộ tính của tám chúng tôi quá tối tăm, nên chỉ bắn mỗi lần được hai mũi tên. Duy sư huynh Hùng Trí, Hùng Tín là học được trọn vẹn, có thể bắn một lúc từ hai tới tám mũi vào những vị trí khác nhau.

– Hay lắm.

Hầu khen: Vậy lát nữa hai sư huynh sẽ làm như thế, như thế. Biết đâu chẳng giết được Yên Đạt, Khúc Chẩn.

Hùng Trí cực kỳ cao hứng:

– Tuân lệnh tướng quân.

Đêm đó hoàn toàn yên tĩnh.

Sang ngày 20 tháng giêng cho đến giờ Th́n vẫn không thấy Tống tấn công. Tin tế tác báo cho hầu biết:

« ...Yên Đạt, Khúc-Chẩn cho binh sĩ đẵn tre, bện cỏ làm lá chắn, loại lá chắn lớn đến tám người khiêng. Chúng dùng lá chắn kết thành xe, rồi cho trâu đi phía sau lá chắn đẩy xe. Quân thiết đột nấp sau xe mà tiến lên... »

Hầu nhảy phắt lên:

– Cái thằng Yên Đạt này khôn thực. Chúng biết rằng ta có nỏ thần lợi hại, chúng làm lá chắn để che phủ cho quân tiến lên. Như vậy ta chỉ có thể đánh cận chiến với chúng mà thôi.

Chợt nghĩ ra một kế, hầu nói với quận chúa:

– Từ đây về Siêu-loại không xa. Em mau lấy ngựa về làng bảo lư trưởng rằng có lệnh của anh, tập họp tất cả nam nữ mục đồng (trẻ chăn trâu) tuổi từ mười hai trở lên, tuyển lấy ba chục người, rồi đem đến đây. Nhớ dặn chúng mang theo ống sáo, tù và.

Quận chúa Trần Ngọc-Liên không biết chồng tuyển mục đồng làm ǵ, nhưng thấy dáng điệu vội vă khẩn cấp của hầu, bà không dám hỏi lại. Quận chúa tuyển năm nữ binh theo hầu, rồi lấy ngựa lên đường.

Đến giờ Mùi, hầu đang ngồi bàn luận với chư tướng, th́ có tiếng trống ngũ liên báo động vọng vào. Hầu cùng chư tướng vội ra vị trí chiến đấu. Hướng mắt quan sát ba mặt Tây, Bắc, Đông, bất giác hầu nổi da gà lên: Quân Tống dàn trận thành ba lớp đang từ từ tiến sau một bức thành kết bằng lá chắn để trên các xe do trâu đẩy.

Lư Đoan chỉ vào hai người đứng trên ḿnh trâu phía sau đội h́nh quân Tống, nói với Lư Tứ:

– Sư huynh nh́n xem ḱa. Tên cỡi trâu bên trái là Yên Đạt, tên cỡi trâu bên phải là Khúc Chẩn. Hôm nay chúng ta phải một mất một c̣n với chúng đấy.

Lư Tứ hỏi Lư Đoan:

– Tướng quân! Tại sao quân của Yên Đạt tới mười một vạn, mà thuộc hạ thấy dường như chúng chỉ dùng chưa tới ba vạn tấn công ta?

– Sư huynh nên biết Yên Đạt là một tướng cầm quân kinh nghiệm. Sau trận Phú-lương, chỉ một hiệu Thiên-tử binh của ta, mà y phải hy sinh tới năm vạn người. V́ vậy lần này y tính toán cẩn thận. Với ba lớp quân thế kia, nếu đánh thực sự th́ chỉ phá được hai lớp rào là đă chết hết rồi. Đây chắc là y thử hệ thống phóng thủ của ta đấy.

 Hầu ra lệnh:

– Tuyệt đối không dùng Lôi-tiễn bắn vào đội h́nh lá chắn. Đợi chúng tới gần, rời bỏ lá chắn sẽ có biện pháp đánh chúng. Cần kiên nhẫn, không nên xuất hiện.

  Quân Tống vẫn từ từ tiến theo sau đội h́nh xe trâu đẩy lá chắn. Trong chiến lũy im lặng, không một tiếng người, một tiếng thú. Trên trời đoàn Thần-ưng bay lượn thực đẹp, trong tư thế chờ đợi đánh xuống.

Bên ngoài, Yên Đạt nói với Khúc Chẩn:

– Vợ chồng thằng Lư Đoan chết hết rồi hay sao mà trong chiến lũy không một tiếng động, không một bóng người. Cả cờ xí cũng không?

Khúc Chẩn tỏ vẻ ngần ngại:

– Tôi nghe nói, trong Giao-chỉ ngũ kiêu, th́ tên Đinh Hoàng-Nghi lắm mưu nhiều mẹo nhất. Tên Lư Đoan dùng binh hay nhất. Ta phải cẩn thận mới được.

– Tôi không sợ nó. Bởi nó chỉ có một hiệu binh, trong khi ta c̣n tới mười một vạn người ngựa.

Quân Tống vẫn tiến từ từ. C̣n năm mươi trượng, rồi ba mươi, rồi hai mươi trượng. Trong chiến lũy vẫn im ĺm. Từ đâu đó có tiếng kèn âm ỷ như tiếng ma quỷ gọi hồn vọng lại.

Khúc Chẩn càng lo lắng:

– Chẳng lẽ Lư Đoan dùng kế không thành? Y chưa phản ứng ǵ cả!

Trong chiến lũy vẫn im ĺm.

Khúc Chẩn đánh ba tiếng lệnh. Quân Tống cùng hô lên một tiếng rồi tung ḿnh ra khỏi lá chắn nhào xuống hào, xung phong. Nhưng hào sâu, lại đầy chông, lớp đầu tiên xuống hào dẵm phải chông kêu thét lên; lớp thứ hai cũng đă rời lá chắn, xung phong; lớp thứ ba vừa rời lá chắn. Cả ba đội h́nh quân Tống đồng reo ḥ tiến lên.

Trong chiến lũy vẫn im ĺm.

Đến lượt Yên Đạt phập phồng lo sợ:

– Hay chúng bỏ chạy hết rồi? Không lẽ. Bọn Thiên-tử binh chỉ biết chết mà không biết lui kia mà?

Lớp đầu của quân Tống dẵm phải chông đă được lớp thứ ba lôi lên khỏi hào. Tiếng rên, tiếng la, tiếng gọi nhau ơi ới ngoài chiến lũy. Mà... trong chiến lũy vẫn im ĺm.

Khúc Chẩn chửi tục:

– Tổ bà nó! Giả như trong chiến lũy không có quân Việt, mà quân ḿnh bị thương đến mấy ngh́n thế kia th́ tức đến chết đi được!

Hoài-hóa thượng tướng quân Lư Đoan đứng trên một đài cao, hầu mở to mắt quan sát rất kỹ t́nh h́nh quân Tống, trên tay hầu cầm năm lá cờ năm mầu để ra lệnh. Cạnh hầu là đô thống Lư Tứ ứng trực trợ giúp. V́ chưa quen chiến trận, Lư Tứ thấy quân Tống lớp th́ bị chông đang được đồng đội cấp cứu, lớp th́ đang vượt hào, lớp th́ bắt đầu chặt rào; thế mà Lư Đoan vẫn chưa phát lệnh phản công, khiến ông chịu không được, miệng nghiến răng ken két, tay bật lên như muốn phát chiêu. Nhưng v́ giữa t́nh thế cực kỳ căng thẳng này, Lư Tứ không dám lên tiếng.

Lư Đoan chỉ cho Lư Tứ:

– Sư huynh xem ḱa, chúng dùng toàn bảo binh với tân đằng hải. Chắc đây chỉ là cuộc tấn công thám thính. Đă vậy ta cũng không cần tiếp chiến. Ta để cho chông với đội Thần-long (rắn lục) làm thịt đám binh này là được rồi.

Hầu gọi quân chấp pháp tới ra lệnh:

– Truyền cho các đội Thần-long dàn rắn chuẩn bị cho rắn nằm sẵn trên các cành tre, cùng bờ ngoài lũy tre chờ lệnh.

Quân chấp pháp đi liền.

Ba lớp quân Tống lội lơm bơm hơn hai khắc (30 phút) mới đem hết thương binh ra ngoài. Số c̣n lại đă vượt qua hào, đang dùng đao chặt lũy tre.

Lư Đoan cầm cờ đen phất lên ba lần. Lập tức nỏ binh châm lửa, bắn lên trời ba trái Lôi-tiễn. Lôi-tiễn xé không gian vọt tới mây rồi  phát nổ. Ba trái cầu lửa tỏa ra như ba cái nấm khổng lồ. Đó là lệnh cho Thần-long phản công. Nhưng cờ xí, chiến lũy vẫn chưa thấy dựng lên.

Quân Tống đang chặt lũy, th́ từ trên những cành tre, trên những ngọn tre, trong những bụi tre, không biết bao nhiêu rắn rơi xuống đầu, cổ, mặt, chân tay. Những con rắn lục nhỏ như cái đũa rất nhanh nhẹn, sau khi đợp người này, lại phóng sang đợp người khác. Quân Tống vội buông đao bắt rắn, phủi rắn khỏi người, nhưng không ai bắt được con nào cả.

Yên Đạt, Khúc Chẩn thấy quân ḿnh đang phá chiến lũy th́nh ĺnh bỏ đao nhảy nhót, la hét, phủi phủi, đập đập... th́ kinh ngạc không biết cái ǵ đă xẩy ra. Hai người thúc trâu tiến vào sát bờ hào hỏi:

– Cái ǵ vậy?

– Rắn! Quân sĩ bị rắn cắn,

Đâu đó trong chiến lũy có tiếng loa gọi ra:

– Cùng binh tướng Tống. Các người vừa bị những con rắn độc cắn. Nếu không có thuốc giải của ta th́ trong hai giờ sẽ chết. Vậy các người mau bỏ vũ khí lùi lại, không được dùng sức. Nếu các người dùng sức, nọc độc sẽ chạy vào tim, chỉ trong hai khắc là chết. Nếu các người tuân lời ta, nội trong một giờ ta sẽ sai y sĩ đem thuốc giải cho các người. Ta, Hoài-hoá thượng tướng quân, Trực-tâm hầu Lư Đoan không bao giờ nói dối các người.

Trước đây, quân Tống đă chứng kiến tận mắt mấy ngh́n đồng đội v́ truy kích quân Việt trong lần quân Việt đột kích ở Bắc cương, rồi bị rắn cắn, lúc trở về trại chết rất thê thảm. Nghe tiếng loa gọi, như t́m được đường sống, chúng ḥ nhau quẳng vũ khí lùi lại.

Yên Đạt quát lên:

– Ai lùi một bước th́ chém!

Y hô đội cận vệ chém mấy người để ngăn cản. Không ngờ đám binh tướng này hóa liều, chúng ḥ nhau đánh lại. Thoáng một cái đội cận vệ bị giết hết.

Trước sau, trong chiến lũy vẫn không thấy một bóng người.

Yên Đạt chưa biết giải quyết sao, th́ bỗng con trâu của y hí lên inh ỏi rồi ngă lăn ra. Y tung người lên cao, đáp xuống lưng trâu của một cận vệ. Quay đầu nh́n lại: Bất giác y rùng ḿnh, v́ con trâu bị bốn con trăn quấn bốn chân. Giận cành hông, y rút kiếm nhảy xuống chém trăn; nhưng kiếm vừa vung lên, th́ cả bốn con trăn đă vọt tới tấn công y. Kinh hăi, y nhảy lùi lại ba bước, rồi đáp lên lưng con trâu khác của viên cận vệ.

