Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ

HỐI 58

 

Quyển I

Quyển II

Quyển III

Quyển IV

Quyển V

 

In ra

 

 HỒI THỨ NĂM MƯƠI TÁM

Nguyên tổ họ Lư Hàn quốc

Hồi mới được Hưng Đạo vương nhận làm con nuôi, Dă Tượng vào sống trong vương phủ. Hằng ngày, các vương tử, quận chúa, gia tướng đều phải nghe gia sư, trưởng sử giảng sách. Một buổi, gia sư giảng về giai đoạn từ triều Lư chuyển qua Trần có đoạn:

Niên hiệu Kiến trung thứ nh́ (Đời vua Trần Thái tông, 1226) Đại đô đốc là Kiến b́nh vương Lư Long Tường cùng gia thuộc trên sáu ngh́n người bôn xuất. Không biết đi đâu.

Lư Long Tường là hoàng tử thứ 6, con vua Lư Anh Tông, do Hiền-phi Lê Mỹ Nga, sinh vào niên hiệu Chính-long Bảo-ứng thứ 12 (DL.1174, Giáp-Ngọ). Kiến Trung hoàng đế (tức Trần Thái tông) phong chức tước phong như sau:

Thái-sư Thương-trụ quốc,

Khai-phủ nghị đồng tam tư,

Thượng-thư tả bộc xạ,

Lĩnh đại đô đốc,

Tước Kiến B́nh vương.

Niên hiệu Kiến-trung thứ nh́ đời đức Kiến Trung nhà ta (1226 tức Trần Cảnh), tháng tám, ngày rằm, vương cùng gia thuộc hơn 6 ngàn người bôn xuất.

Bây giờ gặp Như Lan, chàng chắp tay vái:

– Th́ ra cô nương là quận chúa con của Kiến b́nh vương đấy. Vậy hiện vương gia ở đâu?

– Tại vùng Hoa sơn bên nước Cao ly.

– Xa quá! Quận chúa năm nay bất quá 19 hay 20 mùa xuân trên mái tóc. Mà vương gia ra đi đă 32 năm. Như vậy quận chúa sinh ra trên đất Cao ly. Thế mà quận chúa nói tiếng Việt văn chương muốn hơn gă mục đồng này.

Như Lan thuật:

Niên hiệu Kiến-trung thứ nh́ đời vua Thái-tông nhà Trần (DL.1226, Bính Tuất), lo sợ bị Thái-sư Trần Thủ Độ hăm hại, v́ vị thế trọng yếu của ḿnh:

– Là con vua Anh-tông, em vua Cao-tông, chú vua Huệ-tông.

– Thân vương duy nhất nắm quyền hành.

– Chức tước cực phẩm Thái-sư Thương-trụ quốc, Khai-phủ nghị đồng tam tư, Thượng-thư tả bộc xạ, lĩnh đại đô đốc.

Vương âm thầm cùng B́nh Hải công Lư Quang Bật từ căn cứ Đồn-sơn về Kinh Bắc, lạy ở lăng miếu Đ́nh-bảng. Lại đến Thái-miếu mang bài vị, các tế khí ra trấn Đồn-sơn, rồi đem hết tông tộc hơn 6 ngh́n người, xuống hạm đội ra đi.

Sau hơn tháng lênh đênh trên biển, th́ gặp băo. Hạm đội phải ngừng lại một đảo (Đài-loan?) rồi tiếp tục lên đường. Một trong các con của vương là Thế-tử Lư Đăng Hiền cùng vợ con ở lại đảo. Hạm đội lênh đênh trên biển một thời gian, th́ táp vào cửa Phú-lương giang, quận Khang-linh (Ong Jin-Gun) tỉnh Hoàng-hải (Hwang-hac) thuộc Bắc Cao-ly. Nơi hạm đội táp vào, dân chúng gọi là Nak-nac-wac có nghĩa là Bến của khách phương xa có đồ thờ cúng.

Theo gia phả của con cháu vương th́: Đêm hôm trước, vua Cao-tông (Kojong) của Cao-ly mơ thấy một con chim cực lớn bay từ phương Nam lại đậu ở bờ Tây-hải. Tỉnh lại, vua sai người tới đó t́m kiếm, th́ gặp hạm đội của Kiến-b́nh vương. Kiến-b́nh vương được bệ kiến. Vương dùng bút đàm với vua Cao-tông và các đại thần Cao-ly. Triều đ́nh Cao-tông đối xử với vương rất tốt, chu cấp lương thực. Cho làm nhà ở Ung-tân phủ Nam-trấn sơn (Chin-sang). Thế là mấy ngh́n người Việt trở thành thuyền nhân kiều ngụ tại Cao-ly.

Lư Long Tường cùng tướng sĩ, gia thuộc bắt đầu cuộc sống mới. Họ trồng trọt, đánh cá, chăn nuôi làm kế sinh nhai. Vương mở trường dạy học: Thi phú, lễ nhạc, tế tự, binh pháp, vơ thuật. Vương soạn sách Học vấn giảng hậu. V́ học tṛ đông, Vương cho xây Độc-thư đường, Giảng vơ đường. Đệ tử của Vương lúc nào cũng trên ngh́n người.

Tháng 7 năm Quư-sửu (1253) đời vua Cao-tông năm thứ 40, quân Mông-cổ xâm lăng Cao-ly, vượt Hỗn-đồng giang, chiếm Tây-hải, phá An-giang Tây-thành. Về mặt thủy, Mông-cổ chiếm các đảo Đại-thanh, Tiểu-thanh, Sáng-lân, rồi tiến chiếm Tây-đô (Giang-hoa). Thủ-đô Cao-ly bị đe dọa. Các tướng sĩ hầu hết bị tử trận.

Thấy t́nh h́nh Cao-ly nguy ngập, Kiến B́nh vương đến gặp Thái-úy (tướng tổng chỉ huy quân đội) là Vi Hiển Khoan, cố vấn cho ông về binh pháp Đại-Việt. Đích thân vương cỡi bạch mă chỉ huy cuộc giữ thành: Đắp thành cao lên, đào hào đặt chông quanh thành. Trong thành đào giếng để có nước uống, tích trữ lương thảo. Vương đem tất cả binh pháp Đại-Việt trong những lần đánh Tống, b́nh Chiêm ra giúp Cao-ly.

Đánh nhau suốt 5 tháng, quân Nguyên bị tuyệt lương thảo, bị chặn đường rút lui, xin hàng. Tết năm ấy, toàn Cao-ly mừng chiến thắng. Triều đ́nh khen ngợi Lư Long Tường, lấy tên ngọn núi ở quê hương vương là Hoa-sơn; phong cho vương làm Hoa-sơn tướng quân. Lại cho đổi tên ngọn núi nơi vương cư ngụ là Hoa-sơn. Nhà vua sai dựng bia ghi công vương trên núi Hoa-sơn, đích thân vua viết ba chữ Thụ hàng môn (Cửa tiếp thụ giặc đầu hàng)

Như Lan tiếp:

– Năm ngoái (1257), được tin Mông cổ đánh Đại Việt, phụ thân tôi lo lắng vô cùng. Người nói:

"Đất nước của chúng ta là đất nước của vua Hùng, vua An Dương, vua Trưng, chư vị tiên đế Tiêu sơn để lại. Họ Lư ta làm vua hay họ Trần làm vua cũng vậy thôi, miễn sao mang hạnh phúc cho trăm họ là được."

Người nhấn mạnh:

– Nay Mông cổ sang đánh, chúng sẽ tàn phá đến ngọn cỏ cũng không c̣n. Bố định mang hạm đội trở về Đại Việt tham chiến. Bố cần một gia tướng thân tín về nước thám thính t́nh h́nh. Nhưng các anh của con đều làm đại thần cho Cao ly cả rồi. Anh cả Lư Cán Đại lĩnh Đề-học nghệ văn quán, Kim-tử quang lộc đại phu. Anh thứ nh́ Lư Huyền Lương, Tham-nghị lễ tào, Chính-nghị đại phu. Anh thứ ba Lư Long Tiền lĩnh Chiêu văn quan đại học sĩ, Giám-tu quốc sử. (Tể tướng).

Người nh́n tôi than:

– Tại sao con không là con trai, để lĩnh nhiệm vụ này?

Tôi thưa:

– Ngày trước trong 162 tướng thời vua Trưng th́ có đến 99 nữ tướng. Con là con cháu của vua Trưng, tại sao con không làm được cái việc cỏn con này? Bố đừng coi thường con gái của bố.

Phụ thân tôi mừng lắm. Tôi thưa:

– Gịng họ Lư nhà ta từng có công chúa B́nh Dương, Kim Thành, Trường Ninh, Thiên Ninh, Đoan Nghi, một thời trấn ngự biên cương, khiến người Tống kinh sợ. Không lẽ bây giờ con không làm được việc này?

Nghe đối đáp giữa Dă Tượng với Như Lan, trong ḷng Thúy Hường ngùn ngụt hối hận:

Hỡi ơi, ḿnh chưa biết gốc tích Như Lan, đă tỏ vẻ ghen, thực đáng trách. Vả dù ǵ chăng nữa th́ Dă Tượng cũng là chồng của Thanh Ngoan rồi, ḿnh có ghen cũng vô ích, chỉ làm mất tư cách mà thôi. Nhưng liệu cô này có thực là gịng giống vua Lư không? Ta phải ḍ mới được.

Nàng nói với Như Lan:

– Quận chúa có nhớ hành trạng của các công chúa B́nh Dương, Kim Thành, Trường Ninh, Thiên Ninh, Đoan Nghi không?

