TI LIỆU Y HỌC

 

Bs. Trần Đại Sỹ

BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

BA

 
  1. Bệnh Bao Tử
  2. Bệnh Đi Dầm
  3. Bệnh Phong Thấp
  4. Bệnh Tiểu Đường
  5. Hổ Cốt Mộc Qua Tửu
  6. Phục Dương Đại Bổ Tửu
  7. Thần Kinh Suy Nhược
  8. Thập Thức Bảo Kiện Php
  9. Tr Hảo Lin(Hao Ling)
 

 

 

Institut Franco-Asiatique
French-Asiatic InstituteFrankoasiatisches Institut
Instituto Franco-Asiatico

5, place Flix Ebou
75012 Paris, France

Tl. 33.1. 43 07 51 46.
E-Mail: Ifa532@free.fr

 

xem tiếp MỤC LỤC