Th́nh ĺnh, véo, véo, véo, ba mũi tên từ trong chiến lũy hướng người y. Ḱnh lực tên quá mạnh, y không dám dùng tay bắt, mà rút kiếm gạt. Choang, choang, choang, ba mũi tên bị đổi chiều. Nghe tiếng kêu, Yên Đạt mới biết tên bằng thép. Y vừa thu kiếm về th́ lại sáu mũi nữa hướng người y. Kinh hoảng, y tung ḿnh lên cao, chín mũi khác lại bay tới. Đang chới với trên không, bị tới chín mũi tên một lúc; y hét lên be be cầm chắc cái chết trong tay, th́ một người quần áo đen vọt tới như con đại bàng. Người này phất tay một cái làm thân Yên Đạt đổi chiều bay ra xa đến hai trượng. Y lộn một ṿng rồi đáp xuống. Các mũi tên không trúng Yên Đạt, dư lực bay ra xa tới hai mươi trượng mới rơi xuống ruộng.

Thoát chết, Yên Đạt nh́n kẻ cứu ḿnh xem là ai? Th́ ra Trường-bạch nhất hùng. Y đưa mắt nh́n sang bên cạnh, Khúc Chẩn cũng gặp nguy như y và cũng được Trường-bạch nhị hùng cứu thoát.

Yên Đạt ra lệnh cho binh tướng lùi ra khỏi tầm tên. Y cung tay nói với Trường-bạch song hùng:

– Đa tạ nhị vị tiên sinh đă cứu mạng.

Trường-bạch nhị hùng cười nhạt:

– Từ khi anh em tại hạ ứng lời mời của Thiên-tử hạ sơn theo quân Nam chinh đến giờ, Quách nguyên soái bắt anh em tại hạ ẩn thân. Hôm nay là lần đầu tiên được xuất trận, được trổ một chút bản sự cứu nhị vị tướng quân.

Y nói trống không:

– Nghe nói cách đây ngh́n năm, vào thời Âu-lạc bên Giao-chỉ, có một tướng tên Cao Nỗ đă chế ra Thần-nỏ bắn liên châu cùng phương pháp dùng nội lực bắn liên châu. Thần-nỏ th́ quân Giao vẫn c̣n xử dụng. Nhưng phương pháp dùng nội lực bắn liên châu th́ thất truyền. Không ngờ trong chiến lũy lại có tới hai cao thủ biết xử dụng thuật này. Phải cẩn thận lắm mới được.

Nhị hùng bàn:

– Anh em tại hạ thấy dường như trong chiến lũy không có quân đóng th́ phải, bởi ban năy binh tướng đă phá lũy, mà sao vẫn không thấy một tên quân Việt xuất hiện? Hay là anh em tại hạ thử cho mấy đệ tử vào thám thính xem sao?

Yên Đạt xua tay:

– Xin các vị đừng nóng nảy. Bởi trong chiến lũy này ẩn núp một hiệu Thiên-tử binh thiện chiến, gan dạ vô cùng tận. Chúng được chỉ huy bởi một tướng có tài dùng binh bậc nhất Đại-Việt. Sở dĩ y không cho quân xuất hiện là v́ y muốn giữ sức người, mà trong binh pháp gọi là «Dĩ tật đăi lao» (Lấy khỏe đợi mệt). Vả cuộc tiến quân ban năy của ta mới là cuộc thử sức pḥng vệ của chúng mà thôi.

Yên Đạt cho triệu tập tất cả các tướng từ cấp chỉ huy sư trở lên, cùng Trường-bạch song hùng với hơn trăm đệ tử vào trong trướng để truyền lệnh. Y nói với chư tướng:

– Qua cuộc tiến quân thử sức pḥng bị vừa rồi, chúng ta đă biết rất rơ hào sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu, lũy tre dầy mỏng thế nào. Ngày mai (21-1) ta tiến đánh.

Các tướng cùng im lặng chờ đợi. Yên Đạt khích lệ:

– Hoàng thượng đă ban chỉ rằng, trong bốn cánh quân Vạn-xuân, Như-nguyệt, Phú-lương và thủy quân; cánh nào tới Thăng-long trước, th́ tất cả tướng sĩ đều được thăng lên bốn trật. Nay tôi nghe tin cánh Phú-lương thất bại. Cánh Như-nguyệt đă phá được pḥng tuyến, nhưng Miêu Lư, Trương Thế-Cự thất bại ở Cổ-pháp, cánh thủy quân không có tin tức ǵ. Vậy ta phải mau chóng nhổ cái gai Yên Dũng, rồi tiến về Thăng-long.

Mặc dù mấy ngh́n quân mới bị rắn cắn, chưa biết sống chết ra sao, nhưng chư tướng nghe lời Yên Đạt khích lệ, đều hồ hởi vô cùng tận. Yên Đạt tiếp:

– Hôm qua tôi cùng Khúc tướng quân đă nghị kế đánh Yên Dũng bằng ba đợt. Đợt đầu để ḍ sức pḥng thủ. Nhưng không ngờ tên Lư Đoan quá giỏi thuật dụng binh, y không cho khai chiến, mà dùng chông, dùng hàng rào, dùng rắn làm bị thương hơn năm ngh́n người. Trận này coi như ta thất bại.

Y trầm tư một lúc rồi tiếp:

– Ngay mai ta tấn công đợt hai.

Y cười tự đắc:

– Tên Lư Đoan thông minh, nhưng vẫn c̣n có chỗ ngu. Cái ngu đó là y ỷ vào hào sâu, lũy tre dầy mà quên mất rằng bây giờ là đầu Xuân, tre chưa mọc lá, lá khô dày đặc lẫn với những tre chết khô. Ta dùng hỏa công đốt lũy.

Chư tướng hoan hô.

Yên Đạt tiếp:

– Hôm qua tôi ra lệnh cho chư tướng sai quân vào các xă thu hết rơm rạ, bó thành bó lớn, lại bắt hết trâu của các vùng xung quanh, tổng cộng được gần hai ngh́n con. Chư tướng có đặt câu hỏi rằng dùng rơm rạ , với trâu để làm ǵ? Tôi lắc đầu không trả lời. Hôm nay tôi xin nói rơ rằng ta dùng lá chắn che cho trâu; dùng trâu chở rơm rạ tiến trước, quân núp phía sau tiến tới hào. Tới nơi, quân nhảy ra dùng rơm lấp hào. Hào lấp rồi, châm lửa vào xe rơm, thúc trâu vượt qua hào. Như vậy hàng rào chiến lũy sẽ bị cháy. Khi hàng rào bốc lửa, ta cho quân lùi ra xa núp sau các lá chắn cỏ tươi. Hễ thấy quân Việt xuất hiện chữa cháy là bắn gục ngay. Như vậy ta chỉ cần vạn cung thủ ứng trực thức suốt đêm nay, c̣n quân th́ cho nghỉ. Sáng mai trong khi quân Việt mệt nhừ, hào bị lấp, lũy bị cháy. Bấy giờ ta mới thực sự đánh vào.

Y nói với Khúc Chẩn:

– Trận đốt lũy này nhờ Khúc huynh tổng chỉ huy cho.

Khúc Chẩn đứng dậy nhận lệnh.

Yên Đạt cung tay nói với Trường-bạch song hùng:

– Trận đánh thứ nh́ mới chỉ là trận lấp hào, đốt lũy, tiểu tướng chưa dám nhọc đến sức Hạng-vương của nhị vị tiên sinh. Nhưng trận ngày mai, nhất định tiểu tướng phải nhờ đến đại giá hai tiên sinh với chư vị đại hiệp.

Sáng hôm sau (21-1) giờ Th́n, Khúc Chẩn cho dàn ba mặt chiến lũy, mỗi mặt hai mươi chỉ huy tân đằng hải. V́ không phải là trận chiến, nên y dùng toàn quân tân đằng hải, mà không dùng chính binh; mục đích dưỡng sức chính binh cho trận then chốt hôm sau. Chẩn gọi ba đô thống chỉ huy ba mặt tiến công ra lệnh:

– Các người dàn quân làm ba lớp. Lớp thứ nhất có nhiệm vụ lấp hào. Mỗi mặt chiến lũy có năm trăm con trâu được che bởi những lá chắn, trên lưng chất đầy rơm rạ; phía sau mỗi trâu lại có hàng trăm quân vác rơm đi theo. Tới nơi, quân rời khỏi chỗ núp nhanh chóng lấy rơm rạ trên ḿnh trâu ném xuống hào. Sau khi ném hết, th́ khẩn trở lại núp sau lá chắn, bằng không sẽ bị tên bắn ra.

Y ngừng lại cho thuộc hạ theo dơi kịp, rồi tiếp:

– Lớp thứ nh́ có nhiệm vụ đốt lũy tre. Lớp này đông người hơn. Mỗi binh phải mang theo hai bó rơm-rạ. Khi lớp thứ nhất lấp hào rồi, th́ lớp thứ nh́ phóng nhanh qua hào, chất rơm vào chân các lũy tre. Chất xong, châm lửa vào các bó cỏ trên xe, rồi thúc trâu vượt qua hào.

Y ra lệnh cho ba tá lănh coi ba đội tiễn thủ:

– Lớp thứ ba là các tiễn thủ. Tiễn thủ đi sau hai lớp đầu. Khi thấy hai lớp đầu lấp hào, ném rơm-rạ xong; th́ để bó rơm trên lưng xuống làm ụ che thân, rồi dùng tên châm lửa bắn vào đốt lũy tre. Nếu thấy quân Man chữa cháy, th́ nhắm bắn, mục đích không cho chúng hành động.

Các đô thống, tá lănh trở về họp quân ban lệnh. Hai khắc sau, quân Tống rầm rộ tiến về chiến lũy Yên Dũng. Nào trâu, nào quân dàn ra, rồi trống thúc rung động trời đất. Ba lớp quân từ từ tiến vào ba mặt chiến lũy.

 Trong khi Yên Đạt hội chư tướng ở ngoài, th́ trong chiến lũy Hoài-hóa thượng tướng quân, Trực-Tâm hầu Lư Đoan cũng hội chư tướng lại. Vợ chồng Hùng Trí, Hùng Tín, Lư Tứ hết sức khâm phục hầu. Hùng Trí chắp tay:

– Về vai vế, sư thúc Viên-Chiếu là bản sư của hầu; sáu chúng tôi là đệ tử của Mộc-tồn ḥa thượng, cho nên hầu gọi chúng tôi là sư huynh sư tỷ. Nhưng trong quân ngũ, hầu là chúa tướng, chúng tôi là bộ thuộc. Qua trận đánh vừa rồi, quả thực chúng tôi sống cạnh hầu bấy lâu nay mà cũng không thể ngờ đến đường lối hành động mà hầu đưa ra. Rút cuộc ta chỉ bắn có ba mũi Lôi-tiễn, thổi mấy điệu sáo sai Thần-long, mà làm cho mấy ngh́n binh Tống phải bỏ hàng ngũ, không biết bây giờ chúng sống chết ra sao?

Hầu nói mấy câu khiêm tốn rồi giảng giải:

– Yên Đạt, Khúc Chẩn là hai tướng thương yêu quân, nên chúng không dùng số đông người tràn ngập như Quách Qùy, Triệu Tiết. V́ tràn ngập như đă dùng ở Như-nguyệt, Phú-lương quân sẽ chết nhiều lắm, nên chi y dùng mưu. Y tung ra cuộc tấn công ḍ thám vừa rồi, nhưng bị thất bại. Chiều nay chắc chắn y sẽ tấn công nữa.

