TÀI LIỆU Y HỌC

 

Bs. Trần Đại Sỹ

BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

MỤC LỤC

 
  1. Bệnh Bao Tử
  2. Bệnh Đái Dầm
  3. Bệnh Phong Thấp
  4. Bệnh Tiểu Đường
  5. Hổ Cốt Mộc Qua Tửu
  6. Phục Dương Đại Bổ Tửu
  7. Thần Kinh Suy Nhược
  8. Thập Thức Bảo Kiện Pháp
  9. Trà Hảo Liên(Hao Ling)
 

 

 

ĐIỀU TRỊ TIỂU ĐƯỜNG TYPE 2 BẰNG Y HỌC Á CHÂU
DIABÈTE TYPE 2 ET MÉDECINE ASIATIQUE

Giáo-sư TRẦN ĐẠI-SỸ
Tŕnh bầy trong đại hội Y khoa châu Âu,
Ngày 16 tháng 10 năm 2005
Tại Hotel NOVOTEL Paris Porte d’Orléans.

 Viện Pháp Á (IFA)
 Hội nghiên cứu y học Á châu (ARMA) và tác giả giữ bản quyền,

Mọi trích, dịch, in lại dưới mọi h́nh thức phải có sự đồng ư của tác giả
Tout droits réservés.

All rights reserved

 

TỔNG MỤC LỤC

ĐIỀU TRỊ TIỂU ĐƯỜNG TYPE 2
BẰNG Y HỌC Á CHÂU

DIABÈTE TYPE 2 et MÉDECINE ASIATIQUE

 

PHẦN THỨ NHẤT

NGHIÊN CỨU SINH LƯ, BỆNH LƯ

PHẦN THỨ NH̀

DƯỢC TRỊ

PHẦN THỨ BA

TRỊ TIỂU ĐƯỜNG BẰNG DINH DƯỠNG

PHẦN THỨ TƯ

CHÂM CỨU TRỊ

PHẦN THỨ NĂM

ĐIỀU TRỊ TỔNG HỢP

 

(xin bấm trên tựa mỗi phần của Mục Lục trên đây để đọc)