– Cái chị xinh đẹp này thử tôi đấy à? Các công chúa ấy đều là tổ cô của tôi, mà tôi không nhớ hành trạng th́ phụ vương sẽ đánh đ̣n. Này nhé công chúa B́nh Dương khuê danh Mỹ Linh hạ giá với pḥ mă Thân Thiệu Thái; công chúa Kim Thành hạ giá với pḥ mă Lê Thuận Tông; công chúa Trường Ninh hạ giá với pḥ mă Hà Thiện Lăm. Cả ba công chúa đều là con của vua Thái Tông. Ba công chúa trấn ngự Bắc cương, đánh những trận kinh thiên động địa, khiến Tống bỏ ư định xâm lăng Đại Việt. Công chúa Thiên Ninh tức Bà Chúa Kho con vua Thánh Tông, gọi ba vị công chúa trên là cô. C̣n công chúa Đoan Nghi hạ giá với pḥ mă Trần Thủ Huy. Công chúa là sinh mẫu Thái sư Trần Thủ Độ, là cô ruột tôi.

Thúy Hường khen:

– Giỏi! Trí nhớ của quận chúa tốt lắm. Mời quận chúa nghe một bài hát này nghe.

Thúy Hường vẫy tay, Hoàng Hoa kéo nhị, Bạch Hoa vỗ trống cơm, Huyền Hoa đánh đàn đáy, Thanh Hoa thổi sáo, Hồng Hoa đánh đàn bầu, Tử Hoa đánh trống mảnh, Lan Hoa gơ phách. Nàng cất tiếng hát theo điệu ca trù:

Nực cười châu chấu đá xe,
Tưởng rằng chấu ngă, ai dè xe nghiêng
Thời Chiêu-Thắng (1), mùa Xuân năm Đinh Tỵ,(2)
Tống Thần-tông đem tướng sĩ Nam xâm.
Phong Quách Quỳ với Triệu Tiết, làm nguyên soái, cầm quân. (3)
Đến Như-nguyệt (4) vượt sông, như thác đổ.
Nam-quốc sơn hà, Nam đế ở,
Bắc-cương địa giới, Bắc vương cư.
Lũ giặc kia, bay dám đến đây ư?
Trận Cổ-pháp phơi thây dư chục vạn.
Bọn Miêu Lư, Lưu Mân, Trương Thế-Cự,(5)
Bị quần thoa, yếm thắm, đánh tan hoang.
Thương thay cái mộng họ Vương!(6)

Ghi chú

(1) Chiêu thắng, tức niên hiệu Anh Vũ Chiêu thắng thời vua Lư Nhân Tông.

(2) Đinh Tỵ, tức năm 1077.

(3) Quách Quỳ, Triệu Tiết, tướng tư lệnh, tư lệïnh phó quân Tống sang đánh Đại Việt.

(4) Như nguyệt một đoạn sông Cầu, nay thuộc Bắc Ninh, nơi ngài Lư Thường Kiệt làm pḥng tuyến chống Tống.

(5) Miêu Lư, Lưu Mân, Trương Thế Cự là các danh tướng Tống vượt qua chiến lũy Như nguyệt tiến về Thăng long bị công chúa Thiên Ninh đánh bật về Bắc Như nguyệt.

(6) Vương để chỉ Vương An Thạch, Tể tướng của vua Tống Thần Tông, chủ xâm lăng Đại Việt.

Thúy Hường hát xong, th́ Hoàng Hoa cất tiếng hát tiếp theo, biến bài ca trù thành điệu chầu văn. Hoàng Hoa vừa ngừng th́ Tử Hoa hát theo điệu Xẩm, rồi Lan Hoa hát theo điệu Quan họ. Năm giọng hát, theo năm điệu khác nhau làm Dă Tượng, Như Lan ngây ngất như người say rượu.

Thúy Hường hỏi Như Lan:

– Quận chúa có biết bài hát trên để ca tụng ai không?

Như Lan lại cười:

– Bài này do một danh sĩ làm để tụng công chúa Thiên Ninh. Công chúa là con vua Thánh Tông. Khi Quách Quỳ, Triệu Tiết sang đánh nước ḿnh, Thái úy Lư Thường Kiệt thiết lập ba ṿng đai pḥng thủ. Ṿng đai thứ nhất là các trang dộng Bắc biên. Ṿng đai thứ nh́ là pḥng tuyến sông Như nguyệt. Ṿng đai thứ ba bảo vệ Thăng long. Công chúa chỉ huy ṿng đai thứ ba. Quân Tống phá vỡ ṿng đai thứ nhất, thứ nh́, tràn về Thăng long như sóng vỗ. Ba tướng Tống là Miêu Lư, Lưu Mân, chỉ huy bộ binh, Trương Thế Cự chỉ huy Kị binh bị công chúa đánh bật về Như nguyệt. Hiện đền thờ công chúa ở Thị Cầu, Kinh Bắc.

Dă Tượng khen:

– Cô nương xứng đáng là cháu của các vị công chúa. Như vậy tại Cao ly lúc đầu có 6 ngh́n người Việt, nay sau 32 năm ắt thành một vạn không chừng. Trăm năm sau, ngh́n năm sau, hễ gặp ai họ Lư tại Cao ly th́ biết là con cháu của Kiến B́nh vương. Kiến B́nh vương là nguyên tổ gịng họ Lư tại Cao ly.

Như Lan lắc đầu:

– Tướng quân ơi. Phụ vương tôi không phải là gịng họ Lư đầu tiên tới Cao ly đâu. Trước phụ vương tôi, đă có một vị vương trốn khỏi Đại Việt kiều ngụ ở Cao ly rồi!

– Vị vương nào nhỉ?

Dă Tượng nặn óc suy nghĩ một lúc th́ nhớ ra:

– À tôi nhớ ra rồi. Tôi được gia sư trong phủ Hưng Đạo vương giảng cho nghe như sau:

"Vua Lư Nhân-tông không có hoàng nam, người nhận con của các thân vương trong hoàng tộc làm con nuôi. Năm Đinh Dậu (1117) nhận con của hầu Sùng Hiền, Thành Khánh, Thành Quảng, Thành Chiêu, Thành Hưng làm con nuôi. Sau truyền ngôi cho con của Sùng Hiền hầu là Lư Dương Hoán, tức vua Lư Thần-tông. Khi Lư Thần-tông băng, Thái-tử Thiên-tộ c̣n bế ngửa, triều thần muốn tôn con của Thành Quảng hầu là Lư Dương Côn lên nối ngôi. Cuộc tranh quyền trong gịng họ Lư diễn ra, sau vợ của vua Lư Thần-tông nhờ có t́nh nhân là Đỗ Anh Vũ giúp đỡ, mà loại hết các địch thủ. Năm Canh Ngọ (1150) nhân vụ chính biến, Cảm Thánh thái hậu mưu với t́nh nhân Đỗ Anh Vũ giết hết tông tộc của các hầu Thành Khánh, Thành Chiêu, Thành Hưng.

Bấy giờ con Thành Quảng hầu là Kiến Hải vương Lư Dương Côn (Lee Yang Kon) đang là đô đốc Thủy-quân, bèn đem gia thuộc xuống chiến thuyền lưu vong. Song không biết đi đâu (1150)".

Như Lan gật đầu:

– Kiến Hải vương Lư Dương Côn cùng hạm đội lưu lạc sang Cao ly.

Lư Dương Côn hiệu là Nguyên Minh, hoàng tử thứ ba con nuôi vua Lư Nhân Tông.

"Hậu đuệ đời thứ sáu của Lư Dương Côn là Lư Nghĩa Mẫn (Lee Unimin) trở thành nhân vật kiệt hiệt trong lịch sử. Bấy giờ Cao-ly đang ở dưới triều đại vua Nghị-tông (Ui-jiong 1146-1170). Nhà vua rất sủng ái Lư Nghĩa Mẫn, phong cho chức Biệt-trưởng. Nước Cao-ly trong thời gian này, phải chống trả với cuộc xâm lăng của Khiết-đan tức Đại-liêu, nên các vơ tướng nắm hầu hết quyền hành. Năm 1170 tướng Trịnh Trọng Phu (Jeong Jung-bu) chưởng môn một vơ phái, đảo chính vua Nghị-tông lập vua Minh-tông (Mycong 1170-1179). Trọng Phu bị các vơ phái, vơ tướng nổi lên chống đối. Lư Nghĩa Mẫn là người phụ tá đắc lực cho Trịnh Trọng Phu, đem quân dẹp các cuộc nổi dậy. Ông được thăng chức Trung-lang tướng, rồi dần dần thăng Tướng-quân, Đại-tướng quân (1173), Thượng-tướng quân (1174), cuối cùng là Tây Bắc bộ binh mă sứ (1178) (Tức Tư-lệnh quân lực miền Bắc Cao-ly). Năm 1179, một vơ quan khác là Khánh Đại Thăng (Kyung Dae-Seung) làm cuộc chính biến, giết chết Trịnh Trọng Phu, lên nắm quyền. Bấy giờ Lư Nghĩa Mẫn giữ chức H́nh-bộ thượng thư (1181) (Bộ trưởng Tư-pháp). V́ ông thuộc phe Trịnh Trọng Phu, nên bị nghi ngờ, chèn ép. Ông cáo quan về hưu.

Sau khi Khánh Đại Thăng chết, vua Minh-tông mời Lư Nghĩa Mẫn vào bệ kiến, được trao chức Tư-không, Tả-bộc xạ, Đồng-trung thư môn hạ b́nh chương sự tức Tể-tướng trong 14 năm (1183-1196).

Năm 1196, một phe vơ tướng do Thôi Chung Hiếu (Cho Chung Heon) cầm đầu làm cuộc đảo chính, giết Lư Nghĩa Mẫn. Ba con ông là Lư Chính Thuần, Lư Chí Vinh, Lư Chí Quang đều là tướng cầm quân, cũng bị giết chết. Quân phiến loạn chỉ tha cho người con gái ông là Lư Hiền Bật. Gịng họ Lư Tinh-thiện tưởng đâu tuyệt tự. Nhưng may mắn thay, gịng họ này c̣n kế tục là nhờ người anh Lư Nghĩa Mẫn và các con không bị hại.

Dă Tượng kéo mọi người trở lại:

– Quận chúa, thế rồi lư do nào vương gia lại cử quận chúa đi với sư phụ?