Nghe hầu luận, chư tướng kinh ngạc tự hỏi:

–  Đă thất bại, sao Yên, Khúc lại tấn công nữa?

Nhưng họ biết kiến thức hầu bao la nên không dám lên tiếng. Hầu tiếp:

– Hôm qua tế tác báo cho biết quân Tống vào các xă Bắc ngạn, cũng như Nam ngạn Phú-lương bắt tất cả trâu, thu tất cả rơm rạ. Như vậy ắt chúng dùng trâu mang lá chắn như sáng nay, rồi cho quân núp sau để lấp hào, rồi đốt lũy. Lần này ta cho chúng thất bại nữa. Nhưng có điều sau lần này, Yên Đạt nóng ḷng quá, ắt y dùng số đông tràn ngập. Bấy giờ viện binh của ta tới, phía sau chúng bị công chúa Thiên-Thành chặn đường về. Hà! Khi Quan-âm tới với ba hiệu binh Thiên-trường, Trường-yên, Phù-Đổng th́ ta dư sức phá Yên Đạt.

Hầu nói nhỏ với chư tướng:

– Ta làm như vậy, như vậy.

Chư tướng cùng chắp tay bái phục hầu.

Đúng lúc đó quận chúa Trần Ngọc-Liên dẫn ba mươi mục đồng làng Siêu-loại về tới. Trong ba mươi đứa, có chín đứa là gái, c̣n hai mươi mốt đứa là trai. Trông đám trẻ đầu để trái đào, da đen bóng, mắt sáng long lanh, dáng dấp khỏe mạnh; hầu tưởng nhớ lại mười tám năm trước ḿnh cùng với bốn người bạn Phạm Dật, Vũ Quang, Hoàng-Nghi, Trần Ninh sống với nhau ở chùa Báo-ân (Từ-quang), phá phách nổi tiếng. Bây giờ chúng c̣n nhỏ thể này, nào ai biết sau chúng cũng sẽ là đại tướng không chừng? Hầu truyền gọi chúng vào, cho ngồi, rồi hỏi:

– Các em có biết ta là ai không?

Một đứa có vẻ hiểu biết trả lời:

– Bẩm quân hầu, trong xă ai cũng biết năm vị quân hầu cả. Hầu được mang họ vua là họ Lư. C̣n tên th́ là Đoan; có phải không ạ?

Hầu xoa đầu nó:

– Em tên ǵ?

– Em là Hổ-đói.

Chư tướng đều bật cười.

– Em bao nhiêu tuổi?

– Dạ em tuổi Th́n.

Chư tướng lại một lần nữa bật cười.

Hầu tính đốt ngón tay rồi nói:

– Như vậy em mười ba tuổi phải không?

– Em không biết nữa. Mẹ em bảo em tuổi Giáp-Th́n, mệnh hỏa là con rồng lửa.

– Ta hỏi em nhé, ngày xưa trong làng ḿnh có ba giáp, trong mỗi giáp mục đồng thường kết thành phe, thường gọi là Phe-nhất, Phe-nh́, Phe-ba. Không biết bây giờ những cái tên này có c̣n không?

– Bẩm không c̣n ạ. Năm trước quan đại đô đốc Lư Kế-Nguyên về làng chơi, ngài thấy bọn em tập trận lau như vua Đinh ngày xưa, nên đặt cho Phe-nhất cái tên Phe-hổ; Phe-nh́ cái tên Phe-báo; Phe-ba cái tên Phe-gấu. Em là chủ tướng Phe-hổ.

Nó chỉ vào thiếu niên béo tṛn béo trục:

– C̣n cái thúng này là tướng Phe-báo. Nó có tên là Báo-mập.

Nó lại chỉ vào một đứa lùn tịt:

– Cái thằng lùn này là tướng Phe-gấu. Nó có tên là Gấu-lùn.

Hầu mỉm cười vui vẻ:

– Mười tám năm trước, chúng ta từng chăn trâu, tắm truồng, phá phách như các em, cho nên ta biết các em lắm. Hôm nay giặc Tống tới cướp nước, chúng đông quá, ta không địch nổi chúng. Thế nhưng, mấy vạn quân Tống đó mà các em ra tay th́ chúng thua ngay!

Gấu-lùn kinh ngạc:

– Giỏi như quân hầu mà không đánh lại chúng. Trong khi bọn em lại ra tay mà thắng chúng ư? Chúng em đâu có tài thánh Gióng?

– Thế mới lạ chứ. Mỗi người có một tài riêng. Em có biết con mèo với con voi không? Theo em, th́ con nào to, con nào khỏe?

– Dĩ nhiên là con voi to hơn, khỏe hơn.

– Thế khi bắt chuột th́ voi giỏi hay mèo giỏi?

Gấu-lùn hiểu liền:

– À, em hiểu rồi, chắc có ǵ mà quân hầu không làm được, trong khi chúng em làm được phải không? Ví như chui vào trại giặc đốt lương chứ ǵ?

– Gần như thế!

Hầu gọi chúng lại gần giảng giải chi tiết những ǵ chúng sắp được trao cho. Giảng giải xong hầu hỏi phu nhân:

– Em cho chúng ăn chưa?

– Khi rời làng, cụ lư trưởng đă cho chúng ăn no rồi. Không cần ăn nữa đâu.

Hầu ph́ cười:

– Em ơi! Phàm con trai ở cái tuổi 12 đến mười bẩy, đứa nào cũng như đứa nào là ăn không bao giờ biết no. Em sai dọn cơm cho chúng ăn đi.

Phu nhân sai dọn cơm, thịt, cá cho đám trẻ ăn. Đám trẻ không ngượng ngập, chúng xới cơm, gắp thịt. Mỗi bát cơm, chúng chỉ và ba cái là hết. Thoáng một cái mỗi đứa ăn hết bẩy bát cơm. Phu nhân mở to đôi mắt ra chưa hết ngạc nhiên, th́ hầu nói:

– Em đem xôi chè ra cho chúng ăn.

Phu nhân lại đem cho mỗi đứa một đĩa xôi, một bát chè. Hầu lắc đầu:

– Không đủ đâu em.

Phu nhân vừa lắc đấu vừa cười:

– Bộ các em là con thánh Gióng sao mà ăn hoài không biết no?

Sau khi mỗi đứa ăn hết hai đĩa xôi, hai bát chè, phu nhân mang chuối ra. Chúng vỗ bụng:

– No rồi! No rồi!

Nhưng mỗi đứa cũng bẻ hai ba quả chuối tiêu ăn rất ngon lành.

Hầu trao chúng cho phu nhân huấn luyện sơ sài cách núp, cách quan sát địch, rồi giảng giải nhiệm vụ của chúng:

– Tống bắt hết trâu của ta ở Bắc Phú-lương được ngh́n rưởi con. Chúng làm phên che cho trâu, dùng trâu đẩy xe chất rơm rạ. Lát nữa đây quân Tống cho xe trâu đẩy xe rơm tới đốt chiến lũy của ta. Vậy các em có mưu ǵ đánh lại chúng không?

Báo-mập dơ tay lên nói:

– Nghĩa là giặc Tầu dùng trâu của ḿnh đánh ḿnh phải không?

– Đúng vậy!

Quận chúa Ngọc-Liên đáp: Cho nên chúng ta mới nhờ các đem giúp một tay, v́ các em là tướng của trâu.

Gấu-lùn nhảy phắt lên:

– Bọn em biết tiếng trâu, có thể ra lệnh cho trâu. Liệu bọn Tàu có biết tiếng trâu không?

Hổ-đói cốc tay vào đầu Gấu-lùn:

– Mẹ kiếp, mày ngu bỏ bu đi í! Đến tiếng ḿnh, bọn Tầu cũng đếch biết nữa là tiếng trâu.

Nó nói với Ngọc-Liên:

– Thế này, chị cho chúng em ra bờ chiến lũy, khi thấy trâu tới gần, bọn em lệnh cho trâu quay đầu lại húc chết con mẹ nó tụi Tầu cho bơ ghét.

– Các em có thể làm như thế được ư?

Quận chúa Ngọc-Liên hỏi: Ví thử khi trâu đẩy xe rơm tiến đến đốt chiến lũy, th́ các em có thể bảo chúng quay ngược lại, đẩy xe lửa vào trận Tống được không?

Gấu-lùn đáp:

– Dễ ợt!

Lư Đoan gọi ba tá lănh c̣n trẻ đến ra lệnh:

– Vậy thế này, ba đội của chúng ta chia trấn ba mặt. Mỗi đội được đặt dưới quyền chỉ huy của ba anh này, để tùy theo lệnh của ta mà chống giặc.

Mọi việc vừa hoàn tất, th́ trống báo động thúc vang dội. Ba phe Hổ, Báo, Gấu được trao cho tá lănh trấn ba mặt Tây, Bắc, Đông.

Phía ngoài chiến lũy, quân Tống chia làm ba lớp, thúc trống dàn hàng ngang tiến vào chiến lũy. Lớp đầu núp sau xe trâu, trên xe chất đầy rơm-rạ. Lớp thứ nh́ khiêng lá chắn kết bằng cỏ tươi, lưng dắt đoản đao, vai vác rơm-rạ. Lớp thứ ba là các đội tiễn thủ, mỗi người đeo trên lưng một bó rơm-rạ.

Trống thúc, quân reo, xe trâu từ từ vượt qua cánh đồng lầy lội tiến đến hàng rào chiến lũy. Hai lớp sau cách lớp trước một tầm tên (30m) reo ḥ trợ oai.

Trong khi quân Tống reo ḥ, thúc trống rung động trời đất, các xe trâu chỉ c̣n cách hàng rào trăm trượng, mà trong chiến lũy vẫn im ĺm.

Rồi hai mươi trượng... mười trượng.

 Trong chiến lũy vẫn im ĺm, không một bóng người, một tiếng thú.

Khúc Chẩn đánh ba tiếng lệnh. Xe trâu dừng lại. Quân Tống lớp đầu rời chỗ núp sau xe trâu vọt người lên ném các bó rơm-rạ xuống hào. Hào bị lấp mau chóng. Lớp thứ nhất lấp hào xong, lùi lại giữ các lá chẳn cho lớp thứ nh́. Lớp thứ nh́ rời lá chắn, vác rơm-rạ vượt qua hào, ném vào chân chiến lũy, rồi lùi lại nấp sau xe trâu. Chúng đồng loạt đánh lửa châm vào những bó rơm-rạ chất trên xe. Lửa trên xe trâu bắt đầu bốc cháy.

Trong chiến lũy vẫn im ĺm.

Đứng trên ḿnh trâu quan sát quân ḿnh hành sự, thành công quá dễ dàng, Khúc Chẩn sinh hoài nghi. Y nghĩ thầm:

– Không lẽ tên Lư Đoan đă dẫn quân trốn hết rồi hay sao mà y chưa có hành động ǵ?

Lửa trên các xe trâu bốc cháy to. Khúc Chẩn đích thân cầm dùi đánh ba tiếng chiêng. Đó là lệnh cho quân thúc trâu vượt qua hào.

Th́nh ĺnh trong chiến lũy cùng vang lên tiếng tù và, rồi tiếng trẻ con gọi trâu nghé ọ! Nghé ô!... Toàn những ngôn ngữ mục đồng ra lệnh cho trâu. Đoàn trâu đang tiến vào chiến lũy, nghe tiếng tù và, tiếng gọi th́ ngừng lại, chúng cùng nghểnh cổ lên lắng nghe; mặc cho quân Tống thúc dục, cầm roi quất lên lưng.

Trong chiến lũy lại vang ba hồi tù và kéo dài, âm thanh thực thê lương. Đoàn trâu nghe tiếng tù và, chúng rống lên, rồi hai chân trước giữ nguyên vị trí, hai chân sau bước ngang. Sau sáu bước chúng đă đẩy các xe đổi chiều: Trước th́ quay đầu vào chiến lũy, bây giờ lại quay đầu trở ra. Quân Tống kinh hoảng, không dám thúc trâu nữa, v́ nếu thúc, trâu sẽ xung vào trận ḿnh, đốt quân ḿnh. Trước phản ứng kỳ lạ của đoàn trâu, vô t́nh lưng chúng quay vào chiến lũy. Tên trong chiến lũy bắn ra vun vút, quân Tống bị trúng tên ngă lăn xuống ḿnh trâu. Thoáng một cái đám quân núp sau phên trâu bị giết gần hết. Đám c̣n lại kinh hoảng nhảy khỏi xe, bỏ chạy về trận tuyến ḿnh.

Lửa bốc cao trên các bó cỏ. Lại có tiếng tù và, tiếng trẻ gọi trâu. Một tiếng pháo nổ lớn, từ trong chiến lũy, ba đội Phe-hổ, Phe-báo, Phe-gấu được Thiên-tử binh hộ tống, chui ra khỏi chiến lũy. Chúng lội ruộng cực kỳ nhanh, thoát một cái, chúng đă cỡi trên lưng trâu, rồi thổi tù và, cất tiếng ra lệnh cho trâu. Đám Thiên-tử binh cũng nhảy lên lưng những con trâu c̣n lại. Đoàn trâu rống lên đẩy xe tiến về trận tuyến Tống. Hai lớp quân Tống núp sau những tấm phên bằng cỏ tươi thấy đoàn trâu hóa điên đẩy ra lửa quay ngược về trận ḿnh th́ kinh hoảng. Chúng bỏ phên tháo chạy. Nhưng sức người chạy dưới bùn sao bằng sức trâu? Chúng bị trâu đẩy xe chứa rơm-rạ cháy ngùn ngụt cán lên người, bị Thiên-tử binh bắn ngă la liệt trên cánh đồng đầy nước.

Thế là trận Tống bị vỡ.

Ghi chú,

Trận chiến này sau được chép trong gia phả họ Khúc như sau:

« ...Yên Đạt sai bắt trâu đẩy xe chất rơm-rạ kết thành trận đốt ải Yên-dũng, nhưng Yên không dám chỉ huy, mà giao cho tổ (Khúc Chẩn). Trong khi quan quân đang đốt ải, th́ tướng Man là Lư Đoan dùng mục đồng sai trâu quay ngược lại đánh Thiên-binh. Trận bị vỡ. Tổ can đảm cùng đội vơ sĩ cản hậu, chống với bầy trâu. Nhờ vậy, quân Thiên-binh mới không bị tan ».

TTCTGCK chép:

« Yên Đạt, Khúc Chẩn giết được pḥ mă Hoàng Kiện, công chúa Động-Thiên của Giao-chỉ ở Phú-lương, rồi đem quân vượt sông. Quân tới Yên-dũng th́ bị tướng giặc là Lư Đoan với vợ là Trần Ngọc-Liên tử chiến chặn lại. Đạt lập ngưu-hỏa trận, sai Khúc Chẩn đốt ải Yên-dũng, nhưng bị tướng Giao Lư Đoan sai mục đồng ra lệnh cho trâu quay đầu lại, quân triều bị chết nhiều... »

 Lư Đoan thấy trâu đuổi quân Tống rời khỏi chiến lũy đến hơn hai dặm, hầu đánh ba tiếng thanh la. Đội Thiên-tử binh vung đao lên cắt hết dây, trâu thoát khỏi ràng buộc vào xe. Ba đội Phe-hổ, Phe-báo, Phe-gấu lững thững đánh trâu quay về chiến lũy, chúng rút ống tiêu trong bọc ra, tấu khúc nhạc dân dă, âm điệu d́u dặt, đầm ấm.

Lư Đoan cùng phu nhân thân ra cổng đón ba đội Phe-bổ, Phe-báo, Phe-gấu cùng đội Thiên-tử binh dẫn gần hai ngh́n con trâu chiến thắng trở về. Đúng là điếc không sợ sấm, bọn trẻ con lần đầu tiên ra trận đă chiến thắng ngay; chúng nào có biết những luật lệ trong quân? Miệng chúng bô bô kể cho nhau nghe chiến công của ḿnh, rồi căi nhau. Biết rằng không thể dùng uy quyền bắt chúng im lặng, quận chúa Trần Ngọc-Liên hỏi chúng:

– Các em đă đói chưa?

– Thưa chị đói lè lưỡi ra rồi!

Các em hăy ngừng tranh luận! Ăn đă. Có thực mới vực được đạo.

Đám trẻ rời trâu, bỏ kể truyện, chúng ăn như hổ, như báo. Đợi cho chúng ăn xong, Lư Đoan triệu tập tướng sĩ để bàn kế hoạch giữ chiến lũy. Hầu nói:

– Trận đầu, bọn Yên Đạt, Khúc Chẩn ḍ dẫm thực lực, chướng ngại vật của ta. Trận thứ nh́, chúng định đốt chiến lũy, nhưng ta đă tương kế tựu kế, dùng đám mục đồng phá được. Nhưng thời gian không cho Yên Đạt chờ đợi lâu nữa, chắc chắn y sẽ đánh ta ngay chiều nay. Trong khi viện quân chưa tới. Vậy chư tướng có ư kiến ǵ?

Lư Tứ đề nghị:

– Thuộc hạ nghe Hổ-đói nói, chúng có thể sai trâu làm tới 36 việc khác nhau. Vậy ngay bây giờ ta cho trưng dụng tất cả trâu quanh vùng này, với gần hai ngh́n con trâu bắt được rồi buộc dao vào sừng, buộc dáo vào vai. Đợi khi quân Tống tiến đánh chiến lũy, đang băng qua đồng lầy th́ tung trâu ra đánh một trận. Như vậy may ra cản được bước tiến của chúng trong ṿng một ngày. Bấy giờ th́ viện binh tới rồi.

Hầu không đồng ư:

– Không được. Khi đệ cho Ngọc-Liên về Siêu-loại mượn đám trẻ này, đă hứa rằng chỉ nhờ chúng trợ giúp một trận rồi trả về. Ta không thể dùng chúng như binh lính được. Ta phải giữ chữ tín.

Một đứa nữ mục đồng tuổi khoảng mười ba, mười bốn xua tay:

– Bọn em không về đâu! Bọn em ở lại giúp quân hầu đánh giặc.

Bọn trẻ nhao nhao lên. Hổ-đói nói lớn:

– Nhất định không về. Cọn em xin ở lại đánh giặc.

Hầu ra lệnh cho bọn trẻ im lặng:

– Nhưng ta đă hứa với làng rồi, ta không thể nuốt lời.

Một đứa con gái khác thỏ thẻ, nói như nũng nịu với cha, mẹ, tay nắm lấy vai phu nhân:

– Chị Ngọc-Liên, chị có thương bọn em không? Nếu chị thương bọn em, th́ cho bọn em ở lại đánh nhau với Tống « cho vui ». Nếu cần chết để giữ nước, th́ cả làng ta có chết cũng cứ được đi huống hồ bọn em. Bọn em không về đâu.

Hầu vẫn lắc đầu.

Gấu-lùn hỏi các bạn:

– Có đứa nào muốn về không?

Lập tức cả bọn nhao nhao lên:

– Không về! Không về!

– Ở lại đánh giặc!

– Giết cũng không về!

Quận chúa Trần Ngọc-Liên đề nghị:

– Các em nó đă quyết chiến, ta chẳng nên làm phụ ḷng chúng. Hầu có nhớ hồi đánh trận Đồ-bàn không? Chúng ta chả từng bướng với Trung-Tàhnh vương, xin tử chiến đó sao? Tuổi trẻ yêu nước nhiệt thành, đó là lẽ thường của con cháu thánh Gióng.

Lư Đoan đành chấp thuận. Nhưng đi trưng dụng trâu các làng xung quanh e không kịp. Hầu trao ba đội mục đồng cho ba tá lănh để buộc dao vào sừng, cột dáo vào cổ, rồi luyện tập. Không ngờ bọn trẻ dùng trâu bầy trận đă quen, nên khi khởi sự, chúng dàn trâu cho xung phong, đánh sang phải, đánh sang trái rất nhịp nhàng.

Mọi sự cụ bị, th́ đă sang giờ Mùi. Ưng binh vào tŕnh cho hầu một phong thư. Hầu mở ra coi, th́ ta lệnh của vua bà B́nh-Dương:

« Công chúa Thiên-Thành, pḥ mă Thân Cảnh-Long đă đi đường thượng đạo đánh úp lại được ải Đâu-đỉnh. Đêm nay sẽ tràn xuống Phú-lương đánh chiếm hậu cứ của Yên-Đạt. Ta với pḥ mă đem hiệu Trường-yên tiếp viện cho Yên-dũng. C̣n hiệu Thiên-trường đánh vào ngang hông phải Yên Đạt. Hà Mai-Việt đem kị binh đánh vào hông trái chúng. Khi thấy ba đạo viện binh tấn công, giặc bỏ chạy th́ mở cửa chiến lũy truy kích chúng ».

Hầu đọc đem lệnh đó đọc cho chư tướng nghe. Lệnh vừa đọc xong, th́ trống ngũ liên đánh rung động chiến lũy. Quân thám sát báo:

– Giặc tổng tấn công.

Hầu cùng chư tướng ra vị trí chiến đấu. Leo lên đài chỉ huy, hầu phát rùng ḿnh, v́ quân Tống hàng hàng lớp lớp đang núp sau các phên cỏ tươi dàn trận tiến tới chiến lũy. Lư Tứ ớn da gà:

– Chúng dùng toàn lực đánh xả láng đây.

Lư Đoan cầm dùi đánh ba tiếng lệnh. Nỏ binh bắn lên trời ba trái Lôi-tiễn. Lôi tiễn nổ ba tiếng như sấm động trên không, lập tức trong chiến lũy cờ xí đồng loạt dựng lên, rồi trống thúc, quân reo, thú gầm. Hầu nói với Lư Tứ:

– Hai lần trước ta giữ im lặng để gây hoang mang cho giặc. Trái lại lần này ta lại ra mặt, khiến chúng hoang mang nữa. Đó là phép dùng binh của công chúa Thánh-Thiên, ta luôn chủ động trên chiến trường.

Quân Tống đă vào sát chiến lũy, chúng rời lá chắn lao ḿnh qua hào, ném rơm vào chân các lũy tre. Quân Việt chỉ chờ có thế, lập tức buông tên. Lớp xung phong đầu tiên của quân Tống bị thất bại, có người chết ngay cạnh lá chắn, có người chết bên hào, có người chết ngay ở chân bụi tre.

Khúc Chẩn lại đánh ba tiếng lệnh, quân Tống từ lớp thứ nh́ ôm rơm-rạ xung phong, lần này phân nửa những bó rơm-rạ được ném vào chân lũy tre, nhưng quân Tống lại bị tên bắn chết hết.