Như Lan chỉ sư Huệ Đăng:

– Người suy nghĩ một buổi rồi đồng ư.

"Vậy th́ thế này, ta gửi đại sư đi với con. Con chuẩn bị lên đường càng sớm càng tốt. Ta có tất cả 8 con trai. Trừ Long Hiền, đă có vợ có con. Vậy khi về nước con cùng sư phụ chú ư tuyển lấy bẩy lương gia thiếu nữ mang sang đây làm vợ cho các anh-em con. Không cần học giỏi, không cần dung nhan đẹp mà cần có khí phách nữ kiệt".

Chúng tôi dùng một con thuyền đi biển, thủy thủ đoàn gồm 10 người. Lênh đênh trên biển 21 ngày, khi về tới trấn Đông triều th́ gặp băo. Thuyền phải ẩn vào một ngọn núi nhỏ ven biển. Sư phụ để thủy thủ đoàn ở lại, rồi thầy tṛ lên đường về Thăng long. Giữa lúc đó th́ được tin Mông cổ bị Đại Việt phá.

Nói đến đây nàng nh́n Lư Long Vân:

– Trên đường từ trấn Đông triều về Tiên yên, chúng tôi gặp một toán thương nhân trang phục Tống không ra Tống, Đại lư không ra Đại lư, ẩn ẩn hiện hiện. Sư phụ nghi rằng đây là bọn gian tế Mông cổ. Người dẫn tôi theo dơi. Sau một tuần chúng tôi thấy họ không phải gian tế, mà là người Việt kiều ngụ trên đất Tống. Họ thuộc nhóm người Việt sống lâu năm tại Văn sơn, Khâu bắc. Họ về nước tuyển mộ người xung vào đạo nghĩa quân phục hồi triều Lư. Tôi ngay thật tự giới thiệu là con của Kiến b́nh vương Lư Long Tường, cháu vua Anh Tông. Họ rủ chúng tôi gia nhập vào lực lượng phục quốc này. Sư phụ đặt điều kiện: trong hoàn cảnh vàng thau lẫn lộn, người muốn gặp thủ lĩnh của nghĩa quân.

Ghi chú

Trong dịp thăm Hoa-sơn, Bắc Hàn năm 1981, tôi xin người đại diện tộc Lư cho phép được mượn thợ khắc vào một phiến đá bài thơ cổ phong bằng chữ Trung-quốc (Hán, Nho), đặt cạnh tấm bia trên, gọi là chút ḷng của người sau, tế người trước. Xin phiên âm như sau:

Điếu Kiến B́nh vương

Phúc tại Tiêu-sơn lĩnh,
Thất đại bôn Bắc Cao,
B́nh Mông danh vạn đại,
Tử tôn giai phong hầu.
Học phong nhân bất cập.
Vọng quốc hồn phiêu phiêu,
Kim tải quá bát bách,
Hà thời quy cố hương?

 

Cổng trong đền thờ Bà Chúa Kho (Công chúa Thiên-Ninh) tại Thị-cầu Bắc-ninh
 

Sau cổng trong tới tiền đ́nh đền thờ Bà Chúa Kho

(Ngài là người họ Lư, được hưởng phúc tại ngọn núi Tiêu-sơn. Kể từ vua Lư Thái-tổ tới ngài là đời thứ bẩy, phải bôn tẩu đến xứ Bắc Cao-ly. Nhờ chiến công đánh Mông-cổ, mà con cháu ngài đều được phong hầu. Ngoài ra, ngài là người đem học phong tới Cao-ly, công đức ấy không ai sánh kịp. Thế nhưng trải trên tám trăm năm, hồn ngài lúc nào cũng phiêu phưởng, không biết bao giờ được về cố hương ?).

Ngày nay trên ngọn đồi Julbang thuộc xă Đỗ-môn (Tô-mơ-ki) cách núi Hoa-sơn 10 cây số về phía Tây c̣n lăng mộ ngài và con, cháu cho đến ba đời. Trên Quảng-đại sơn có Vọng-quốc đàn, nơi cuối đời ngài thường lên đó, ngày ngày nh́n về phương Nam, ôm mặt khóc, tưởng nhớ cố quốc. Mỏm đá mà ngài đặt chân đầu tiên lên bờ biển Cao-ly, được gọi là Việt-thanh nham, tức đá xanh in vết tên Việt.

Trên Hoa-sơn c̣n rất nhiều di tích kỷ niệm huân nghiệp của vương. Khi đến Hoa-sơn hành hương, thay v́ chào nhau, du khách được hướng dẫn viên du lịch dạy cho nói câu: Hữu khách, Hữu khách, kỵ bạch mă. Nghĩa là Có người khách cỡi ngựa trắng, tức Lư Long Tường.

Tương truyền một đạo binh thiện chiến do Vương huấn luyện, trở thành đạo binh bảo quốc, đời nọ sang đời kia đều lấy tên là Bạch-mă. Hồi chiến tranh Việt-Nam (1960-1975) sư đoàn Bạch-mă có tham chiến, trấn đóng tại vùng Bồng-sơn, Quy-nhơn, B́nh-định.

Cho đến nay, gịng họ Lư Hoa-sơn truyền trải 28 đời. Tại Nam-hàn chỉ có khoảng hơn ngh́n hộ. Tại Bắc-hàn th́ đông lắm, không thống kê được. Lư tộc tại Nam-hàn, hầu hết họ là những gia đ́nh có địa vị trọng yếu về giáo dục, kinh tế, kỹ nghệ. Hồi 1953-1957, Tổng thống Lư Thừa Văn là cháu 25 đời Kiến b́nh vương.

Theo tấm bia trên mang tên Thụ-hàng môn bi kư, th́ Kiến B́nh vương Long Tường có nhiều con trai, tất cả đều hiển đạt. Không thấy nói tơí Lư Long Hiền, cùng tông tộc hơn 200 người ở lại đảo (Đài-loan ? ). Lư Cán Đại lĩnh Đề-học nghệ văn quán, Kim-tử quang lộc đại phu. Lư Huyền Lương, Tham-nghị lễ tào, Chính-nghị đại phu. Lư Long Tiền Giám-tu quốc sử.

Theo quan chế Tống, hồi đó th́ chức Chiêu-văn quan đại học sĩ, giám tu quốc sử là danh tự để chỉ chức Tể-tướng. Không biết quan chế Cao-ly có giống Tống không ? Nếu giống th́ Lư Long Tiền đă làm Tể-tướng.

Ngày nay, tại Bắc-hàn, cứ đến dịp tết Nguyên-đán, hậu duệ của Kiến B́nh vương Lư Long Tường khắp lănh thổ Đại-hàn đều kéo về Hoa-sơn để dự lễ tế tổ. Luật pháp Nam-Bắc Hàn đều cấm ngặt người Nam-Hàn du lịch Bắc-Hàn. Thế nhưng, hầu hết các hậu duệ tại Nam-hàn đă dùng phi cơ sang Trung-quốc, rồi từ Trung-quốc vào Bắc-hàn. Khi những hậu duệ Nam-Bắc Hàn gặp nhau, họ ôm nhau khóc nức nở. Sự kiện này chính phủ Nam-Bắc Hàn nhắm mắt lờ đi, v́ tộc Lư dù ở Nam hay Bắc họ đều giữ những chức vụ trọng yếu. Khởi đầu của cuộc tế, đánh chín tiếng trống, gọi là Tâm-thanh để mọi người cùng tưởng nhớ cố quốc. Theo gia phả của chi Thuận-xuyên, sở dĩ đánh chín tiếng, v́ muốn ghi lại triều Lư trải 9 đời vua, kể cả Lư Chiêu-hoàng.

Năm 1995, con cháu của Kiến B́nh vương Lư Long Tường, quy tụ hơn trăm người trở về Đ́nh-bảng, huyện Tiên-sơn, tỉnh Bắc-ninh hành hương lăng mộ tám vị vua triều Lư, tu bổ đền thờ Lư Bát đế, cùng dự lễ hội làng vào ngày rằm tháng ba Âm-lịch. Tại thiên chi linh, hẳn 9 đời vua triều Tiêu-sơn, cũng như Kiến B́nh vương Lư Long Tường đă thỏa nguyện: Những đứa cháu lưu lạc, nay trở về chầu tổ ».

Như Lan hỏi Lư Long Vân:

– Có đúng thế không?

Mặt Long Vân hănh diện:

– Không sai.

Thái tử tiếp chúng tôi rất niềm nở. Thái tử đem tập sách mỏng Tiêu sơn truyền phả ra đọc cho chúng tôi nghe. Chỉ mới nghe mấy câu sư phụ đă biết Thái tử không phải gịng giống Tiêu Sơn như tôi. Thái tử thuộc gịng dơi của bọn cướp Thân Lợi. Tuy nhiên trót vào hang hùm, sư phụ dặn tôi phải cẩn thận, bằng không khó thoát ra khỏi vùng Khâu Bắc, Văn Sơn.

Lư Long Vân giật bắn người lên hỏi sư Huệ Quang:

– Sao? Sao đại sư biết?

Sư Huệ Đăng cười mà không phải cười, sư đổi cách xưng hô:

– Chỉ có những ma vương, quỷ dữ mới tưởng rằng chúng sinh ngu muội cả. Này Thân thí chủ, ngay khi tới Khâu bắc bần tăng đă biết sự thực rồi. Những ǵ thí chủ đọc từ năy đến giờ là tṛ bịp bợm của tổ tiên thí chủ. Y là một tên thầy bói Thân Lợi. Vua Lư Nhân Tông không hề có cung nga nào sinh con tên Lợi cả. Chỉ có tên thầy bói tên Thân Lợi làm giặc bị giết mà thôi. Sau khi Thân Lợi bị chặt đầu, th́ đồ đảng của chúng chạy sang xin Tống giúp quân về làm loạn. Tống vốn kinh sợ binh lực Đại Việt trong thời Anh Vũ Chiêu Thắng nên không dám mó tay vào tổ ong. Nhưng họ muốn nuôi một nhóm gian tế Việt, để mai sau có dịp dùng đến. Họ cho chúng khu đất Khâu bắc, Văn sơn lập trại sinh sống.

Long Vân hừ một tiếng, nói tiếng Hoa:

– Đại sư biết rơ như vậy mà vẫn theo cô gia gần năm nay là v́ lư do ǵ?

Như Lan hừ một tiếng:

– Sao người ngu thế? Giữa hang hùm, th́ phải giữ thân, đợi ra khỏi hang hùm th́ tính tội gian nhân cũng chưa muộn.

Ghi chú,

Đoạn này Khâm định Việt sử thông giám cương mục chép như sau:

Người thầy bói tên Thân Lợi nổi loạn.

Tân Dậu năm thứ hai (năm 1141)

(Tống năm Thiệu Hưng thứ 11). Sai bọn Lưu Vũ Xứng đi đánh Thân Lợi ở Bồ dinh, bị thua trận.

Trước đây Thân Lợi tự xưng là con vua Lư Nhân Tông, đem đồ đảng đến châu Thái Nguyên, từ Tây Nông kéo ra, qua đất Lục Lệnh, vào giữ châu Thượng Nguyên và châu Hạ Nông. Y tụ tập những kẻ vong mạng, chiêu mộ thổ binh, định mưu nổi loạn. Lợi tự xưng là B́nh vương, lập hậu phi, phong vương hầu, ban quan tước cho bè đảng. Bấy giờ đồ đảng Thân Lợi chỉ chừng hơn một ngh́n người, đi đến đâu cũng nói phao lên rằng Thân Lợi giỏi thuật dùng binh, để bịp những dân ở các khê động nơi biên giới. Đâu đấy đều sợ hăi, không ai dám chống cự lại. Khi tin từ biên giới cáo cấp về, nhà vua sai Gián Nghị đại phu Lưu Vũ Xứng đi đường bộ, Thái phó Hứa Viêm đi đường thủy, đem quân đến đánh. Bộ tướng của Vũ Xứng là bọn Tô Tiệm và Trần Tiềm kéo quân đi trước. Gặp thủy quân Thân Lợi, hai bên giao chiến, Tô Tiệm thua, bị chết tại trận. Thân Lợi đắp ải Bác Nhự để chống lại quan quân. Vũ Xứng đánh hết sức mới hạ được. Khi Vũ Xứng kéo quân về đất Bồ dinh, Thân Lợi tung cả thủy quân ra đánh. Vũ Xứng thua, tướng sĩ chết đến quá nửa, phải rút về.

Lời bàn của Ngô Th́ Sĩ:

Nay xét: Năm Thiệu Hưng thứ 9 (1139) nhà Tống, Quảng Tây súy ty nói rằng: "Thời Lư Nhân Tông có người cung thiếp sinh được con trai, vua Nhân Tông không nhận. Khi Lư Thần Tông lên ngôi, người con ấy chạy sang nước Đại Lư, đổi họ là Triệu, lấy tên Trí Chi, tự xưng là Nam B́nh vương. Kịp khi Thần Tông mất rồi, hắn quay về nước muốn tranh ngôi với Lư Anh Tông. Anh Tông đem quân chống lại, Trí Chi cầu xin nhà Tống xuất quân cứu giúp. Súy ty đem sự đó tâu lên, nhưng vua Tống xuống chiếu từ chối. Vậy có lẽ Trí Chi với Thân Lợi cùng là một người: Khi tự giới thiệu ở Quảng Tây để xin Tống cứu viện th́ lấy tên là Trí Chi, và nói dối là con vợ lẽ Lư Nhân Tông để lừa gạt nhà Tống đấy thôi. C̣n xưng hiệu là Nam B́nh vương cũng là chứng cớ hợp với sử chép Thân Lợi tiếm hiệu là B́nh vương ; nhưng không biết được gốc ngọn của Thân Lợi ra sao.

Tháng 4, mùa hạ. Thân Lợi phá phủ Phú Lương. Nhà vua sai Đỗ Anh Vũ đi đánh: Thân Lợi thua chạy, Tô Hiến Thành đuổi bắt được Lợi.

Thân Lợi ra giữ Tây Nông, đem người các xứ Thượng Nguyên, Tuyên Hóa, Cảm Hóa, Vĩnh Thông... đánh phá phủ Phú Lương, chiếm phá phủ lỵ, rồi cùng với đồ đảng mưu cướp kinh đô. Nhà vua sai Anh Vũ đem quân đi đánh. Bấy giờ Thân Lợi tiến đóng ở Quảng Dịch, gặp quân Anh Vũ đánh kịch liệt, quân Lợi thua, chết không biết bao nhiêu mà kể. Đảng nó là Dương Mục thủ lĩnh châu Vạn Nhai, và Chu Ái thủ lĩnh động Kim Kê đều bị bắt. Thân Lợi trốn thoát chạy sang châu Lục Lệnh. Nhà vua lại sai Anh Vũ đi đánh, bắt được đảng Thân Lợi hơn hai ngh́n người làm tù binh. Thân Lợi chạy sang Lạng châu. Nhà vua xuống chiếu cho Tô Hiến Thành đuổi đánh, bắt được Thân Lợi, đưa sang đến quân doanh Anh Vũ, đóng cũi mang về kinh đô ; giao cho quan lại trị tội: chém Thân Lợi và những kẻ đồng mưu 20 người, c̣n th́ cứ theo nặng nhẹ mà trị tội.

(Quốc sử quán triều Nguyễn, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Chính biên, Q4, Viện sử học Việt Nam dịch chú giải, nhà xb Giáo dục 1998, trg 394-396)

Như Lan tiếp:

– Thân Lợi bị giết, con y là Thân Minh, dẫn tàn quân sang nương nhờ Tống. Tống ban cho vùng đất hoang làm nơi tá túc. Thân Minh cùng đồ đảng khai thác đất hoang, trồng cấy, chăn nuôi. Mười năm sau khu đất trở thành hai châu Văn Sơn, Khâu Bắc. Thân Minh thường đem cái chiêu bài phục hồi chính thống triều Tiêu sơn, sai bọn bộ hạ về nước, chiêu mộ con cháu triều Lư, bọn đầu trộm đuôi cướp, bọn vong mạng sang nhập bọn. Minh tổ chức:

Mười hộ là một cḥm,

Mười cḥm là một xóm,

Mười xóm là một hương,

Mười hương là một trại.

Trai gái từ 12 tuổi trở lên cứ 8 ngày làm việc, th́ hai ngày luyện tập vơ nghệ, binh bị. Dân chúng phải làm việc từ giờ Măo đến giờ Dậu (5 tới 19 giờ). Nhưng họ chỉ được chu cấp thức ăn vừa đủ no. C̣n bao nhiêu tài nguyên phải xung vào công khố. Thân Minh chết, con là Thân Anh kế nghiệp. Anh tổ chức hai châu Khâu Bắc, Văn Sơn như một nước. Cao nhất là Thân Anh, xưng Thái tử, dưới có Tể tướng, Lục bộ (Lại, Binh, Hộ, H́nh, Công, Lễ). Lại có cả Khu mật viện. Nội cung th́ có Tam cung: Chánh phi, Nguyên phi, Tây phi. Ngoài ra c̣n có lục viện. Tổ chức đó cho đến nay vẫn duy tŕ.

Như Lan cười chế nhạo:

– Tổ tiên Thái tử cai trị cực tàn ác. Dân chúng chịu không nổi, bỏ trốn bị bắt về không cần biết chính phạm, ṭng phạm cho xử cỡi ngựa gỗ hết.

Thúy Hường hỏi:

– Cỡi ngựa gỗ là h́nh phạt ǵ vậy?

Như Lan thuật:

– Bất kể tội nhân là nam, phụ, lăo, ấu đều bị h́nh binh trói trong tư thế chân tay dang thẳng ra trên một tấm ván có bốn người khiêng. H́nh binh khiêng đi từng xóm một, đánh trống họp dân chúng lại xem hành h́nh. H́nh binh đánh ba tiếng trống, ba tiếng thanh la, lại xẻo một miếng thịt. Một h́nh binh khác cầm cây gậy đầu quấn dẻ, nhúng vào cái vại pha muối với vôi quét lên vết thương. Mỗi ngày h́nh binh chỉ xẻo mười miếng thịt thôi. Cứ như vậy cho đến khi phạm nhân chết th́ xác vứt xuống một chuồng hôi (cầu tiêu) làm phân bón.

Như Lan cười khúc khích, nàng tiếp tục gọi Long Vân là Thái tử để chế diễu:

– Trong khi sư phụ với tôi ở Khâu bắc, Văn sơn th́ người của Thái tử với Mông cổ qua lại nườm nượp. Sư phụ tôi đă bắt sứ giả của Mông cổ tra khảo, th́ biết rằng Thái tử ước mong được phong làm An Nam quốc vương. Thái tử hứa rằng: nếu được phong làm An Nam quốc vương, Thái tử sẽ tích trữ lương thảo, huấn luyện sĩ tốt, chuẩn bị sẵn chờ khi Mông cổ mang quân đánh Đại Việt th́ Thái tử đem bộ hạ đi tiên phong. Vừa rồi Thái tử gửi một vạn bộ binh, hai ngh́n kị binh theo Mông cổ vào cướp phá Đại Việt. Trong trận Đông bộ đầu đám thổ phỉ này nhanh chân chạy trước. Chúng cướp gái đẹp, lương thảo, trâu ḅ, lừa ngựa không đến mấy vạn. Đích thân Thái tử chỉ huy thổ phỉ bắt không biết bao nhiêu ca kỹ đem về Văn sơn. Ngột Lương Hợp Thai bắt Tô lịch thất tiên, giao cho Thái tử đem về Văn sơn cung phụng. Thái tử hối lộ vàng, ngọc cho Ngột Lương Hợp Thai để y xin với Hốt Tất Liệt cho Thái tử làm An Nam quốc vương. Y đồng ư, y ra lệnh cho Thái tử yết kiến Hốt Tất Liệt để nhận sắc phong. Sư phụ tôi muốn nhân dịp này thoát khỏi vùng Khâu bắc, Văn sơn, nên người thuyết Thái tử rằng:

Muốn Hốt Tất Liệt nể, th́ Thái tử phải tỏ ra có thực lực. Thái tử phải mang sư phụ tôi theo, rồi nói cho Hốt Tất Liệt biết rằng: Khi Mông cổ tái nhập Đại Việt, ngoài quân của Khâu Bắc, Văn Sơn ra Thái tử c̣n một lực lượng 6 ngh́n thủy quân với hai hạm đội hiện ẩn ở Cao ly. Cả hai nơi cùng kéo quân về làm tiên phong cho Mông cổ. Mông cổ chỉ có bộ binh, kỵ binh, họ rất yếu về thủy quân. Nay họ được 6 vạn thủy quân của Thái tử th́ việc Thái tử muốn được phong làm An Nam quốc vương đâu có khó ?