Quân chết mặc quân chết. Khúc Chẩn cho lớp thứ ba xung phong, lớp này vừa rời khỏi lá chắn, ném rơm-rạ vào chân lũy tre, th́ phía sau, tiễn thủ Tống đốt lửa châm vào đầu mũi tên tẩm dầu bắn tới. Những bó rơm-rạ bốc cháy ngùn ngụt. Đội tiễn thủ Tống dàn hàng núp sau các bó rơm, tay gh́m cung tên sẵn, hễ thấy quân Việt nhô ra cứu hỏa là bắn.

Trong chiến lũy phát ba tiếng pháo. Cổng chiến lũy mở rộng.

 Ngay mặt tiền chiến lũy là băi đất rộng, đội hổ xông ra bên trái, đội báo xông ra bên phải, đội voi đông ra chính giữa, phía sau là các xe chở nỏ thần. Hổ, báo, voi vừa ra khỏi chiến lũy đă chọc thủng pḥng tuyến Tống. Quân Tống can đảm đứng lại dàn trận chống với hổ, báo, voi, th́ phía sau nỏ liên châu bắn tới từng loạt, từng loạt. Quân Tống ngă lổng chổng.

Mặt này đích thân Yên Đạt chỉ huy. Y thấy tiền quân bị vỡ th́ cho đội thiết đột tiến lên. Đội thiết đột tay cầm thuẫn che thân, tay cầm đoản đao lao vào trận chống với thú binh. Cuộc chiến đang diễn ra kốc liệt, th́ tế tác hơ hải báo với y:

– Thưa tướng quân, quân Giao từ Bắc cương âm thầm tiến về đánh úp mất ải Đâu-đỉnh. Thế là ta tuyệt đường tải lương, đường rút quân.

Yên Đạt kinh hoàng hỏi:

– Quân Giao đánh Đâu-đỉnh là đạo quân nào?

– Thưa của Thân Cảnh-Long với Thiên-Thành.

Mặc dầu hung tin đến, nhưng thế không lùi được, Yên Đạt vẫn b́nh tĩnh nói với chư tướng:

– Phía trước là chiến lũy kiên cố, phía sau hậu cứ bị chiếm, không có đường lui. Ta lâm thế tiền hậu thọ địch mất rồi. Nếu ta rút về chiếm lại hậu cứ, ắt bị tên Lư Đoan truy kích khó mà vượt sông được. Vậy th́ bằng mọi giá, ta phải diệt tên Lư Đoan, rồi mới có thể lui quân.

Y ra lệnh cho Khúc Chẩn:

– Khúc huynh đem mấy đạo binh thiện chiến khẩn trở về chiếm lấy đầu cầu Bắc ngạn, bảo vệ phù kiều. Tôi sẽ phá chiến lũy Yên-dũng rồi chúng ta cùng đánh chiếm lại con đường rút về Lạng-châu.

Y nói với Trường-bạch song hùng:

– Xin nhị vị tiên sinh với quư cao đồ thanh toán dùm đám tướng giặc chỉ huy nỏ thần với thú binh. Sau đó đột nhập chiến lũy giết chết bọn tướng Giao-chỉ mở đường cho thiết đột đánh vào. Sau khi diệt Yên-dũng ta mới rút lui an toàn.

Trường-bạch song hùng lùi lại dặn ḍ đám đệ tử mấy câu, rồi chia trên hai trăm người làm bốn đội, tiến lên hàng đầu. Sau một tiếng quát của Nhất– hùng, bốn đội cao thủ tay múa đao gạt tên tiến lên. Thoáng một cái đám này đă nhập vào trận Việt. Mỗi đao vung lên là một hổ, một báo hay một voi bị giết.

Đứng trên voi chỉ huy, quận chúa Trần Ngọc-Liên thấy ngay cái nguy cơ của quân ḿnh, bà ra lệnh cho đội tiễn thủ tiến lên nhắm vào đám cao thủ buông tên. Bị bất ngờ, hơn hai mươi cao thủ Trường-bạch bị bắn ngă. Trường-bạch song hùng quát lên một tiếng lớn, hai người nhấp nhô mấy cái đă vượt qua đội thú binh, đội nỏ binh tiến tới trước voi của quận chúa. Đội cận vệ chùa Báo-ân bao vây lấy hai người bảo vệ chúa tướng. Nhất hùng chỉ đánh hai chiêu, khiến Mai-Tứ phun máu miệng. Y tung ḿnh lên dùng một thế ưng trảo chụp Ngọc-Liên. Bà kinh hăi đưa kiếm chặt tay y. Y búng tay một cái, kiếm củ bà gẫy làm năm sáu mảnh, tiếp theo y dánh xuống người bà một chưởng. Bà nghiến răng đỡ, b́nh một tiếng người bà bay tung xuống khỏi ḿnh voi. Đám nữ vơ sĩ cận vệ ôm lấy bà chạy về chiến lũy. Nhị hùng quay lại cùng các đệ tử thanh toán đám hổ tướng, báo tướng, nỏ tướng.

Trong chiến lũy, Lư Đoan đă thấy cái nguy của tiền quân ḿnh, hầu cho phát hai tiếng pháo. Đội nỏ thần bắn hai loạt liền rồi tiền đội đổi làm hậu đội, vừa bắn yểm trợ cho đội thú vừa rút lui. Hai đội tiễn thủ hơn ba mươi người cùng dương cung hướng Trường-bạch song hùng buông tên. Hai người vọt ḿnh lên cao tránh tên. Lập tức đội tiễn thủ khác hướng lên trời bắn theo. Tuy chới với trên không, nhưng Song-hùng không coi đám tên này ra ǵ, hai người phất tay một cái, khiến bao nhiêu tên bay dạt ra xung quanh. Nhưng khi hai người rơi xuống, th́ vệ sĩ đă vực quận chúa Ngọc-Liên lùi đến cổng chiến lũy. Thú, nỏ thần từ từ vào trong chiến lũy. Cổng đóng lại.

 Trên băi đất bên ngoài chiến lũy, xác quân Tống lẫn xác thú trải trên một vùng dài.

Yên Đạt hô quân đuổi theo. Quân Tống hàng hàng, lớp lớp reo ḥ tiến vào chiến lũy. Thiên-tử binh từ trong bắn ra ào ạt.

Trường-bạch song hùng cùng đám đệ tử xung lên hàng đầu. Chỉ nhấp nhô mấy cái, thầy tṛ đă tới hàng rào rồi tung ḿnh lên cao, đáp trên cổng. Tên trong chiến lũy bắn mặc tên bắn, hai người vung tay gạt tên, rồi nhảy vào trong. C̣n ở trên cao, hai người phóng chưởng đánh vào đội tiễn thủ. Sáu Thiên-tử binh bị bay tung lên cao, tan xương nát thịt chết tại chỗ. Hai người đánh liền mười chưởng, đội tiễn thủ trấn ở cổng Bắc hoàn toàn bị tan ră. Đám đệ tử Trường-bạch nhảy xuống chém then mở cổng. Quân Tống reo ḥ ào tràn vào như nước vỡ bờ.

Trong chiến lũy vang lên những tiếng « nghé ọ, nghé ọ! » rồi tiếng tù và. Một đoàn trâu sừng buộc dao nhọn, lưng buộc dáo dài hùng hổ húc vào đội h́nh quân Tống. Đám quân này kinh hoảng, vừa chống trả vừa lui. Sau hơn mười bước, quân Tống bị đẩy bật ra khỏi chiến lũy.

Đám Trường-bạch đă tiến sâu vào trong chiến lũy, khi nh́n lại th́ phía sau họ quân Tống bị đánh bật ra ngoài, c̣n họ th́ bị vây bởi bầy trâu. Đám trâu rống lên xung vào húc túi bụi. Bị bất ngờ, hơn mười cao thủ Trường-bạch bị trâu húc trọng thương.

Trường-bạch song hùng quay trở lại phía sau mở ṿng vây cho quân Tống vào chiến lũy. Song hùng vung chưởng lên, mỗi chiêu một trâu bị hạ. Nhưng đám trâu ĺ như « trâu », ngu như « trâu », con này chết, con khác lăn vào. Song hùng đảo mắt t́m tướng chỉ huy trâu, mà tuyệt không thấy. Đâu đó vang lên tiếng « nghé ọ! nghé ơ!» cùng tiếng tù và.

Trường-bạch song hùng là những cao thủ bậc nhất Trung-nguyên, nhưng bây giờ bị vây bởi bầy trâu điên, giết chết con này, con khác lao tới. Hai người cố công t́m, chưởng tung ra, mỗi chiêu một trâu ngă, mà không thấy người chỉ huy. Chợt để ư thấy tiếng tù và phát ra từ ngọn cây soan gần đó. Hai người nh́n lên, th́ chỉ thấy một đứa con gái tuổi khoảng mười hai mười ba đang đứng chỉ huy.

Trong ḷng Song-hùng nảy ra một niềm khâm phục, hai người than thầm:

– Khi khởi hành ḿnh cứ chê triều đ́nh rằng với cái xứ thấp nhiệt nhỏ bé này, việc ǵ phải sai Quách Quỳ mang quân nghiêng nước sang chi cho vô ích? Bây giờ ḿnh mới hiểu. Với đứa con gái tuổi c̣n để trái đào thế kia, mà từ năy đếm giờ nào anh em ḿnh, nào trên hai trăm cao thủ, nào thiết đột, mà bị nó sai trâu cản lại đến nỗi chân tay như bị bó lại vậy. Ta hăy bắt con bé, nhưng không thể giết nó.

Nhất-hùng ra lệnh cho một đệ tử. Tên này lao tới vung chưởng đánh vào cây soan. Cây soan từ từ đổ xuống, đứa con gái trên cành cây cười lên một tiếng rồi nhảy ùm xuống cái ao gần đó lặn mất.

Tưởng rằng bé gái lặn mất th́ bầy trâu không người chỉ huy ắt trận thế vỡ. Không ngờ từ hai hông, hai bầy trâu khác lại lao tới. Tiếng tù và vẫn rúc lên đều đều. Trận chiến giữa người với trâu lại tiếp tục. Hơn khắc sau bầy trâu chỉ c̣n hơn mười con.

Ṿng vây được mở ra, quân thiết đột ào ào tràn vào. Hai đội đánh quặt sang hai bên phải, trái. Một đội tràn vào giữa chiến lũy.

Đội hổ, báo, voi, sói cùng Thiên-tử binh dàn hàng ra cản lại. Trận chiến lại diễn ra khốc liệt.

Yên Đạt quay lại quan sát trận tuyến hai bên hông chiến lũy. Chiến lũy bị đốt cháy, nhiều đoạn rào bị phá. Quân Tống reo ḥ tràn vào. Thiên-tử binh chặn lại. Trận chiến diễn ra cực kỳ khốc liệt. Quân Tống tuy tinh nhuệ đông gấp bội quân Việt, nhưng phải lội dưới śnh, di chuyển khó khăn. Ngược lại bên Việt quân ít, nhưng nhờ quen lội śnh, lại được đoàn trâu hung dữ yểm trợ, v́ vậy cuộc chiến dằng co chưa quyết định.

Tại trung ương, Trường-bạch song hùng để mặc quân Tống quần thảo với Thiên-tử binh, thú binh. Hai người dẫn đệ tử hướng đài chỉ huy của Lư Đoan. Thoáng một cái hai người đă tiến sát tới đài. Lư Tứ thấy nguy, vội cầm cờ đen phất, đâu đó tiếng sáo tỉ tê cất lên. Một bầy ong bầu từ trên trời đáp xuống đốt thầy tṛ Trường-bạch. Bị bất ngờ, thầy tṛ Trường-bạch bị ong đốt nhức thấu tâm cam. Người người vung chưởng đánh dạt ong ra, th́ lại bị đội tiễn thủ bắn tới. Đám đệ tử Trường-bạch phần bị ong đốt, phần bị trúng tên, kẻ chết, người bị nọc ong hành; chúng la hét bỏ chạy ra xa.

Song-hùng quát lên một tiếng, đám đệ tử khác múa tít đao xông tới thoáng một cái năm thiếu nữ chỉ huy ong bị giết chết. Bầy ong không người điều khiển bay lên cao. Thầy tṛ Trường-bạch tới chân đài chỉ huy, Lư Tứ cùng đội đệ tử chùa Báo-ân cản lại. Nhất-hùng đánh một chưởng, Lư Tứ bị bắn tung lại sau. Hơn nửa khắc sau, đội đệ tử chùa Báo-ân bị đánh ngă hết.

Song-hùng hô đệ tử dùng đao chặt đài, th́ có tiếng « nghé ọ! Nghé ô!» tiếng tù và vang lên. Một đứa trẻ béo chùn béo chụt đứng trên ngọn cây đa đang rúc tù và. Bầy trâu hơn năm mươi con, sừng buộc dao nhọn, lưng buộc dáo dài hùng hổ lăn xả vào húc đám cao thủ đang vây đài chỉ huy.

Thầy tṛ Trường-bạch phải ngừng chặt chân đài, đánh nhau với bầy trâu. Nhất-hùng muốn giết đứa trẻ, đích thân y bám rễ đa, chỉ nhấp nhô mấy cái, y đă leo lên ngọn cây. Thằng bé cười ha hả:

– Lăo già kia, lên đây chơi với tớ.

Nó nói tếng Việt, thành ra Nhất-hùng không hiểu ǵ cả. Khi y lên tới gần đứa trẻ, th́ nó lại truyền sang cành khác, rồi đáp xuống lưng một con trâu. Nhất-hùng nhảy theo, th́ nó luồn xuống bụng trâu lủi mất.

Sau hơn hai khắc giao chiến, bầy trâu đă bị hạ gần hết. Đám đệ tử Trường-bạch lại dùng đao chặt đài. Ba chân đài bị đẵn gẫy, đài lắc lư, nhưng chưa đổ. Song-hùng quát lên một tiếng cùng phóng chưởng vào chân đài c̣n lại. Rầm một tiếng, đài nghiêng đi, rồi từ từ đổ xuống.

Trên đài, Lư Đoan thấy quân Tống đă tràn ngập chiến lũy, quân Việt đang chiến đấu tuyệt vọng, đài bị đánh ngă; hầu b́nh tĩnh hú lên một tiếng. Bầy trâu trừ bị cuối cùng của Hổ-đói xông đến cứu chúa tướng. Để mặc cho đám đệ tử quần thảo với bầy trâu. Nhất-hùng tung ḿnh đến đài vừa đổ xuống phóng một chưởng như trời nghiêng đất lệch hướng Lư Đoan. Lư Đoan biết rằng nếu ḿnh đỡ chưởn đó, ắt nát thây ra mà chết. Hầu tung ḿnh khỏi đài, lẫn vào bầy trâu. Nhất-hùng nhấp nhô một cái đă đuổi kịp, y phóng liền hai chưởng, hai con trâu với Lư Đoan bị bật tung ra xa đến hơn trượng. Một con bị vỡ làm ba mảnh, ruột gan, máu thịt tung toé. Một con chổng vó lên trời mà rống. C̣n Lư Đoan th́ đang ôm ngực quằn quại.

Trận Việt không người điều khiển bắt đầu rối loạn.

Nhất-hùng tung ḿnh tới quyết giết Lư Đoan. Y nghiến răng phát một chưởng bằng tất cả b́nh sinh công lực định đánh cho đối thủ nát thân. Chưởng của y chưa ra hết mà đă khiến cho mấy vơ sĩ Việt lảo đảo muốn ngă. Thấp thoáng một bóng người xẹt tới, nhanh không thể tưởng tượng được, người này ra chiêu cầm long trảo, phẩy tay một cái, khiến Lư Đoan bật tung lên cao, rồi rơi trên lưng một con trâu; giống như người ta vực để lên vậy. Chưởng của Nhất-hùng đánh xuống đất, ầm một tiếng, đất lủng thành một hố sâu như cái thúng.

Nhất-hùng chưa kịp nh́n xem ai đă cứu Lư Đoan, th́ người ấy đă phóng chưởng hướng người y. Chưởng chưa ra hết, mà y đă cảm thấy như có như không, rơ ràng chính đại quang minh, mà sát thủ cực kỳ khủng khiếp. Y cười nhạt một tiếng, phát một chiêu Huyền-âm chưởng đỡ. Ầm một tiếng, y lảo đảo lùi lại tai phát ra tếng vo vo không ngừng, khí huyết trong người y đảo lộn, hồn phách bay phơi phới. Y định thần nh́n đối thủ: Đó là một người thân thể hùng vĩ, tuổi tuy cao, nhưng tư thái phong lưu, tiêu sái như cây ngọc trước gió.

Y quay lại, Nhị-hùng đang đấu kiếm với một lăo ni, chưa phân thắng bại. Xung quanh y, một đội nữ cao thủ dùng kiếm đang giao chiến với đệ tử của y. Lư Đoan đang đứng trên ḿnh trâu cầm cờ chỉ huy. Một đội binh Đại-Việt mới tới, dàn ra thực nhanh lao vào ṿng chiến cùng hiệu Bổng-nhật đánh với quân Tống. Tuy gặp ḱnh địch, đang đứng trước trận, nhưng không hổ là đại tôn sư vơ học Trung-nguyên, Nhất-hùng chắp tay hướng đối thủ:

– Trường-bạch nhất hùng nước Đại-Tống xin được biết cao danh quư tính tiền bối?

– Th́ ra tiên sinh là Nhất-hùng trong Trường-bạch song hùng danh trấn Trung-nguyên về Huyền-âm chưởng đấy! Tại hạ họ Thân, tên Thiệu-Thái, hân hạnh được tham kiến tiên sinh.

Nhất-hùng kinh hăi nghĩ thầm:

– Ḿnh đáng chết thực! Th́ ra kẻ đả bại Nhật-Hồ lăo nhân bốn mươi năm trước, nay vẫn c̣n tại thế. Hèn chi chiêu Huyền-âm chưởng của ḿnh vừa rồi không làm cho y tổn thương. Y vỗ hai tay vào nhau:

– Th́ ra đại giá Lạc-long giáo chủ, Thân pḥ mă đấy. Tại hạ lớn gan, muốn lĩnh mấy chiêu Mục-ngưu thiền chưởng của giáo chủ.

– Xin mời.

Nhất-hùng vận công, phát Huyền-âm chưởng. Chưởng chưa ra hết mà mọi người đă cảm thấy lạnh buốt tới xương. Thiệu-Thái phát chiêu Sơn-trung tầm ngưu trả đ̣n. V́ Mục-ngưu thiền chưởng là chưởng dương cương nên ḱnh cực cực mạnh. Hai chưởng gặp nhau phát ra tiếng ầm lớn. Thiệu-Thái kinh ngạc nghĩ thầm:

– Công lực thằng cha này thực không tầm thường, có lẽ hơn Nhật-Hồ lăo nhân khi xưa. Nếu hồi đại hội Lộc-hà mà ta gặp y, th́ e không chịu nổi của y quá mười chiêu. Vơ công Trung-nguyên tiến mau thực.

Nghĩ vậy, ông phát chiêu Kiến tích dă ngưu đẩy vào hông đối thủ. Nhất-hùng lại phát Huyền-âm chưởng đỡ. Hai người đại cao thủy quấn lấy nhau giao đấu, khiến đám cao thủ Mê-linh, Trường-bạch phải ngừng chém giết, đứng ngây người ra mà xem.

Quân Tống đă tràn vào trong chiến lũy. Về phía quân Việt, tuy có thêm hiệu Trường-yên tiếp viện, nhưng cả hai hiệu cộng lại chưa quá hai vạn người, trong khi quân Tống đông đến bốn, năm vạn. Cuộc chiến diễn ra cực kỳ ác liệt. Quân Việt tuy ít, mà nhờ có thú binh, nỏ thần, bầy trâu yểm trợ, nên cuộc chiến vẫn chưa nghiêng về bên nào.

Yên Đạt đứng trên ḿnh ngựa đốc chiến. Bao nhiêu hy vọng y đổ cả vào Trường-bạch song hùng, với ước mong hai người này giết hết tướng địch, th́ hàng ngũ quân Việt phải rối loạn. Từ lúc thấy pḥ mă Thân Thiệu-Thái xuất hiện th́ y tuyệt vọng. Nhưng y đă đạt được thắng lợi: Quân Tống đă vào trong chiến lũy, quân số đông gấp mười quân Việt. Chỉ cần trong ṿng nửa giờ nữa y sẽ thanh toán hết hiệu Bổng-nhật rồi tiến về Thăng-long. Y ra lệnh dồn quân vào trong chiến lũy, chỉ để ở ngoài một số bảo binh, tân đằng hải mà thôi.

Cuộc chiến mỗi lúc một khốc liệt. Quân Tống đă vây quân Việt vào làm ba khu. Khu trung ương, khu Tây, khu Đông. Quân Việt đang lâm thế tuyệt vọng. Bỗng quân thám mă báo:

– Có hiệu binh Thiên-trường đang tiến về phía trái của ta định chặn đường về Phú-lương.

– Quân Thiên-trường là quân địa phương, không thiện chiến, không tinh nhuệ. Cả hiệu binh chưa quá một vạn. Hăy cho hai vạn tân đằng hải chặn lại.

Tuy vậy Yên Đạt cũng hơi lo lắng. Y đưa mắt nh́n: Quận-chúa Trần Ngọc-Liên đang ngồi trên bành voi chỉ huy, y phục đẫm máu. Lư Đoan đứng trên lưng một con trâu điều quân. Khu Đông, khu Tây vợ chồng Hùng Trí-Âu Lam, Hùng Tín-Âu Hồng vơ công cực cao, đang đứng trên ḿnh voi cầm cờ chỉ huy. Hai tướng Tống mặt này đă bị giết, hiện do các đô thống chỉ huy.

Y nói với Nhị-hùng:

– Tiên sinh! Đánh giặc th́ không kể ǵ đến lề luật vơ lâm. Mong tiên sinh nhập cuộc hạ tên Thiệu-Thái, th́ mới mong giết hết bọn tướng giặc.

Nhị-hùng hú lên một tiếng, rồi xuất chưởng đánh vào hông Thiệu-Thái. Thiệu-Thái đang đấu với Nhất-hùng, th́nh ĺnh bị Nhị-hùng tấn công, phản ứng tự nhiên ông dẩy chưởng của Nhất-hùng vào chưởng của Nhị-hùng. Vô t́nh ông vận Hồng-thiết công của Hồng-thiết giáo. Ầm một tiếng, anh em song hùng cùng cảm thấy choáng váng, mùi hôi tanh nồng nặc bốc ra cả một vùng. Nhất-hùng la:

– Nhị đệ cẩn thận! Y dùng vơ công Hồng-thiết giáo bằng thiền công.

 Nhưng ỷ vào Huyền-âm chưởng vô địch thiên hạ, cả hai cùng tái xuất chiêu tấn công. Có tiếng quát thanh thoát:

– Hai người đánh một ư?