Long Vân càng nghe nói, càng tỏ ra bực tức. Như Lan tiếp:

– Thái tử dẫn sư phụ tôi theo cùng Ngũ hổ tướng tới Côn minh yết kiến Ngột Lương Hợp Thai. Giữa lúc đó tên gian tế Trịnh Ngọc trở về báo cho Ngột Lương Hợp Thai biết rằng cống vật là 7 cô gái Việt đẹp như tiên nga bị Hoa sơn ngũ hiệp cướp mang đi. Y ra lệnh cho Thái tử phải đi bắt lại. Thái tử líu ríu tuân lệnh, dẫn Ngũ hổ tướng đi Ô Giang. Y tăng viện cho Thái tử vợ chồng tên gian tế Trịnh Ngọc và thằng con tên Trịnh Long. Biết rằng khó địch lại Hoa sơn ngũ hiệp, Thái tử bầy ra cuộc đánh thuốc mê, bất chấp sư phụ tôi phản đối.

– Tôi làm ǵ có thuốc mê mà đánh. Người đánh thuốc mê là gă Trịnh Ngọc.

Như Lan cười chế nhạo:

– Thái tử khoe rằng Thái tử có Ngũ hổ tướng, vô địch thiên hạ, trung thành. Nhưng Thái tử đâu biết rằng họ vốn là hậu duệ của các Tiên đế triều Lư chính tông. V́ họ nghe lời bịp bợm của Thái tử, mà bỏ nước sang nhập đảng cướp. Biết bị lừa, họ cắn răng làm thân Câu Tiễn qua ngày, chờ dịp giết Thái tử để trừ cho Đại Việt một tên tướng cướp. Sư phụ tôi biết thế, nên đă âm thầm bàn với họ, thu họ làm đệ tử. Cho nên hồi năy, khi đấu với Dă Tượng, họ vờ dùng nội lực tự hất văng đao của họ đi. Họ chịu để Dă Tượng điểm huyệt. Chứ bản lĩnh họ cao thâm khôn lường.

Nàng bĩu môi khinh rẻ:

– Thôi, bây giờ Thái tử hăy trở về với ông tổ trộm trâu của ḿnh đi. Thái tử không nên, không thể mạo nhận họ Lư của tôi nữa. Hăy nhận họ Thân, nhận ông tổ Thân Lợi trộm trâu.

Nàng cười lớn chỉ vào mặt Long Vân:

– Này tên trộm trâu con, hôm nay mi đừng ḥng trốn thoát tay bản cô nương. Mi muốn chạy ư? Khó lắm.

Nghe Như Lan thuật, bây giờ Thanh Hoa mới hiểu rơ sự thực. Nàng nhủ thầm: ḿnh không biết chân tướng cái con Như Lan, mà đă chửi nó. Cũng may nó chưa lấy tính mạng ḿnh.

Long Vân ra lệnh cho Ngũ hổ tướng:

– Năm vị tướng quân của ta đâu? Mau ra tay.

Nhanh như chớp, hổ tướng Lư Kiệt đứng dậy:

– Tuân chỉ điện hạ.

Nói xong y túm lấy hai tay Long Vân bẻ quẹo ra sau, rồi dùng sợi dây đeo sau lưng trói y lại. Long Vân quát:

– Các người phản ta ư? Ta sẽ cho h́nh binh đem cả nhà người ra xử cỡi ngựa gỗ.

Hắn kêu lớn:

– Phu nhân Trịnh Ngọc đâu, mau cứu giá.

Có tiếng nói trong trẻo vọng vào:

– Đất này là nơi nào mà bọn gian nhân Mông cổ có thể lộng hành ?

Vù, vù, vù, ba thân người từ ngoài bay vào, rơi ngay cạnh bàn. Dă Tượng nh́n lại th́ ra vợ chồng gă Trịnh Ngọc và đứa con bị điểm huyệt nằm thẳng cẳng. Rồi Vương Kiên xuất hiện với phu nhân là Minh Anh, Kim sơn tam kiệt.

Giữa lúc đó một người từ trên mái nhà đáp xuống nhẹ như chiếc lá. An Nhất, An Nhị đồng xuất chưởng tấn công người kia. Người kia cười một tiếng, đẩy chưởng của An Nhất vào chưởng của An Nhị. Bùng một tiếng, anh em họ An bật lui trở lại. Người kia nói tiếng Hoa vùng Thục:

– Xin lỗi Kim Sơn tam kiệt. Chúng ta là người nhà cả mà.

Nghe tiếng người ấy nói, Dă Tượng cảm thấy ấm áp trong ḷng, v́ y chính là Nguyễn Địa Lô.

Dă Tượng ôm chầm lấy Địa Lô:

– Chú năm! Em sang đây bao giờ?

Dă Tượng đi một ṿng giới thiệu:

– Người này là em kết nghĩa của tại hạ.

Mọi người nh́n Địa Lô: dáng người phong lưu tiêu sái, da trắng môi hồng, như cây ngọc trước gió. Chàng nói với Dă Tượng:

– Anh cả! Em tới đây đă hai ngày, t́m anh khắp nơi hôm nay mới thấy.

Như Lan, Thúy Hường thấy dung quang của Địa Lô, bất giác cả hai cùng nghĩ thầm:

– Ôi! Tại sao trên đời lại có người uy vũ, khôi ngô thế kia?

Địa Lô chắp tay vái Vương Kiên, chàng nói tiếng Hán vùng Thục:

– Vương đại nhân! Từ Đại Việt xa xôi, tại hạ đă nghe danh đại nhân như sấm nổ bên tai. Nhưng mấy hôm nay đi t́m nghĩa huynh khắp vùng Kim sa giang, Trường giang, thấy tướng binh hùng tráng, kỷ luật, dân chúng yên vui, tại hạ thầm phục đại nhân quả có tài như Gia Cát Vũ hầu. Bái phục, bái phục.

– Đa tạ Đô thống quá khen.

Có tiếng Nhất Hổ rên v́ đau nhức. Địa Lô đến bên Nhất Hổ chẩn mạch:

– Cả hai xương ống quyển trái bị anh Dă Tượng dùng nội lực trấn gẫy. C̣n ống quyển phải chỉ bị dập bắp thịt thôi. Đại sư Huệ Đăng đă bó cho, nhưng không đúng khớp, v́ vậy Nhất Hổ mới bị đau đớn. Nếu không trị ngay, th́ chân trái bị úng máu, phải cắt đi.

Chàng móc trong bọc ra một hộp kim, tay gỡ hai thanh gỗ bó chân Nhất Hổ, rồi dùng kim châm vào huyệt Thần môn, Đại lăng:

– Tôi dùng hai huyệt này để trấn tĩnh thần trí cho huynh đă.

Thấy thủ pháp của Địa Lô, đại sư Huệ Đăng biết đây là danh y. Ông chắp tay:

– Xin Đô thống ra tay tiên cứu cho đệ tử của bần tăng.

Địa Lô mỉm cười, nụ cười tươi như hoa:

– A Di Đà Phật. Bây giờ đệ tử phải dùng kim làm tê ống quyển của Nhất Hổ, sau đó dùng dao mổ cho máu bầm chảy ra, bấy giờ mới bó xương được.

Rồi chàng dùng kim châm vào huyệt Dương lăng tuyền, Âm lăng tuyền, Tam âm giao, Huyền chung; lại dùng ngón tay búng kim liên tiếp. Một lát, chân Nhất Hổ hoàn toàn tê; chàng lấy con dao trong bọc rạch chỗ dập, máu tím tuôn ra chan chứa. Đợi máu tím ra hết, chàng dùng thuốc cao dán lên, rồi quấn vải quanh vết thương. Cuối cùng dùng hai thanh gỗ nhỏ bó lại và nhổ kim ra.

Mặt Nhất Hổ tươi hồng trở lại:

– Đa tạ Đô thống.

Trong khi Địa Lô chữa trị, ngươi người mở to mắt ra nh́n thủ pháp của chàng, mà từ trước đến nay họ chưa từng nghe, chưa từng thấy.

Vương Kiên hất hàm hỏi Long Vân:

– Tên mặt dơi, tai chuột kia. Tổ tiên nhà mi được Đại tống ban cho hai châu Khâu Bắc, Văn Sơn làm chỗ dung thân, trải đă 5 đời. Thế mà bây giờ mi lại phản triều đ́nh, theo Mông cổ, mưu đánh phía sau Tống. Mi thực là bọn rắn rết, không thể nào tha thứ.

Nói dứt Vương hô:

– Đem chúng ra chặt đầu.

Long Vân kinh hoảng, nói với Dă Tượng:

– Trăm lạy tướng quân, ngh́n lạy tướng quân! Bề ǵ tôi với tướng quân cũng là người Việt. Nếu được ân xá tôi xin đầu hàng triều đ́nh. Tôi thề đem hai châu Khâu bắc, Văn sơn sát nhập vào cương thổ Đại Việt. Tôi xin đem tất cả lực lượng bộ binh, kỵ binh đi tiên phong đánh Mông cổ. Chứ tướng quân giết cái mạng kiến ruồi này, tối vô ích.