Rồi một bóng trắng xẹt tới nhanh không thể tưởng tượng được đưa kiếm vào cổ Nhị-hùng. Thất kinh, y lộn liền hai ṿng ra sau tránh đ̣n,  nhưng mũi kiếm theo y như bóng với h́nh. Hoảng hốt y thụp người xuống, rồi lăn liền hai ṿng, sau đó uốn cong người vọt dậy. Nhưng y cảm thấy đau nhói ở cổ, th́ ra mũi kiếm vẫn theo sát y. Ḷng y nguội như tro tàn, y chửi tục:

– Mẹ cha nó! Mi đánh trộm, ta không phục.

Bóng trắng thu kiếm về, rồi nói bằng giọng ngọt ngào:

– Tiên sinh nói đúng. V́ ta ra tay trước nên chiếm được tiên cơ. Nhị tiên sinh, người rút kiếm ra đi.

Báy giờ Nhị-hùng mới nh́n rơ đối thủ, đó là một thiếu phụ đẹp như Quan-thế-âm. Chợt nhớ ra một điều, y than:

– Th́ ra vua bà B́nh-Dương, hèn chi kiếm thuật thần thông. Tại hạ muốn lĩnh mấy cao chiêu của Long-biên kiếm pháp.

Đến đây y cảm thấy trong lồng ngực đau nhói như bị một nhát dao đâm vào, rồi hai nhát, rồi ba nhát. Không tự chủ được, y hét lên:

– Ái! Đau quá.

Y quay lại, th́ thấy Nhầt-hùng cũng ở vào trường hợp tương tự. Y nghiến răng nói:

– Giáo chủ! Tại hạ nghe giáo chủ là đệ tử của Bố-Đại ḥa thượng, thuộc danh môn chính phái, mà sao lại dùng Chu-sa Nhật-hồ độc chưởng để đánh người?

Thiệu-Thái chắp tay tạ lỗi:

– Thời thơ ấu tại hạ quả có luyện Hồng-thiết tâm pháp. Ban năy tại hạ đang dùng hết sức để chống với Nhất-hùng, th́ bị Nhị-hùng tấn công. Trong lúc nguy nan, ṭng tâm xử dụng, tại hạ đă xuất chiêu bằng Hồng-thiết tâm pháp, nên làm cho nhị vị tổn thương. Tại hạ muôn vàn hối tiếc. 

Vua Bà tiến lên nói:

– Trước khi ra trận, cô em dâu tôi là công chúa Huệ-Nhu có nhắn rằng: Hồi chư vương bên Đại-Việt làm loạn, Nhị-hùng nghe theo tiếng gọi của công chúa đă sang trợ giúp triều Lư nhà tôi. V́ vậy bất cứ giá nào chúng tôi cũng không được phạm đến thân thể nhị hùng. Kinh-Nam vương có nhắn chúng tôi mời nhị hùng về Thiên-trường chơi, chẳng nên lăn ḿnh vào chỗ chết cho cái mộng điên rồ của Vương An-Thạch. Không biết nhị vị nghĩ sao?

Nhị-hùng biết rằng đây là điều kiện vua bà đưa ra. Nếu hai người chấp thuận th́ sẽ được Thiệu-Thái giải độc cho. Bằng không th́ mỗi ngày lên cơn một lần, sau 49 ngày th́ chết. Nhất-hùng đưa mắt nh́n em, rồi cung tay:

– Đa tạ giáo chủ, đa tạ vua Bà.

Thiệu-Thái móc trong túi ra hai viên thuốc trao cho song hùng:

– Đây là hai viên thuốc tạm giải cái độc cho nhị vị. Tôi xin cử người đưa nhị vị về Thiên-trường. Khi tới Thiên-trường, Kinh-Nam  vương sẽ dùng thần công trị vĩnh viễn độc tố cho nhị vị.

Vua Bà hướng vào trận của đám đệ tử Mê-linh, Trường-bạch hô lớn:

– Ngừng tay!

 Đám đệ tử Mê-linh, Trường-bạch cũng lùi lại phía sau.

Vua Bà chỉ tay vào Trường-bạch song hùng:

– Chúng ta ngừng tay thôi. Nhị vị tiên sinh đây nhận lời mời của Kinh-Nam vương về chơi Thiên-trường. Mà Kinh-Nam vương là sư đệ của ta. Th́ ra chúng ta là người nhà cả. Đại-Việt có câu tục ngữ: Đánh nhau vỡ đầu rồi mới nhận họ. Hai phái Trường-bạch với Mê-linh bây giờ là bạn. Chúng ta thân thiện với nhau đi.

Thiệu-Thái cử năm đệ tử Tây-vu dẫn Trường-bạch song hùng với chư đệ tử hướng về phía Nam mà đi.

Trong khi vua Bà với Trường-bạch song hùng đối đáp, th́ trận chiến vẫn diễn ra cực kỳ khốc liệt. Cả hai bên đều thiệt hại lớn lao: Ḱa khu quân Tống vây đội sói, đội sói chỉ c̣n đâu mươi con, đang chiến đấu tuyệt vọng. Cạnh đó xác quân Tống ngổn ngang, thương binh đang rên la. Ḱa, khu quân Tống vây đội hổ, đội hổ c̣n hơn hai chục con đang quay lưng lại với đội báo chống nhau với quân Tống. Khu này quân Tống chết quá nhiều, xác chết trải la liệt trên một băi rộng. Nhưng khu voi với trâu th́ quân Tống chưa làm chủ được. Trâu tuy không hung dữ, thiện chiến như voi, nhưng nhờ bọn Hổ-đói, Báo-mập, Gấu-lùn là những đứa trẻ điếc không sợ sấm, khi th́ leo lên cây chỉ huy, khi th́ bám hai tay vào hông trâu, mà ẩn thân dưới bụng trâu, thành ra quân Tống không hạ được một đứa nào cả. Khu này quân Việt Việt đang thắng thế.

Quân Tống quá đông, ào ạt vào trong chiến lũy, tràn ngập khắp nơi, chúng phóng hỏa đốt doanh trại, nhà cửa. Cả một vùng. lửa bốc cháy, khói đen ngập bầu trời trong tiếng thú gầm, tiếng trâu rống, tiếng trống thúc, tiếng lệnh kêu đến độ không ai có thể nghe được tiếng người bên cạnh nữa.

Quân Việt chiến đấu trong tuyệt vọng.

Bỗng quân Tống ở phía ngoài chiến lũy la hoảng lên, làm Yên Đạt phải quay lại nh́n. Bất giác y nổi gai ốc: Kị binh Đại-Việt xuất hiện thế như thác đổ, dàn thành một tuyến dài đánh từ Tây sang Đông, cắt đứt trận tuyến phía ngoài chiến lũy của Tống. Quân Tống chưa kịp phản ứng, th́ kị binh lại từ Đông đánh quặt về Tây. Thế là quân Tống bị cắt làm ba đoạn, một đoạn trong chiến lũy, một đoạn bị đánh tan, và một đoạn về phía Phú-lương. Hiệu binh Thiên-trường đang đuổi theo cánh quân này. Yên Đạt nghiến răng tức giận:

– Tổ bà nó, cả hiệu Thiên-trường chưa quá vạn người, trong khi bên ḿnh có tới ba vạn mà bỏ chạy như vịt thế kia th́ nhục thực!

Nhưng Yên Đạt quên rằng trong ba vạn quân bỏ chạy đó, th́ đa số thuộc các chỉ huy tân đằng hải từng tham chiến cuộc tấn công ḍ dẩm, cuộc đốt chiến lũy. Trong mỗi chỉ huy năm trăm người, phân nữa chết, một phần bị thương, nên nay chúng thấy quân ḿnh bị cắt làm ba bởi đội kị binh mạnh như hùm như hổ, th́ ba hồn bẩy vía thăng thiên, chúng bỏ chạy lấy thân.

Đúng theo binh pháp của Tống, khi bị đánh khúc giữa th́ khúc đầu ở trong chiến lũy với khúc sau phải đánh kẹp lại, bao vây kị binh lại. Khốn nhưng quân Tống trong chiến lũy đang phải đối đầu với hai hiệu binh, trong đó hiệu Bổng-nhật cực kỳ thiện chiến tinh nhuệ. C̣n khúc sau, th́ lại hè nhau bỏ chạy về phía Phú-lương mất.

Kị binh Việt bỏ không đuổi khúc sau, mà đổi thế trận đánh bịt hậu tiền quân đang ở trong chiến lũy. Quân Tống kinh hoàng, hàng ngũ rối loạn, nhưng Yên Đạt là tướng tài. Y chia quân làm hai quay lưng lại với nhau mà chiến đấu trong tuyệt vọng. Y ra lệnh cho các tướng:

– Dù ǵ, ta cũng đông gấp ba chúng. Ta chỉ dơ tay là chiếm được chiến lũy. Tiến lên!

Trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra.

Vua bà B́nh-Dương nghĩ rất nhanh:

– Nếu để hai bên chém giết nhau, ḿnh có diệt hết được mấy vạn quân Tống này th́ cũng phải hy sinh cả vạn quân. Chi bằng ta tha cho chúng về Bắc ngạn Phú-lương, rồi trấn ở Nam ngạn. Với số binh tướng c̣n lại, Yên Đạt không thể vượt sông được nữa.

Bà ra lệnh đánh chiêng thu quân. Quân sĩ hai bên cùng ngừng chiến rồi lùi lại. Vua Bà thủng thẳng tiến lên xá Yên Đạt một xá:

– Yên tướng quân vẫn mạnh giỏi a! Nghĩ lại cuộc đời thực ngắn ngủi. Mới hôm nào chúng ta gặp nhau ở Biện-kinh, thế mà thoáng một cái đă mấy chục năm.

Ḷng Yên Đạt rối như tơ ṿ:

– Giữa chúng ta là tướng của hai đội quân thù nghịch nhau, ư vua Bà muốn ǵ đây?

Vua Bà mỉm cười, ngài vận nội lực nói lớn:

– Tướng quân là một anh tài tinh hoa của Tống. Chư quân đều là những người có ḷng son với xă tắc. Nhưng, tất cả bị đem sang xứ muỗi độc, nước độc này chỉ v́ cái tham vọng điên rồ của Vương An-Thạch. Bàn cho thực phải, với Tân-pháp của y, nếu cứ thong thả thi hành, th́ chỉ năm năm nữa nước sẽ giầu, binh sẽ mạnh vô cùng. Tống thiên tử chỉ việc ngồi trùm Hoa-hạ, ban phúc, ban lộc cho dân, th́ giang sơn Đại-Tống trở thành giang sơn Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang. Các nước nhỏ như Đại-Việt phải khuất thân quy phục. Thế mà v́ ngu tối, y xúi Hy-Ninh đế đem trăm vạn hùng binh sang đây. Nay trăm vạn không c̣n quá hai chục vạn, mà chư vị vẫn chỉ luẩn quẩn ở giải sông Cầu này. Nói đâu xa, tướng quân có mười lăm vạn binh, vượt sông xong mất bốn vạn, mà Đại-Việt chỉ mất có một vạn.

Bà chỉ vào Lư Đoan, Ngọc-Liên:

– Với cái chiến lũy nhỏ bé này, mà sau hai trận thăm ḍ, đốt chiến lũy; bên Đại-Việt không một người chết, chẳng ai bị thương mà tướng quân phải hy sinh đến hai vạn quân. Tướng quân sai Khúc Chẩn mang hai vạn binh triều về tái chiếm hậu cứ Phú-lương. Y bị con với dâu ta là Thiên-Thành, Cảnh-Long đánh tan. Bây giờ phía ngoài, trên vạn bị kị binh giết, ba vạn bỏ chạy về Phú-lương. Trong chiến lũy có ba vạn, nhưng chết hơn vạn rồi, phía sau bị kị binh đánh, phía trước bị hiệu Bổng-nhật, Trường-yên cản. Trường-bạch song hùng với chư đệ tử bỏ đi. Tướng quân nghĩ xem, liệu tướng quân có thể tiến về Thăng-long không? Huống hồ...

Vua Bà vẫy tay một cái, nỏ binh bắn lên trời một Lôi-tiễn. Lập tức xa xa tiếng trống thúc rộn ràng, tiếng trâu rống, tiếng quân reo vang dội. Bà mỉm cười:

– Tôi đă điều thêm hai hiệu binh Thanh-hóa, Nghệ-an về tiếp viện.

Bà ngừng lại cho Yên Đạt suy nghĩ:

– Tướng quân nổi tiếng là người thương yêu binh sĩ. Đằng nào th́ cái mộng đánh Thăng-long của tướng quân cũng hóa ra hư ảo rồi. Tiến lên chỉ làm cho binh tướng chết vô ích mà thôi. Vậy tốt hơn hết là bảo vệ lấy chủ lực. Vậy nếu tướng quân muốn, tôi sẽ mở ṿng vây cho tướng quân, để tướng quân rút về Phú-lương an toàn. Không biết tướng quân nghĩ sao?

– Thế c̣n quân của Thân Cảnh-Long chặn đường về Tống?

Yên Đạt đặt vấn đề: Liệu vua Bà có hứa rằng mở ṿng vây, cung cấp lương thảo cho chúng tôi trên đường rút quân không?

– Tôi hứa!

Vua Bà vẫy tay, một nữ binh chạy lại gần, ngài trao cho nữ binh này một binh phù:

– Người đem ra ngoài trao cho Vũ-kị đại tướng quân nói rằng có lệnh của ta, mở đường cho quân Thiên-triều lui về.

Yên Đạt nghe vua bà B́nh-Dương nói mà muốn nổi đóa. Bởi bà sai mở đường cho y rút quân, th́ rơ ràng y bị thua, bị nhục rồi, mà bà lại dùng chữ « Quân Thiên-triều » th́ là điều diễu cợt. Nhưng y phải nuốt giận.

Nữ binh cầm binh phù hiên ngang đi qua trận của quân « Thiên-triều », ra ngoài chiến lũy trao cho Hà Mai-Việt. Lập tức kị binh lùi lại dàn thành hàng dài thăm thẳm dọc con đường đi Phú-lương. Yên Đạt phất tay. Quân Tống vác xác đồng đội, vác thương binh, từ từ rời khỏi chiến lũy. C̣n y, tay y cầm kiếm cùng đội thân binh đứng cản hậu.

Trong khi quân Tống rời khỏi chiến lũy, th́ hai hiệu Bổng-nhật, Trường-yên cũng tập trung lại. Lư Đoan nói với tướng chỉ huy hiệu Trường-yên:

– Bọn Tống xảo quyệt không chừng, tôi phải đem hiệu Bổng-nhật chiếm lại chiến lũy Phú-lương, củng cố lại hệ thống pḥng thủ. Vậy huynh trấn tại đây thay tôi.

Hầu phất cờ ra lệnh. Sau trận chiến, hiệu Bổng-nhật tuy có bị tổn thất, nhưng đây là đạo quân tinh nhuệ, thiện chiến bậc nhất, nên tinh thần vẫn hùng tráng. Duy các đội thú binh th́ gần như tan ră hết. Mặc dù có kị binh dàn hai bên đường, hiệu Thiên-trường dàn ra ba khu đất trống; nhưng hầu ra lệnh cho hiệu Bổng-nhật đi sau đội trâu dàn trận bám sát quân Tống. Đội của Báo-mập đi bên trái với sư một, đoàn này đo Hùng Trí, Âu Lam chỉ huy. Đội của Gấu-lùn đi bên phải với sư hai, đoàn này do Hùng Tín, Âu Hồng chỉ huy. Đội của Hổ-đói đi trên đường với sư ba, đoàn này do quận chúa Ngọc-Liên chỉ huy. Vua bà B́nh-Dương, pḥ mă Thân Thiệu-Thái cùng các cao thủ phái Mê-linh theo sau đoàn này.

Lư Đoan hỏi vua bà B́nh-Dương:

– Tấu điện hạ. Ban năy điện hạ nói với Yên Đạt rằng ta có hai hiệu Thanh-hóa, Nghệ-an tiếp viện. Vậy hai hiệu đó đâu?

Vua Bà nói nhỏ vào tai hầu:

– Làm ǵ mà điều được hai hiệu đó đến đây mau thế? Trước khi đến đây, ta ban lệnh cho các xă tụ tập hoàng nam, trâu ḅ, trống chiêng lại; đợi khi có lệnh th́ cho hoàng nam reo, trống chiêng thúc, rúc tù và cho trâu ḅ rống để làm kế hư binh.

Khoảng hơn nửa giờ th́ tên quân Tống cuối cùng đă vượt phù kiều sang Bắc ngạn Phú-lương. Yên Đạt sợ quân Việt đuổi theo, y sai cắt phù kiều. Trong khi hiệu Bổng-nhật dàn ra đóng dọc chiến lũy th́ vua Bà truyền hiệu Thiên-trường vào các làng cùng với hoàng nam, hoàng nữ đẵn tre củng cố lại các hàng rào.

Chợt Vũ-kị đại tướng quân la lớn:

– Đoan đệ, Liên muội, sao rồi?

Lư Đoan, Ngọc-Liên đang nằm gục trên lưng voi. Ông tung ḿnh lên bành voi Lư Đoan đỡ hầu đem xuống. Trong khi vua bà B́nh-Dương đỡ Ngọc-Liên. Máu trong miệng hai người chảy dài trên môi, trên cổ. Cả hai người chỉ c̣n thoi thóp thở.

Pḥ mă Thân Thiệu-Thái nắm ấy tay Lư Đoan, vua bà B́nh-Dương nắm lấy tay Ngọc-Liên. Cả hai dồn chân khí ra để trị thương.

Hà Mai-Việt với Long-biên ngũ hùng thân với nhau như chân tay, ông hỏi viên tướng cận vệ của Lư Đoan:

– Quân hầu với quận chúa bị thương lúc nào vậy?

– Quận chúa bị Trường-bạch song hùng đánh trúng một chưởng bay tung đi đến hơn hai trượng. Nữ binh cứu được đem vào chiến lũy để dưỡng thương. Nhưng nằm nghe tiếng trống thúc, tiếng quân reo, quận chúa lấy khăn lau máu trên người, rồi gượng lên voi chỉ huy quân chống với giặc. C̣n quân hầu th́ bị trúng một Huyền-âm chưởng, nhưng may nhờ có hai con trâu đứng trước, nên chỉ bị nội thương nặng. Hầu giả vớ như không bị thương, gượng lên ḿnh trâu điều quân.

 Một lát sau, Lư Đoan tỉnh dậy trước, hầu ọe một tiếng, mửa ra hai bụm máu rồi hỏi trong cơn mơ mơ tỉnh tỉnh:

– Hà đại ca! Ngọc-Liên đâu rồi?

Quận chúa thở phều phào:

– Em đây. Anh có sao không?

– Anh hỏng mất rồi! Tạng phủ nát hết th́ sống sao được? C̣n em, em ra sao?

– Đau đớn khắp người, sức lực mất hết.

Hầu gượng ngồi dậy, rút trong bọc ra một tấm lụa, đó là tờ biểu hầu cùng quận chúa viết để dâng lên Linh-Nhân hoàng thái hậu, nhưng chưa kịp gửi đi. Bây giờ trong lúc âm dương cách trở, hầu trao mảnh lụa cho Hà Mai-Việt:

– Đại ca! Hai đứa chúng em đă cầm chắc cái chết trong tay, nên viết tờ biểu này dâng lên Thái-hậu. Vậy khi chúng em chết rồi, đại ca sai người đem về triều và tâu thêm rằng :

« Đứa em bất nghĩa, giữa đường nằm xuống, không tiếp tục cùng người chị bảo vệ đất nước. Mong được chị tha thứ cho ».

Vua bà B́nh-Dương, pḥ mă Thân Thiệu-Thái muốn nói mấy câu, nhưng hai vị đang dồn hết chân khí để giữ tính mệnh vợ chồng Lư Đoan, nên không thể mở miệng. V́ mở miệng ra, chân khí yếu đi, e tính mệnh hai người lâm nguy.

Hầu quơ tay nắm lấy vai quận chúa:

– Ngọc-Liên, trong tám năm chúng ḿnh làm vợ chồng, tâm đầu, ư hiệp. Chưa bao giờ chúng ḿnh nhăn mặt, nói nặng với nhau một câu.  

– Nhưng tiếc quá!

– Em tiếc ǵ? Ḿnh đă có với nhau hai mặt con, như vậy không đủ ư?

– Anh có nhớ không? Chúng ḿnh thường mơ rằng sau khi hết giặc, chúng ḿnh xin Thái-hậu cho phép, rồi ruổi ngựa đi thăm tất cả thắng cảnh của đất nước. Ngồi trên núi, bên suối, ven sông, em sẽ hát cho anh nghe.

Nói rồi quận chúa cất tếng hát. Đó là bài hát của vùng Kinh-Bắc mà quận chúa mới học được. Lúc đầu tiếng hát rất cao, rất trong, nhưng được ba câu th́ tiếng hát rời rạc, rồi từ từ im hẳn. Hầu kinh hoảng gọi lớn:

– Ngọc-Liên! Em ra sao?

Hẫu gượng ngồi dậy nghiến răng bế bổng quận chúa vào ḷng rồi nói trong hơi thở:

– Sống chúng ta... yêu nhau..., giữ nước... như chim liền cánh. Chết chúng ta chết bên...

Chữ « nhau » chưa ra khỏi miệng th́ hầu ngă xuống.

Đám trẻ mục đồng hét lên:

– Quân hầu! Quân hầu là anh bọn em. Chị Ngọc-Liên, chị là tiên nữ, chị không thể chết được!

Bọn trẻ khóc rống lên thảm thiết. Để cho chúng khóc một lúc vơi nước mắt rồi, vua bà B́nh-Dương an ủi chúng:

– Anh, chị của các con không chết đâu!

– Tâu bà, rơ ràng anh chị ấy chết rồi đây này!

– Anh chị ấy xuất hồn rời khỏi xác, rồi về với vua Hùng, vua An-Dương, vua Trưng. Các con không nên khóc. Khóc là hèn nhát, không phải con cháu thánh Gióng, vua Đinh.

Bọn trẻ nín khóc liền.

Ghi chú,

Hoài-hóa thượng tướng quân Trực-tâm hầu Lư Đoan tuẫn quốc năm 26 tuổi. Thiên-y, Đại-từ, Liên-hoa nhu mẫn quận chúa Trần Ngọc-Liên tuẫn quốc năm 25 tuổi. Sau khi hết giặc, triều đ́nh nghị công truy phong cho ngài chức tước như sau: Thiên-y, Ưu-dũng, Chí-nhân đại vương. Quận chúa được phong Nam-thiên, Liên-hoa, Đoan-nhu công chúa. Truyền lập đền thờ. Trải qua 918 năm, đến nay (1095) đền thờ của ngài vẫn c̣n tại làng Cẩm-chàng, xă Bồng-lai, huyện Quế-vơ, tỉnh Hà-Bắc. Độc giả muốn thâm cứu thêm về cuộc đời anh hùng của ngài, xin xem bài tựa NQSH quyển 1, phần 7.1.4.
 

 

Hết Hồi 50