Địa Lô nói với Vương Kiên:

– Vương Tiết độ sứ. Xin Tiết độ sứ giao bọn này cho anh em tôi. Anh em tôi phải dùng bọn chúng th́ mới b́nh định được các châu Khâu bắc, Văn sơn.

Vương Kiên nói với Dă Tượng:

– Trần tướng quân! Long Vân là khâm phạm của Đại Việt, xin để Đại Việt xử chúng. Hai châu Văn sơn, Khâu bắc trước kia, khi th́ thuộc Tống, khi th́ thuộc Đại lư. Bây giờ dân chúng trong hai châu toàn người Việt. Vậy xin tướng quân dẹp bọn thổ phỉ Long Vân, rồi tổ chức cai trị. Tống không biết đến bọn mặt dơi tai chuột này.

Về tới dinh tổng trấn Vương Kiên nói với Dă Tượng:

– Cứu binh như cứu hỏa. Bây giờ tên Long Vân bị cầm tù. Ngũ hổ tướng của hai châu Khâu bắc, Văn sơn đă trở về với Đại Việt. Trần tướng quân có thể điều quân từ Đại Việt sang chiếm ngay hai châu này không? Để lâu e sinh biến.

Dă Tượng chắp tay:

– Đa tạ Vương Tiết độ sứ.

Trở về khoang thuyền trên bến Bồ lăng, Dă Tượng, Địa Lô, cùng Thúy Hường họp với đại sư Huệ Đăng, Lư Như Lan, thiết kế b́nh định hai châu Khâu bắc, Văn sơn.

Từ lúc Địa Lô xuất hiện, hai nàng Thúy Hường, Như Lan cảm thấy trong ḷng bừng bừng lên một niềm vui, khó diễn tả. Hai nàng luôn t́m cách đi cạnh, hay nói truyện với chàng.

Khi Vũ Uy vương sai Dă Tượng, Thúy Hường đi sứ, vương chỉ tiên liệu việc đàm phán, không dự trù đến vụ hai châu Khâu bắc, Văn sơn. Nay phải quyết định một việc quá lớn, Dă Tượng hơi bỡ ngỡ. Nhưng nhớ lại khi ban lệnh Vũ Uy vương có nói dặn:

"Con là con của Hưng Đạo vương. Con là cháu ta. Con là tướng Tổng lĩnh ngưu binh. Cấp bậc của con là Đô Thống. Khi con rời đây th́ con là khâm sứ, con có toàn quyền thay triều đ́nh quyết định mọi t́nh huống".

Trong thời gian qua, Dă Tượng đă đọc Lục thao, Tam lược, Tôn Ngô binh pháp, Thánh Thiên binh pháp, chàng có đầy đủ kiến thức của một đại tướng quân. Tuy vậy chàng chưa dám quyết đoán. Bây giờ có Địa Lô, chàng hỏi:

– Em nghĩ ḿnh phải làm ǵ bây giờ ?

– Anh không nhớ Hưng Đạo vương đă dạy hay sao ?

– Vương dạy nhiều, mà anh nhớ chẳng bao nhiêu.

Địa Lô dùng lăng không truyền ngữ rót vào tai Dă Tượng:

– Em nhắc lại cho anh nghe này:

"Phàm khi bàn về quốc sự , dù tài trí, dù thông minh, không bao giờ nên quyết đoán môt ḿnh. Mà cần phải tham vấn nhiều người".

– À anh nhớ rồi.

– Anh có nhớ, trong khi Mông cổ tấn công B́nh lệ nguyên, Cụ bản, Phù lỗ ; các Ngưu tướng tuy là những trẻ con 12-13 tuổi, nhưng cũng được các tướng Lê Tần, Phạm Cụ Chích, Trần Tử Đức mời họp tham mưu, rồi tham khảo ư kiến. Ư kiến các Ngưu tướng rất lợi hại. Từ kinh nghiệm đó anh phải tham khảo ư kiến sư Huệ Đăng trước.

Dă Tượng cung cung kính kính hỏi sư Huệ Đăng:

– Thưa Đại sư, liệu ta có thể tin được Ngũ hổ tướng của Khâu bắc không ?

– Được ! Bần tăng đă âm thầm thu họ làm đệ tử rồi.

Chàng tham vấn Thúy Hường:

– C̣n em ! Em là Tá lĩnh. Em nghĩ sao ?

– Không cần phải nghĩ. Cứ lư mà suy: cả Ngũ hổ tướng đều đều thuộc là con cháu các vua Lư. Họ bỏ gia đ́nh, bỏ thân thuộc với tấm ḷng son mong phục hồi tiền triều, không ngờ bị lừa. Bây giờ họ như chim trong lồng được thả ra. Ta nên tin họ. Nhờ họ giúp b́nh định Khâu bắc, Văn sơn.

Như Lan đă hai lần thấy Thúy Hường tỏ vẻ ghen với ḿnh v́ Dă Tượng có những lời ngọt ngào với ḿnh. Bây giờ Địa Lô xuất hiện, nàng muốn ra khỏi cái ghen tương của cô ca nhi này. Nàng cần nói một vài câu, để lấp cái hố ngăn cách:

– Dù sao th́ họ Thân của tên Long Vân cũng có công khai hoang lập ra một vùng đất trù phú. Trong 20 vạn dân, th́ tông tộc họ Thân chiếm tới ba vạn. Cho nên, dù họ Thân trải mấy đời cai trị dân quá ác độc, ta nên mở cho con cháu họ một sinh lộ. Khi chiếm được hai châu, ta xin triều đ́nh ban lệnh đại xá cho họ Thân kể từ Thân Lợi cho đến nay. Nếu ai muốn giữ họ Lư, ta cũng cho.

Dă Tượng không ngờ Thúy Hường với Như Lan lại có những ư kiến hay như vậy.

– Về việc b́nh định.

Địa Lô nghị kế: Long Vân cũng như tiền nhân của y quá ác độc. Nếu nay vẫn cho y tồn tại, tiếp tục cai trị hai châu, th́ dân chúng vẫn khốn khổ. Tông tộc y vẫn bóc lột dân chúng. Vậy chúng ta đem Long Vân trở về, bắt y họp triều đ́nh, rồi ra một cáo tri năm điều, gọi là Ngũ sự.

Một là, tổ tiên Long Vân họ Thân chứ không phải họ Lư. Nay sự đă lộ, y không thể dối dân chúng nữa. Xin công bố sự thực. Long Vân trở lại họ Thân. Giải tán triều đ́nh gian dối, ác độc.

Hai là, triều đ́nh tại quốc nội, không c̣n là triều đ́nh nhà Lư nữa, mà là triều Trần. Trên có minh quân cai trị, trăm họ yên vui. Không c̣n cái gọi là chính thống phục hồi triều Lư nữa. Dân trong hai châu là dân Việt, không lư ǵ dân Việt cứ phải chống lại đất nước ḿnh. Vậy hai châu Khâu Bắc, Văn Sơn sát nhập vào cương thổ Đại Việt.

Ba là , dân chúng v́ nghe lời dối trá bỏ nước ra đi, ai cũng muốn trở về cố hương, vậy những người muốn ở lại hay trở về nguyên quán tùy ư.

Bốn là, ân xá tất cả tội trạng từ 7 đời trước cho họ Thân. Ân xá tội trạng cho dân chúng dù thành án hay chưa. Thả tất cả tù nhân.

Năm là, tha thuế trong một năm, xóa bỏ thuế c̣n thiếu trong những năm trước.

Thông thường mỗi ngày vào buổi tối, Dă Tượng đều viết tấu chương gửi cho Vũ Uy vương, báo cáo sự việc xẩy ra, rồi nhận chỉ thị do gửi tới. Nhưng hôm nay có nhiều biến cố quá, Dă Tượng để Địa Lô ngồi viết thay, phải suốt một ngày mới xong tấu chương, rồi sai chim ưng gửi về Khu mật viện Thăng long, Khu mật viện Bắc biên, và cho sứ đoàn.

Sáng sớm hôm sau, có chim ưng mang chỉ dụ của Vũ Uy vương:

"1. Dă Tượng làm chánh tướng. Địa Lô làm quân sư.

2. Vẫn để cho Long Vân làm Thái tử bù nh́n.

3. Đợi b́nh định xong sẽ đuổi y khỏi Văn Sơn, Khâu Bắc.

4. Kiềm chế y thực chặt. Nếu y có hành vi ǵ gian dối th́ giết thẳng tay.

5. Đi đường tắt về Khâu bắc, Văn sơn ngay.

6. Sẽ có quân từ Bắc biên tiếp viện. Tránh đổ máu".

Dă Tượng, Địa Lô định họp mọi người, chuẩn bị lên đường th́ Hoàng Hoa gơ cửa vào pḥng. Nàng nói nhỏ:

– Hai vị tướng quân đang làm những việc quốc gia đại sự. Liệu những người xung quanh ta có thể tin được hết không ?

Dă Tượng giật ḿnh, v́ khi từ khi theo quân, các chúa tướng luôn nhắc nhở: phải đề pḥng cẩn mật. Hăy tưởng tượng lúc nào kẻ địch cũng ŕnh rập quanh ta. Thế nhưng từ hôm khởi hành, cạnh chàng chỉ có ḿnh Thúy Hường, th́ chàng không cần đề pḥng. Sau thêm Tô lịch thất tiên, mới đây thêm đại sư Hiện Quang, Lư Như Lan, rồi Khâu Bắc ngũ hổ tướng, quả thực chàng không nghĩ đến đề pḥng.

Dă Tượng dùng lối xưng hô b́nh dân:

– Cô thấy Dă Tượng có ǵ sơ hở, xin dạy dỗ cho.

– Bây giờ nhị vị tướng quân giả cùng cùng tôi lên bờ mua sắm. Rồi chúng ta nói truyện.

Hai người ra cầu bến th́ thấy Hồng Hoa đang nói truyện với Thúy Hường. Thúy Hường hỏi:

– Hai anh theo sư mẫu đi đâu đây ?

Địa Lô vui vẻ chỉ Hoàng Hoa:

– Sư mẫu muốn mua một vài thổ sản, để mai này gặp thầy Quốc Ninh, tặng thầy. Hai anh phải theo hộ vệ.

Lên khỏi thuyền, ba người đến góc chợ, vào một quán ăn. Hoàng Hoa gọi vài thức ăn. Rồi nàng hỏi:

– Chúng ta bị gian tế Mông cổ theo dơi, nhị vị tướng quân có biết không ?

Địa Lô kinh ngạc:

– Gian tế ? Có lư nào ?

– Đúng vậy. Này nhé, theo lời thuật của Lư Như Lan, th́ khi gă Long Vân tới Côn minh, Ngột Lương Hợp Thai sai y đem bộ hạ đi đoạt lại bọn tôi. Đây là công việc rất khó khăn, tại sao Ngột Lương Hợp Thai là tướng giỏi, biết ḿnh, biết người, mà lại sai vợ chồng tên Ngọc đi ; trừ vợ y biết vơ, c̣n y với con y chỉ là cái bị thịt. Sai y đi thêm vướng chân, vướng tay ? Một điều ta phải nghi.

Dă Tượng than:

– Chết thực !

– Chúng ta đi lễ đền Tam anh, người ngoài tuyệt không ai biết. Thế mà tại sao bọn Trịnh Ngọc biết, biết rất chi tiết để dẫn bọn Long Vân đến phục sẵn tại đền. Ban nẫy y chối rằng y không có thuốc mê. Đánh thuốc mê là tên Trịnh Ngọc. Mà tên Trịnh Ngọc đâu có lén bỏ thuốc độc vào thức ăn ? Vậy có thể chính người ḿnh bỏ thuốc độc chứ không phải bọn Long Vân, Trịnh Ngọc. Hai điều ta phải nghi.

Dă Tượng rùng ḿnh:

– Chết thực. Có lẽ khi Hoa sơn ngũ hiệp thả vợ chồng tên Ngọc ra, chúng biết rồi theo dơi chăng ?

Địa Lô lắc đầu:

– Hoa sơn ngũ hiệp thả vợ chồng tên Trịnh Ngọc ở Giang an. Chúng nào biết Ngũ hiệp đem Thất tiên đi đâu ? Từ Giang an đến đây cách mấy ngày đường. Chúng không đủ khả năng theo dơi. Đây chúng biết rất rơ anh đem Thất tiên đi lễ đền thờ Tam anh. Vậy phải có con rắn ẩn trong chúng ta, báo cho chúng biết.

Dă Tượng bàng hoàng:

– Tôi sẽ hỏi chi tiết đại sư Huệ Quang, Lư Như Lan, rồi khảo vợ chồng tên Ngọc th́ ra ngay.

– Phải như thế.

Sáng hôm sau, Dă Tượng, Địa Lô gặp riêng đại sư Huệ Quang với Như Lan. Chàng hỏi chi tiết về vợ chồng tên Ngọc, những liên quan với Long Vân. Kết quả:

"Khi Mông cổ chuẩn bị đánh Đại Việt, Hốt Tất Liệt đă cho Tế tác nghiên cứu rất chi tiết về binh lực, về tài nguyên. Hốt Tất Liệt từng nghe nói phụ nữ Việt nổi tiếng can đảm, nhưng cũng đẹp nổi tiếng trong lịch sử. Tế tác cung cấp tin tức rằng, những thiếu nữ đẹp nhất Đại Việt đều tập trung ở 36 Quán văn trong thành Thăng long. Bọn Tế tác chỉ biết có thế. Sau y được bọn mặt dơi tai chuột sang Vân Nam nói cho nghe rằng, trong các Quán văn tại Thăng long th́ bẩy ca kỹ nhan sắc diễm lệ mang tên Tô lịch thất tiên là của báu hiếm có trên đời. Tuy cả 7 đều đă là vợ của các nhân vật lỗi lạc, nhưng tuổi c̣n trẻ. Người lớn tuổi nhất là Hoàng Hoa mới 23, trẻ nhất là Lan Hoa mới 20. Hốt Tất Liệt ra mật lệnh cho Ngột Lương Hợp Thai, khi vào Thăng long, phải bắt hết những thiếu nữ đẹp, nhất là Tô lịch thất tiên. Cho nên vừa vào Thăng long, Ngột Lương Hợp Thai sai bọn du thủ du thực nghe ngóng, truy tầm. Biết cả Thất tiên ẩn ở Nghi tàm. Y sai một thiên phu vây bắt. Bắt được rồi y chiều chuộng cực kỳ, bố trí nữ tỳ hầu hạ; cử riêng vợ chồng tên Trịnh Ngọc cung phụng như những công chúa. Ngột Lương Hợp Thai dành Hoàng Hoa, Hoài Đô dành Bạch Hoa, A Truật dành Huyền Hoa. Sợ để Thất tiên ở Thăng long, sẽ bị quân Việt cướp lại, Ngột Lương Hợp Thai sai Lư Long Vân bí mật đem về an trí tại Khâu bắc, Văn sơn. Bẩy nàng tuyệt không biết ḿnh bị giữ ở đâu. Măi tới gần đây Ngột Lương Hợp Thai bị bại trận. Y nghĩ tới đem bẩy nàng dâng cho Hốt Tất Liệt. Y ra lệnh đem bẩy nàng về Côn minh. Hành tŕnh của vợï chồng tên Ngọc tuy bí mật, nhưng bị Tế tác của Tống biết được. Vương Kiên nhờ Hoa Sơn ngũ hiệp cứu ra.

Long Vân ước mong được Mông cổ phong cho làm An Nam Quốc vương. Ngột Lương Hợp Thai gọi y tới Côn minh chờ bái kiến Hốt Tất Liệt. Long Vân tới giữa lúc tên Trịnh Ngọc hớt hải báo rằng Thất tiên bị Tống cướp mất. Ngột Lương Hợp Thai sai Ngọc đi cướp lại, với sự hỗ trợ của Long Vân.

Dọc đường Như Lan thường thấy Trịnh Ngọc gặp bọn phu xe chuyên chở nói truyện riêng. Song Huệ Quang, Như Lan không biết chúng trao đổi với nhau những tin ǵ. Cho đến mấy ngày trước tên Trịnh Ngọc ra lệnh cho Long Vân phục ở đền Tam anh hành sự".

Dă Tượng, Địa Lô cùng Ngũ hổ tướng Khâu bắc hỏi cung Long Vân. Y cũng không biết ǵ hơn, ngoài việc tuân lệnh tên Ngọc.

Dă Tượng, Địa Lô bàn với sư Huệ Quang và Như Lan. Sư Huệ Quang đề nghị:

– Nếu ta khảo vợ chồng tên Trịnh Ngọc th́ khó có thể t́m ra con rắn. Chi bằng ta cứ đem chúng theo, rồi theo dơi, th́ kẻ gian sẽ lộ mặt nạ. Việc quan trọng là b́nh định hai châu Khâu bắc, Văn sơn. Bây giờ bần tăng đem Như Lan, Long Vân, Ngũ hổ tướng đi trước bằng đường bộ. Đường này gồ ghề, nhưng là con đường tắt.Tướng quân đem Thất tiên với đám tên Ngọc đi sau bằng đường thủy. Đến Giang an th́ đổi đi bằng đường bộ về Chiêu thông. Từ Chiêu thông đi Khâu bắc không xa. Dọc đường ta âm thầm theo dơi hành động của chúng.

Địa Lô dặn ḍ sư Huệ Quang, Như Lan, Ngũ hổ tướng chi tiết những ǵ phải làm. Hôm sau cho lên đường.

Sáng sớm Dă Tượng nhận được lệnh của Vũ Uy vương:

Lệnh này chỉ ḿnh Dă Tượng, Địa Lô đọc, không cho thêm bất cứ ai biết. Chắc chắn gian tế không thể là sư Huệ Quang hoặc Lư Như Lan. Cần theo dơi Tô lịch thất tiên, kể cả Hoàng Hoa. Dọc đường t́m cách sơ hở để cho bọn Trịnh Ngọc trốn, rồi sai chim ưng theo dơi. Bọn Trịnh Ngọc là con mồi, theo dơi chúng sẽ biết được nhiều tin tức về phía Mông cổ.

Địa Lô bàn với Dă Tượng:

– Như vậy dĩ nhiên ḿnh không cho sư Huệ Đăng, Lư Như Lan biết đă dành, mà Thúy Hường cũng không thể cho biết lệnh này.

Vương Kiên cấp cho Dă Tượng, Địa Lô ba xe song mă. Vương lại cử Kim sơn tam kiệt dẫn đường. An Nhất đi trước, An Nhị đi giưă, An Tam đi sau. Thúy Hường xếp xe thứ nhất chở Dă Tượng, Tử Hoa, Lan Hoa và vợ tên Ngọc là Mỹ Liên. Xe thứ nh́ Đắc Lô, Hoàng Hoa, Bạch Hoa, Huyền Hoa tên Ngọc. Xe thứ ba Thúy Hường, Thanh Hoa, Hồng Hoa, và tên Long. Vợ chồng Trịnh Ngọc và thằng con bị xích chân tay.

Xe đi suốt một ngày, không có biến cố ǵ. Buổi chiều, tới thị trấn Hợp giang. Tại đây có một trại binh Tống. An Nhất đưa lệnh bài vữa Vương Kiên tŕnh cho trại trưởng, xin tá túc qua đêm. Trại trưởng là một Tá lĩnh tên Tô Kim. Tô Kim sai giam bọn tên Ngọc vào nhà tù. Mă phu th́ ngủ trong căn nhà của lính. Ba ba anh em họ An ngủ một pḥng số một. Bốn nàng Hoàng, Bạch, Huyền, Thanh ngủ pḥng số 2. Thúy Hường, với các nàng Hồng, Tử, Lan ngủ pḥng số 3. Dă Tượng, Địa Lô, gốc là mục đồng, ngủ ngoài trời đă quen, hai chàng mắc vơng ngủ trong góc vườn. Chỗ này có thể thấy động tĩnh toàn khu trại binh.

An Nhất hỏi Tô Kim:

– Tô Tá lĩnh, ban đêm mà trại binh không có người gác ư? Nhà tù không có người canh ư?

Tô Kim cười:

– Vùng này cách xa chiến trường tới hai ngày sức ngựa, nên chẳng cần canh gác nhiều chi cho quân sĩ mệt mỏi. C̣n an ninh ư, mấy chục năm nay chưa từng xẩy ra trộm cướp, v́ vậy trại binh chỉ cần đóng cửa, khóa lại là đủ.

Sau một ngày hành tŕnh vất vả, cơm chiều xong, mọi người lăn ra ngủ. Dă Tượng nghĩ thầm:

– Sao ta lại buồn ngủ quá thế này? Ôi! Không khéo tất cả chúng ta đều bị gian nhân đánh thuốc mê nữa rồi. Nếu tên Ngọc liên lạc với bọn gian tế, th́ chúng sẽ làm vào ban đêm. Ta mà ngủ th́ hỏng bét.

Nghĩ vậy chàng vận Vô ngă tướng thiền công. Phải mất ba ṿng Tiểu chu thiên, chàng mới thấy tỉnh. Kinh ngạc, chàng nghĩ thầm:

– Hôm bị đánh thuốc mê ở đền thờ Tam anh, ḿnh chỉ vận có một ṿng đă tỉnh. Sao hôm nay phải ba ṿng? Có lẽ thuốc hôm nay mạnh hơn chăng?

Lo cho Địa Lô, chàng khẽ hỏi:

– Chú năm, chú có thấy ǵ khác lạ không?

– Chúng ta bị kẻ gian trộn thuốc ngủ vào thức ăn. Đệ biết ngay từ đầu bữa cơm, nên đă uống thuốc giải. C̣n anh, anh dùng Vô ngă tướng thiền công nên vô sự phải không?

Dă Tượng phục tài của người em:

– Chúng ta chờ. Gian nhân sắp xuất hiện bây giờ đấy.

Chàng nằm yên, vận công luyện Vô ngă tướng thiền công. Đến canh hai, th́ cửa pḥng số 2 từ từ hé mở, rồi một bóng người xẹt tới trước cửa nhà tù. Dưới bóng trăng rằm chàng thấy rơ bóng đen là Thanh Hoa. Thanh Hoa móc trong túi ra con dao, nàng dùng dao cưa nhẹ vào khoen khóa. Thoáng một cái khoen khóa bị cắt đứt. Bên trong có tiếng vợ tên Ngọc:

– Phu nhân đấy phải không?

– Ừ, tôi đến cứu các người ra đây. Các người có bị khóa chân tay không?

– Không!

– Bây giờ các người trốn đi mau, xin Thái sư điều quân tới chiếm Khâu bắc, Văn sơn ngay. Bằng không tụi nó chiếm mất th́ khó đấy.

– Không có ngựa th́ trốn đâu thoát.

– Tất cả ngựa đều là ngựa kéo xe. Duy ba con của Kim sơn tam kiệt là ngựa chiến. Hăy lấy ba con ngựa đó mà chạy.

Ba tên họ Trịnh ṿng ra phía sau nhà tù. Dă Tượng gọi Địa Lô:

– Ta tri hô lên, bắt quả tang con gian phụ Thanh Hoa đi!

Địa Lô dùng lăng không truyền ngữ rót vào tai Dă Tượng:

– Bây giờ ta tri hô lên, bắt bọn họ Trịnh với Thanh Hoa th́ thực dễ dàng. Nhưng ta cứ để chúng trốn. Nếu chúng chạy trở lại Bồ lăng th́ ta dùng chim ưng báo cho Vương Kiên biết. Vương sẽ bắt chúng rồi chặt đầu. C̣n chúng chạy về phía Khâu bắc, ta báo cho sư Huệ Quang, sư sẽ bắt chúng. C̣n Thanh Hoa, ta lờ di. Không chừng c̣n có gian tế khác nữa. Qua câu nói của Thanh Hoa: xin Thái sư điều quân tới chiếm Khâu bắc, Văn sơn ngay. Bằng không tụi nó chiếm mất th́ khó đấy. Thái sư là ai? Có thể là Ngột Lương Hợp Thai không?

Chàng tiếp tục:

– Anh thấy không? Khắp nước đều nghe danh Tô lịch thất tiên! Nào là văn hay, chữ tốt. Nào là sắc nước hương trời. Nào là hoa tay đàn địch. Nào là cất tiếng ca như ngàn chim trời hót. Cả nước trân trọng, người người quư mến. Thế rồi một chốc, một lát trở thành đại phu nhân, sống trong nhung lụa. Trong lúc đất nước nghiêng ngửa bị giặc bắt, đáng lẽ phải tự tử để bảo toàn danh tiết, th́ lại thản nhiên đem tấm thân ngh́n vàng làm đồ chơi cho bọn rợ Thát đát. Đă thế mà lại nhẫn tâm dẵm lên giang sơn, đạp lên tổ tiên, đi làm gian tế cho giặc. Đúng là đồ nằm ngửa, đồ dâm bôn.

Địa Lô thiu thiu nhập vào giấc ngủ. Cả hai giật ḿnh thức giấc v́ tiếng ồn ào. Trong sân Tô Kim, ba anh em họ An, Tô lịch thất tiên, Thúy Hường đang đứng trước nhà tù. Tô Kim cầm hai cái khoen khóa nhà tù than:

– Gian nhân cứu ba tên tù phải có cái cưa thép rất sắc mới có thể cắt hai cái khoen lớn như thế này.

Kim sơn tam kiệt than:

– Ba tên tù lấy ba con ngựa của chúng tôi, vậy th́ tên cắt khóa chưa trốn đi. Nó quanh quẩn đâu đây thôi.

Tô Kim hỏi anh em Kim sơn tam kiệt:

– Có thể nào một trong các mă phu đă tham tiền, mà cứu bọn tù không?

Địa Lô xua tay:

– Tô tá lĩnh đừng nghi oan cho mă phu. V́ họ đều thuộc đạo Kỵ binh Bồ lăng, chưa từng quen biết ba tên tù này. Vả ba tên tù khi bị bắt, vàng bạc bị thu hết rồi, làm ǵ c̣n mà mua chuộc người?

Ba anh em họ An bực tức:

– Bây giờ không biết bọn Trịnh chạy theo đường nào mà bắt lại. Mất ba con ngựa quư thực khốn nạn.

An Tam chắp tay xá Dă Tượng:

– Chúng tôi được lệnh hộ tống tướng quân tới đây. Bây giờ chúng tôi đành đi xe ngựa về Bồ lăng. C̣n tướng quân với phái đoàn đi đường thủy ngược gịng về cảng Hợp thủy mất một ngày, nghỉ một ngày ở Hợp thủy, rồi đi Giang an. Đoạn này nước chảy gấp, nên phải đi mất một ngày. Tới Giang an sẽ lên bộ đi xe ngựa, vượt đường tắt tới Chiêu thông. Từ Chiêu thông đến Khâu bắc, Văn sơn không xa.

Thúy Hường thuê một con thuyền lớn. Chủ thuyền kiêm tài công, 6 tay chèo và ba người đầu bếp. Nghe nói thuyền đi Giang an th́ mừng ra mặt, v́ phải trải qua 7 ngày. Trong ba đầu bếp th́ một là vợ chủ thuyền, c̣n lại là hai thiếu nữ. Nàng để Dă Tượng, Địa Lô ở một khoang riêng. C̣n Hoàng, Bạch Hoa ở một khoang, Huyền, Thanh Hoa ở một khoang, Hồng, Tử Hoa ở một khoang. Nàng ở chung với Lan Hoa.

Thuyền chạy ngược gịng sông, nhưng lại xuôi gió, trên thuyền có hai cánh buồm nên đi rất nhanh.

Dă Tượng rủ Địa Lô, Thúy Hường lên trên sàn thuyền ngắm cảnh. Cả ba nói tiếng Việt với nhau, nên tài công ngồi trên cḥi cầm lái mà y không hiểu ǵ. Thuyền đi được một ngày, Thúy Hường chỉ vào con thuyền đang đi phía sau:

– Các anh có thấy điều ǵ lạ không?

Địa Lô gật đầu:

– Có! Một là thuyền này là thuyền chở hàng chứ không phải thuyền chở khách, nên thuyền khẳm. Hai là thuyền nhỏ hơn thuyền ḿnh, mà có đến ba cây buồm lớn, đáng lẽ họ vượt qua thuyền ḿnh dễ dàng, nhưng họ không vượt. Như vậy họ đang theo dơi ḿnh. Ba là các thuyền của người Hoa cũng như người Việt ḿnh, mũi thuyền luôn vẽ hai con mắt. Đây thuyền này vẽ vầng trăng khuyết lưỡi liềm.

Có chim ưng mang thư tới. Dă Tượng mở ra, không phải lệnh lệnh của Khu mật viện Thăng long, mà là chỉ dụ của Hưng Đạo vương cho Dă Tượng:

Con yên tâm, ta cũng như triều đ́nh theo dơi từng bước của con, sẵn sàng tiếp cứu con về mọi mặt. Phàm việc Quốc gia đại sự, việc ǵ cũng phải cân nhắc cẩn thận. Ả Thanh Hoa làm gian tế cho giặc, có thể chỉ ḿnh ả. Cũng có thể một hay sáu Hoa kia cũng làm gian tế. Cần trấn nhiếp tâm thần, coi như không biết ǵ, quan sát thực kỹ.